KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Laboratoře určené k provádění analytických rozborů vín

09/05/06

Zatřídění vína vyrobeného z hroznů révy vinné vypěstovaných na území České republiky se řídí § 26 zákona č. 321/2004 Sb. Zatřídění vína předchází úřední odběr vzorků vín a jejich analytické posouzení.


Za účelem zajištění jakosti vína uváděného do oběhu je třeba takové víno úředně zatřídit. Úředně odebrané vzorky vína jsou předkládány k senzorickému posouzení Komisi pro zatřídění vín, která je od 28.5.2004 součástí Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „SZPI“). Vzorky vína jsou do této komise předkládány současně s výsledky laboratorních analytických rozborů.

 

Výběr vhodných laboratoří pro provádění analytických rozborů vína se řídí § 26 zákona č. 321/2004 Sb., podle kterého tyto laboratoře mohou být buď akreditované Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“), nebo mohou být pro účely rozborů vína pověřeny SZPI.

 

Laboratoře prověřené SZPI byly poprvé pověřeny pro provádění analýz vzorků vín v roce 2004, v době vstupu ČR do EU. Jejich seznam byl v témže roce uveřejněn ve Věstníku Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“). Od té doby je způsobilost pověřených laboratoří periodicky posuzována SZPI i s ohledem na potřeby nařízení Komise (EHS) č. 2676/1990, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín. Laboratoře, které jsou pro rozbory vín pověřeny SZPI pro rok 2006 jsou uvedeny na serveru MZe ČR:

Zařazeno v Legislativa