KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY ZVÍŘAT

18/01/06

Problematika přímé ochrany zvířat je upravena následujícími právními předpisy

přehled právních předpisů ČR týkajících se ochrany zvířat


Pro přehlednost rozsáhlého souboru právních předpisů je možné je rozdělit do dvou základních oblastí, a to na


přímou ochranu zvířat, zahrnující ochranu zvířat vymezenou právními předpisy, které definují, zakazují a postihují vlastní týrání zvířat, a


nepřímou ochranu zvířat, zahrnující ochranu zvířat vymezenou právními předpisy, které upravují zacházení se zvířaty nebo stanoví způsob a podmínky chovu a plemenitby zvířat, tedy předpisy postihující případy, kdy nedochází k týrání zvířat definovanému zvláštním právním předpisem, ale mohlo by jiným způsobem dojít k poškození zdraví, utrpení nebo narušení pohody (welfare) zvířat.


 


 


Problematika přímé ochrany zvířat je upravena následujícími právními předpisy


Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb., a zákona č. 77/2004 Sb. (úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 149/2004 Sb.),


Vyhláška č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat,


Vyhláška č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu,


Vyhláška č.  193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě,


Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat,


Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat,


Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování.


Vzhledem k tomu, že je ČR členem EU, je v rámci přímé ochrany zvířat nutno dodržovat také nařízení EU:


Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS,


Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97 pokud jde o použití míst zastávek,


Nařízení Rady (ES) č. 411/98, ze dne 16. února 1998 o doplňkových požadavcích na ochranu zvířat u silničních vozidel používaných pro delší než osmihodinovou přepravu zvířat

Zařazeno v Legislativa ČR