KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Problematika zemědělství v produkčních oblastech

18/05/06
Ing. Jaromír Musil PhD

O nutnosti řešit problematiku zemědělství v produkčních oblastech svědčí prohlášení zástůpců RAK v těchto krajích.

PROHLÁŠENÍ


 


zástupců RAK krajů Královéhradeckého, Olomouckého, Středočeského a Jihomoravského z jednání, které se uskutečnilo dne 12. května 2006 v Brně.


 


Zástupci výše uvedených agrárních komor se shodli, že současná situace zemědělství v produkčních oblastech ČR si vyžaduje společné řešení specifických problémů a byly přijaty následující závěry:


 
  1. Žádáme představenstvo AK ČR, aby prosadilo dofinancování národních doplňkových plateb k přímým platbám pro rok 2006 do úrovně 65% z prostředků státního rozpočtu. Nesouhlasíme s přesunem 500 mil. Kč z PGRLF do SZIF. Tento přesun by zásadně omezil investice do zemědělství a lesnictví.


  2. Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s rozšířením působnosti PGRLF o programy podpory obcím a jejich svazkům a další aktivity z toho vyplývající. Požadujeme zachování administrace těchto prostředků prostřednictvím MZe ČR.


  3. Požadujeme legislativně ošetřit podpory na investice do nepotravinářského využití zemědělské produkce tak, aby podmínkou přidělení podpory byli pouze investoři zpracovatelských technologií s min. 50% majetkovou účastí zemědělců. Současně požadujeme, aby možná výše dotace byla navýšena na 80%.


  4. Požadujeme legislativně upravit možnost využití řepkového oleje pro pohon zemědělských strojů, aniž by bylo nutno odvádět spotřební daň z tohoto paliva.


  5. Nesouhlasíme s návrhem MZe na rozdělení finančních prostředků v jednotlivých kapitolách EAFRD. Žádáme prezidenta AK ČR o zabezpečení naplnění usnesení sněmu AK ČR ze dne 23.3.2006 ve věci rozdělení prostředků fondu EAFRD. Pokud usnesení není naplněno, požadujeme svolání mimořádného představenstva AK ČR. Žádáme o sdělení aktuálního stavu do 23.5.2006.


  6. Nesouhlasíme s postupem vlády ČR v otázce rozdělení kompenzačních plateb u cukrovky. Dále žádáme vedení AK ČR o informaci, jak je zabezpečeno plnění usnesení představenstva ze dne 2.5.2006 ve věci přenosu dodacího práva na  pěstitele cukrovky a kdo byl tímto úkolem pověřen.


  7. Žádáme představenstvo AK ČR o projednání obsahových změn v legislativě ČR k zavedení jednotné legislativy vymezující činnosti obchodních řetězců v členských zemích EU.

 


Za jednotlivé zúčastněné RAK předsedové představenstva krajů:


 


– Královéhradeckého              Ing. Jaroslav Vojtěch , v. r.


– Olomouckého                       Ing. Josef Hlavinka, v. r.


– Středočeského                     Ing. Pavel Hrdlička, v. r.


– Jihomoravského                   Ing. Božik Severin, v. r.


 


 


V Brně dne 12. května 2006

Zařazeno v Aktuality z regionu