KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

KOMUNIKÉ 3 Regionálních agrárních komor

31/01/06
Ing. Jaromír Musil PhD

Řešení problematiky venkova jako celku – Komuniké z jednání zástupců Regionálních agrárních komor krajů: Královéhradeckého, Olomouckého a Jihomoravského.

Situace v oblasti zemědělství, potravinářství, sociálně ekonomické stability a dalších specifických problémů venkova ČR byla příčinou společné schůzky tří Regionálních agrárních komor.


KOMUNIKÉ


 


z jednání zástupců Regionálních agrárních komor krajů:


Královéhradeckého, Olomouckého, Jihomoravského,


 


které se uskutečnilo dne 19.12.2005 v 11.00h,


Kotlářská 53, 602 00  BRNO 


 


            Účastníci jednání se shodli, že současný stav zemědělství a venkova ČR po vstupu do EU – především v produkčních oblastech – vyžaduje neodkladné řešení, neboť dochází k výraznému oslabení konkurenceschopnosti, hrozí ztráta pracovních příležitostí a dochází k výraznému snižování životní úrovně. Požadujeme věnovat pozornost těmto oblastem:


   1. Rozpočet

a)      Ze státního rozpočtu ČR pro rok 2006 naplnit částku na 100% vyjednané možnosti, tj. podíl ČR ve výši 65%. Krácení ujednaného podílu dotací ze strany ČR v předchozích obdobích o cca 5,9 mld Kč snížilo výraznou měrou konkurenceschopnost zemědělství ČR.


b)      V krajských rozpočtech navýšit prostředky k naplnění potřeb zemědělství a potravinářství, především pro marketingovou strategii a pro zvýšení konkurenceschopnosti krajových produktů.


   1. Dotační politika

Požadujeme provedení analýzy současného dotačního systému tak, aby nedocházelo k prohlubování disproporcí mezi jednotlivými oblastmi a regiony.


   1. Kompenzace na pěstitele cukrovky

Požadujeme cílení cenových kompenzací na pěstitele cukrovky, a to na úrovni plně srovnatelné s ostatními členskými státy EU – nezbytné pro zajištění konkurenceschopnosti pěstitelů cukrovky.


 


Poznámka: Účastníci jednání podporují Prohlášení a program Svazu pěstitelů cukrovky České republiky pro schválení reformy cukerného pořádku v EU.


   1. Produkce a zpracování mléka

Je nezbytně nutné zabezpečit konkurenceschopnost prvovýrobců a zpracovatelů mléka v ČR na úrovni plně srovnatelné s ostatními členskými státy EU.


   1. Obchodní řetězce

Požadujeme po vládě, parlamentu a státu přijmout okamžitě – v co nejkratší době – legislativní normu, která by definovala pravidla obchodování s obchodními řetězci tak, aby nedocházelo k nákupu a prodeji pod nákupní a výrobní ceny.


   1. Příhraniční spolupráce

Tuto pojmout jako prvotní realizaci a ověření funkčnosti nových nediskriminačních druhů a forem spolupráce.


   1. Další postup

Nezbytnost vzájemné komunikace nejvíce zainteresovaných stran vedla k závěru, že účastníci jednání se dohodli na přípravě společného jednání hejtmanů a zástupců RAK těchto tří zúčastněných krajů, kdy první setkání připraví Jihomoravský kraj přípravou místa schůzky.


 


Za účastníky schůzky předsedové RAK:


Královéhradecký kraj        – Ing. Jaroslav Vojtěch v.r.


Olomoucký kraj                – Ing. Josef Hlavinka v.r.


Jihomoravský kraj  – Ing. Božik Severin v.r.


 


Na vědomí:


Premiér a ministři vlády ČR


Předseda PSP ČR


Předseda Senátu ČR


Zemědělský výbor PSP ČR


Hejtmani a radní Královéhradeckého, Olomouckého a Jihomoravského kraje


Prezident AK ČR


RAK Královéhradeckého, Olomouckého a Jihomoravského kraje


Sdělovací prostředky prostřednictvím ČTK a přímo


a další


 


 


 


Kontakt: Regionální agrární komora Jihomoravského kraje, Kotlářská 53, 602 00  BRNO


               tel.: 549 216 864, 607 612 772, e-mail: rak@rakjmk.cz, Ing. Jaromír Musil,Ph.D.