KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace »

Dotace

20/09/20
14/09/20

11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 – povinnost zápisu do Evidence skutečných majitelů

Upozorňujeme žadatele, kteří budou žádat o dotaci v rámci 11. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova na podmínku týkající se zápisu do Evidence skutečných majitelů. Podmínka zápisu do evidence se, zjednodušeně řečeno, týká všech právnických osob zapsaných ve veřejných rejstřících. Netýká se fyzických osob, osob veřejného práva a právnických osob registrovaných mimo režim veřejných rejstříků. Žadatel musí být v Evidenci skutečných majitelů zapsán nejpozději k poslednímu dni příjmu žádostí, tedy nejpozději do 27. října 2020. V případě nesplnění této podmínky bude žadateli ukončena administrace. Příjem žádostí bude probíhat od 6. října do 27. října 2020. Úplné znění podmínky dle Pravidel pro žadatele – Obecné podmínky, kap. 4., písm. kk): „žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva (1) nebo právnickou osobou registrovanou mimo režim veřejných rejstříků (2) podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“) musí být nejpozději k poslednímu dni příjmu žádostí zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích (dále jen „Evidence skutečných majitelů“) dle § 118b a násl. zákona o veřejných rejstřících; C. V případě vyzvání ze strany SZIF, EK nebo EÚD musí být žadatel/příjemce dotace schopen informace uvedené v Evidenci skutečných majitelů doložit průkaznými dokumenty. Právnické osoby registrované mimo režim veřejných rejstříků podle zákona o veřejných rejstřících doloží skutečného majitele na případnou výzvu SZIF; C,“

PGRLF pokračuje v příjmu žádostí do programu Zemědělec

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., informuje své klienty, že i nadále přijímá žádosti o podporu do programu Zemědělec. Od 1. října 2020 bude pokračovat příjem žádostí o podporu do programu Zemědělec, a to za stejných podmínek, které byly nastaveny doposud. V rámci programu Zemědělec se jedná o podporu ve formě subvencí části úroků z komerčních úvěrů, které jsou zaměřeny na investice související s podnikáním v oblasti zemědělské prvovýroby. Jedná se tedy především o podporu investic do nákupu nové zemědělské techniky. Přičemž podporovaná investice by měla vést mimo jiné k rozvoji českého zemědělství a venkova.

07/09/20

Informace týkající se ohlášení zásahu vyšší moci–mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního–nezasetí meziplodiny či zlepšující netržní plodiny, případně zničení porostu

Pokud se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení vyšší moci“).

Zemědělské národní dotace – termíny v září

Níže naleznete stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Všechny žádosti a doklady, i jejich změny, se podávají výhradně elektronicky prostřednictví Portálu farmáře SZIF:https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod – příjem Žádostí o dotaci pro rok 2021

06/09/20

NÁRODNÍ DOTACE – JARNÍ MRAZY 2019 (druhá etapa) – vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Dne 1. září 2020 začal SZIF vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci druhé etapy dotačního programu M.1.

Důležité upozornění pro chovatele včel, kteří mají zájem o poskytnutí dotace 1.D. na zazimovaná včelstva

Požadavek nelze podat přímo na Fond.

01/09/20

Aktuální rozsah podpor lesního hospodářství a myslivosti

Aktuální rozsah podpor lesního hospodářství a myslivosti 25. 08. 2020 21.8.2020 – Lesní hospodářství a myslivost jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství podporovány prostřednictvím níže uvedených podpor. Vlastníkům lesů, podnikatelům v lesním hospodářství a uživatelům honiteb jsou k dispozici tyto finanční příspěvky a podpůrné programy: příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu MZe (k 1. 7. […]

28/07/20

Tisková oprava v Pravidlech 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců pro 11. kolo příjmu žádostí

Došlo k tiskové chybě.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – mimořádných okolností – nedodržení termínu seče a zasetí meziplodiny

Lhůta pro podání ohlášení vyšší moci – mimořádných okolností je 15 dnů ode dne, kdy je tak žadatel schopen učinit (tj. nejpozději do 15-ti dnů od 31. 7.).