KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Síť informačních center zaměřených na agroenvi

08/02/06

O novém projektu podpořeném Evropskou unií.

V příštích dvou letech vznikne v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina síť informačních center zaměřených na vzdělávání a osvětu v oblasti agroenvironmentálně orientovaných programů ministerstev zemědělství a životního prostředí.


 


Projekt vytvoření této sítě, do něhož bude investováno 13,7 mil. Kč, podpořil Evropský sociální fond v programu Rozvoj lidských zdrojů, jehož poskytovatelem je MŽP.


 


Realizátorem projektu je EPOS, Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, společně s dalšími 15 partnerskými organizace, které v obou krajích vytvoří celkem 16 informačních center a míst. Partnerem projektu je pobočka svazu PRO-BIO, prodej a marketing biopotravin.


 


Hlavní náplní center vzniklé sítě bude jednak předávat zemědělským podnikatelům a pracovníkům veřejné správy informace o agroenvironmentálně zaměřených programech obou zúčastněných ministerstev, jednak poskytovat poradenství, jak těchto programů využívat. Centra budou rovněž  informovat a vzdělávat o možnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o ekologickém zemědělství.


 


Některé aktivity projektu se zaměří rovněž na veřejné instituce (školy), neziskové organizace (střediska ekologické výchovy a vzdělávání) i na veřejnost.


 


Vedlejším cílem je prostřednictvím pilotních projektů zvýšit poptávku po produktech pocházejících z českého ekologického zemědělství a podpořit tak rozšíření trvale udržitelných zemědělských systémů.


 


Projekt naváže spolupráci s obdobnými projekty, které realizuje v některých krajích republiky Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO se sídlem v Šumperku.


 


 


Zdroj: Bio Obchod 2/06