KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Závěry se setkání tří hejtmanů s krajskými agrárními komorami

16/02/06
Ing. Jaromír Musil PhD

Závěry ze setkání hejtmanů a představitelů agrárních komor Královehradeckého kraje, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje. Účastníci jednání se shodli, že současný stav zemědělství a venkova ČR po vstupu do EU – především v produkčních oblastech – vyžaduje neodkladné řešení,


Závěry ze setkání hejtmanů a představitelů agrárních komor Královehradeckého kraje, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje.


 


Účastníci jednání se shodli, že současný stav zemědělství a venkova ČR po vstupu do EU – především v produkčních oblastech – vyžaduje neodkladné řešení, neboť dochází k výraznému oslabení konkurenceschopnosti, hrozí ztráta pracovních příležitostí na venkově a ve zpracovatelském průmyslu.


 


Východisko ze současné složité situace spočívá v těchto krocích:


   1. Krize zemědělství produkčních oblastí

 


Zemědělství produkčních oblastí v ČR se po vstupu do EU dostává do složité situace. Ceny zemědělských komodit klesají. Pokles cen komodit není nahrazen v příjmech zemědělských podniků dotacemi, které by bylo možné na základě vyjednaných podmínek dle smlouvy o přistoupení vyplácet. Nadále dochází ke snižování rozměru českého zemědělství. Oslabena je konkurenceschopnost zemědělství, hrozí ztráta dalších pracovních příležitostí. Aby si české zemědělství udrželo svou konkurence schopnost mezi zeměmi EU, je třeba dorovnat podpory v roce 2006 do úrovně vyjednaných podmínek dle Smlouvy o přistoupení, tj. o 500 mil. Kč, na 65% úrovně EU 15.


 


   1. Reforma trhu s cukrem EU

 


V rámci reformy trhu s cukrem v EU dojde od roku 2006 k výraznému snížení cen cukrovky. Toto snížení bude částečně zmírněno poskytnutím kompenzací a je na rozhodnutí členského státu, jak budou tyto kompenzace vypláceny. Jednou možností je plošná výplata všem zemědělským subjektům v rámci podpor vyplácených na jednotku obhospodařované půdy. Druhou možností je směřování kompenzací na zemědělce, kteří cukrovku pěstují a jež snížen cen postihne. Požadujeme plně využít možnosti dané v rámci schválené reformy trhu s cukrem a zapracovat do systému podpor v ČR výplatu 100 % kompenzací přímo na pěstitele cukrovky. V případě, že nebudou kompenzace směřovány přímo pěstitelům cukrovky, povede toto k naší nekonkurenceschopnosti v porovnání s ostatními účastníky trhu v rámci EU a fakticky dojde k likvidaci pěstování cukrovky a cukrovarnického průmyslu v ČR.


Podporujeme urychlené spuštění programu výroby biopaliv a to nejen z obilovin, ale i cukrovky, a tím umožnit zachování jejího pěstování na ploše odpovídající tradici ČR.


 


   1. Reforma společné zemědělské politiky EU u komodity „mléko, mléčné výrobky“

 


Agenda 2000 přináší reformu společné zemědělské politiky EU u komodity „mléko, mléčné výrobky“ a předpokládá pokles cen mléka. Ke snížení negativních dopadů reformy na ekonomické výsledky výroby mléka se od roku 2004 v souladu s NR č. 1782/2003 vyplácejí výrobcům v EU přímé platby (prémie), které mají pokles nákupních cen a tržeb za mléko zčásti vyrovnat. Problém ČR spočívá v tom, že významná část podpor je vyplácena na plochu obhospodařované půdy a pouze část je vyplácena přímo do sektoru chovu skotu. Nutné je směřovat maximum možných finančních prostředků do sektoru chovu skotu. Předpokládané ceny mléka na konci reformy bez obdržených kompenzací nemohou ani velmi dobrým podnikům zajistit rentabilní výrobu. Neřešení problematiky podpory výroby mléka by vedlo k dalšímu snižování stavu skotu, zvyšování ploch tržních plodin a zvyšování jejich přebytků spojených s poklesem cen.


 


   1. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)

 


Uvážlivě rozdělit prostředky EAFRD na roky 2007 -2013 do všech 4 os (opatření):


– zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví


– zlepšování životního prostředí a krajiny


– kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova


– program LEADER


Východiskem by měla být analýza skutečného stavu a nutnost podpořit hlavně ta opatření, která udrží případně zvýší konkurenceschopnost našeho zemědělství jako předpokladu rozvoje venkova.