KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Prohlášení z mimořádného zasedání představenstva Agrární komory ČR

11/08/05
Ing. Klára Hermanová

Dne 27. 7. 2005 se v odpoledních hodinách sešlo představenstvo Agrární komory České republiky a posoudilo krizovou situaci na trhu obilovin i ostatních zemědělských komodit.

 Představenstvo konstatuje, že situace dospěla do stádia, které charakterizujeme jako nejsložitější a nejhorší v novodobé historii České republiky. V tomto kontextu je třeba přikročit k následujícím opatřením:


 


1)                 Žádáme stát, aby neprodleně přikročil k výstavbě státních obilních skladů v řádu kapacity 1 milion tun.


2)                 Žádáme ministra zemědělství pana Petra Zgarbu, aby zahájil jednání s Evropskou unií o povolení zahájení intervenčních nákupů obilí již v průběhu měsíce září a SZIF o včasné vyhlášení jasných a neměnných podmínek těchto nákupů.


3)                 Dále žádáme ministra zemědělství, aby prosadil ve vládě výplatu záloh dotací v co možná nejkratším termínu (pro zajištění peněžních toků zemědělců).


4)                 Žádáme vládu o urychlené naplnění programu výroby biopaliv z domácí produkce.


5)                 Žádáme pana premiéra o setkání se zemědělci při otevřené diskusi.


 


 


 


V Praze dne 27. 7. 2005


 


 


Za představenstvo AK ČR


Ing. Jan Veleba


prezident


 


 


 Závěry mimořádného předsednictva Agrární komory České republiky:


 


V návaznosti na prohlášení k vládě České republiky a k ministrovi zemědělství se mimořádné předsednictvo Agrární komory usneslo na následujících závěrech:


   1. Cenová nabídka nákupců obilí je extrémně nízká a nepřijatelná, přistupovat proto jen na zálohové ceny (i u zelených úvěrů)

  2. Vedení AK ČR se zavazuje nechat prověřit zda obchodní organizace nezneužívají své dominantní postavení na trhu při nabídce jednotných nízkých cen

  3. Připravit založení centrálního republikového obilního odbytového uskupení

  4. Organizovat vývoz obilí za vyšší ceny, než jaké nabízí obchodní organizace na domácím trhu

  5. Připravit celorepublikovou odbornou akci k výstavbě nových obilních skladů a rekonstrukci stávajících (už je znám termín – 16.8.2005 od 10 hod., místo – Havlíčkův Brod)

  6. Připravit masivní nabídky intervenčního obilí pro SZIF (platí zatím termín zahájení 1.11.2005)

  7. Využít nabídku Setuzy k prodeji řepky za 5.600 Kč/t, splatnost 14 dnů – přes úřad AK

  8. V mnohem větším rozsahu předávat úřadu AK informace z terénu           

  9. Iniciovat uvádění půdy do klidu a snížit produkci obilí

 


Vedle těchto závěrů ředitel SZIF Ing. Höck sdělil informaci, že uskladnění obilí producentů po žních ve skladech loko nabídky na budoucí intervenční nákup nebudou kladeny překážky a tyto sklady bude SZIF považovat jako volné sklady pro intervenci. Konkrétní pokyn SZIF v tomto smyslu zašleme po jeho obdržení od p. ředitele Höcka.


 


V Praze 27.7.2005


 


Ing. Jan Veleba


prezident AK ČR