KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace a programy pro vinohradníky a vinaře po vstupu do EU

26/01/06

Přehled dotací a programů pro vinohradníky a vinaře po vstupu do EU

Dotace  a programy pro vinohradníky a


 


 vinaře po vstupu do EU


 


Přímé platby.


(NV 141/2005 Sb. )


Vinohradníci  získávají podporu  v rámci Přímých plateb  na plochu zemědělské půdy tj i na půdní bloky vedené v LPIS jako kultura vinice.


Sazba na ha se zvyšuje podle uzavřené přístupové smlouvy z sazby


25% PP v EU 15) v roce 2004  postupně o 5 % tj  2006-30%;2007-35%;2008-40% až do úrovně PP v EU 15 Výše dotace  je korigována  kurzem koruny a plochou zem půdy způsobilou pro dotace v jednotlivém roce (sazby 2004 –  1479 Kč/ha , 2005 –2110 Kč/ha ) 


 


Podpora restrukturalizace  vinic


 


 (Nařízení vlády č. 245/2004, § 8 Podpora na restrukturalizaci vinic, je připravována novela která upřesní a doplní pravidla a podmínky opatření )


V rámci Plánu restrukturalizace a přeměny vinic může žadatel žádat o tato opatření: • Přeměna vinice, spočívající v těchto podopatřeních:


  • změně odrůdové skladby (nevztahuje se na vinice vysazené po 1. lednu 1995),

  • zvýšení počtu keřů ve vinici,

  • přesunu vinice do svahu,

  • klučení (může být uplatněno pouze při současném využití některého z výše uvedených opatření a smí být zahájeno až po schválení žádosti).

 • Ochrana vinice před škodami způsobovanými zvěří (vztahuje se pouze na vinice vysazené po 1. lednu 1995,  oplocení, sítě).

 • Výsadba vinice bez práva na opětovnou výsadbu na základě závazku vyklučit jinou vinici do 3 let (U tohoto opatření je nutné před zahájením výsadby nové vinice složit SZIF tzv. jistotu ve výši 78 000 Kč/ha, která bude žadateli vrácena po splnění závazku = vyklučení staré vinice v řádném termínu).

Dotace – část nákladů,  žádosti SZIF Brno, termín , květen 2006  může být změněn,


podmínka sladění  půdních bloků (LPIS) s údaji v Registru vinic.


podrobnosti www.szif.cz    položka / společná organizace trhu/komodity/; víno,vinice


 Další speciální podpory pro vinaře :


Podpora užití hroznů a hroznových moštů


Podpora skladování vína


Podpora destilace


Vývozní subvence (do třetích zemí)


 


podrobnosti www.szif.cz    položka / společná organizace trhu/komodity/; víno,vinice


 


 


Národní dotace


Dotační program 13 – Podpora zpracování zemědělských produktů.


Dotační program na  podporu investic pro potravinářské podniky. Dotace  na investice do technologického vybavení , výše dotace  do 40%,( max.  10 mil Kč) vynaložených investičních nákladů   v období od podání žádosti do 31.5.2006.  Podmínky: žadatel získává více něž 50% příjmů z potravinářské produkce , je nutné zpracovat projekt podobající se  projektům do Operačního  programu zemědělství a další obecné podmínky  pro národní dotace. Termín podání žádosti do 28.2.2006 na pracoviště  ZA-PU. Podrobnosti na http://www.mze.cz/ dotace a podpory/národní dotace


 


Agroenviromentální opatření


Od roku 2005 se může pěstitel  vinné révy přihlásit  do agroenviromentálního  opatření „Integrovaná produkce ovoce a révy vinné“  podle nařízení vlády 242/2004 Sb.  o provádění agroenviromentálních opatření  ve znění nařízení vlády NV 119/2005 Sb. a NV 515/2005 Sb.


Vinohradníkům ,  kteří se do tohoto opatření na  5 let  přihlásí poskytuje SZIF dotaci, která kompenzuje snížení výnosů a   úhradu více nákladů. Dotace je ve výši 4655 Kč/ha vinic obhospodařovaných podle pravidel tohoto opatření. Koncem roku  vyšla ve sbírce  novela  NV 242/2004 Sb.  pod číslem  515/2005 Sb. ,  která  mimo jiné významně upravila pravidla  tohoto opatření a umožní vstoupit do tohoto opatření i dalším zájemcům. Změny se týkaly především  obnovy vinic, zatravnění nových výsadeb,  neúplných a starých  vinic a termínových záležitostí.


Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“


který byl vyhlášen pro období 2004-2006  a  bude v obdobné struktuře  převeden do Plánu rozvoje venkova  pro období 2007-2013  a financován z fondu EAFRD


v současnosti zahrnuje v opatření 1.1 Investice  do zemědělského majetku/zemědělských podniků;  Investiční záměr „Stroje pro zemědělskou výrobu“,  kde mohli vinohradníci  požádat o podporu i na speciální techniku potřebnou  pro práce ve vinicích. Pro rok 2006 se neuvažuje s vyhlášením  výzvy pro tento investiční  záměr z důvodu duplicity s podporami z PGRLF (dotace úroků z úvěrů v programu Zemědělec ). Pro období 2007-2013 budou pravidla pro získání podpor teprve upřesněna.


Operační program  zahrnuje i další opatření ze kterých je  možné požádat o  podporu na činnosti,  které by mohly navazovat na vinařství a to z


 podopatření  1.1.2. Prohlubováni diverzifikace  zemědělských činností; Investiční záměr  a: „Výroba , zpracování a přímý prodej zemědělských výrobků“, kde byly podporovány investice do stavebních úprav a vybavení prodejen.


podopatření  2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit;Iinvestiční záměr: „Výstavba rekonstrukce a vybavení zařízení pro agroturistiku….“


podopatření 2.1.4.  Rozvoj venkova  (podopatření typu LEADER+)


 V rámci  tohoto opatření  vznikaly  Místní akční skupiny (MAS) pro jednotlivé mikroregiony, které zpracovávaly rozvojové strategie  mikroregionu.  Pokud schválené  strategie zahrnovaly i projekty na podporu vinařství v daném regionu,  mohli  i místní vinaři  získat  investiční podporu. V období 2004- 06 bylo  podporována především tvorba místních rozvojových strategií.  První finanční prostředky na investice byly poskytnuty vybraným MAS až v roce 2005 , přehled podpořených akcí je na www.mze.cz (http://www.mze.cz/default.asp?ids=773&ch=74&typ=2&val=773).


 

Zařazeno v Legislativa, Zemědělství