KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace »

Dotace

16/01/21

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků bude ukončen dne 31. 1. 2021

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce nebude brán zřetel na podané žádosti po tomto termínu ukončení

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 – DP 8.F., 10.D.

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 8.F.d. PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI

dotační podprogram 8.F.d. PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI pro nové sledované období 2021

Návod na vytvoření OHLÁŠENÍ žadatele

V příloze článku je zveřejněn návod na vytvoření uživatelského účtu a na sestavení ohlášení žadatele o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích.

Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 11. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Příjemce dotace je povinen předložit Žádost o platbu v termínu stanoveném v Dohodě či v termínu schváleném RO SZIF na základě předloženého Hlášení o změnách.

Informace pro žadatele Národních dotací dotačního programu 13. pro rok 2021

PODPORA ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU.

09/01/21

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2021

Dotační program 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2021.

Dotace na včelařská opatření v roce 2021

Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření hrazená z 50 % z rozpočtu ČR a z 50 % z rozpočtu EU využít, tak činí 66 453 561 Kč.

06/01/21

Možnosti získání podpory z dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

Dotační program by měl přispět ke stabilizaci sektoru produkce potravin