KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Usnesení z mimořádné schůze zástupců OAK a RAK Jm kraje

22/09/05
Ing. Klára Hermanová

Usnesení z mimořádné schůze zástupců OAK a RAK Jm kraje konané 21.9.2005 ve ZVOS Hustopečích

Přítomní zástupci OAK a RAK Jmk


 


1. žádají hejtmana Jm kraje :


 


         o podporu při prosazení dorovnání zemědělských dotací v roce 2005 nejméně na úroveň 58% přímých plateb EU 15


         o pomoc při realizaci úpravy návrhu rozpočtu ministerstva zemědělství na rok 2006


         o spolupráci při marketingové akci na podporu odbytu tuzemské potravinářské produkce 


         o spolupráci v oblasti legislativy  se zaměřením na otázku výroby bioetanolu a to ve smyslu legislativního zaručení participace producentu zemědělských surovin na finálním produktu


         o podporu restrukturalizace dotačních titulů zemědělských dotací v produkčních a mimoprodukčních oblastech


 


2. žádají představenstvo AK ČR


o zorganizování protestní akce proti pozici vlády ČR a Parlamentu ČR k současné  kritické situaci v těchto otázkách:


         nerovnoprávné postavení ČR v EU


         závazné dořešení výše přímých plateb a dotací v roce 2005


         přehodnocení návrhu rozpočtu na rok 2006 při splnění sjednané výše přímých plateb


         řešení kritického stavu v odbytu zemědělských komodit


 


požadujeme od AK ČR odpověď do 30.9.2005, v opačném případě bude organizována protestní akce v rozsahu Jm kraje


 


 


3. ukládají představenstvům  OAK v Jm kraji:


 


projednat stanovisko k účasti v existující odbytové organici ( Rakousko )  případně k založení nové odbytové organizace pro odbyt produkce RV (rostlinné výroby)


 


4. pro realizaci výše zmíněného se zřizuje krizový štáb  ve složení:


 předsedové jednotlivých OAK, členové představenstva RAK Jmk , předseda DR RAK Jmk  a Ing. Homola


 


Důvodem  těchto závěru je podle účastníků schůze ohrožení absolutní existence zemědělství v Jm kraji.


 


Usnesení schváleno všemi účastníky.


 


Hustopeče: dne 21. 9. 2005                        Zapsal: Ing. Jaroslav Brach v.r.