KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Sdělení SZIF – opatření

04/10/06

Informace pro žadatele, kteří podali žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření AEO – Pěstování meziplodin.

Na základě častých dotazů, které se týkaly výměny půdních bloků v žádosti o poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálního (AEO) opatření – Pěstování meziplodin, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) sděluje:

 

Požadavky na změnu žádosti o poskytnutí dotace, které se budou týkat výměny půdních bloků případně dílů půdních bloků (přidání půdních bloků, navýšení výměry deklarovaných půdních bloků, případně dílů půdních bloků) do žádosti, nemohou být SZIF akceptovány.

 

Odůvodnění: Žadatel měl v souladu s nařízením vlády č. 242/2004 Sb., v platném znění, předložit SZIF žádost o poskytnutí dotace společně se seznamem půdních bloků, případně jejich dílů a výměru plochy v rámci jednotlivých půdních bloků, na níž bude pěstovat meziplodiny v rámci tohoto opatření v příslušném kalendářním roce, a to nejpozději do 30.dubna 2006. Po tomto datu již není možné do žádosti přidávat nové půdní bloky, díly půdních bloků, případně navyšovat výměru u již deklarovaných půdních blocích, dílech půdních bloků. Akceptovatelnými změnami jsou tzv. zpět vzetí výměry (snížení výměry, stažení půdního bloku, případně dílu půdního bloku). Pokud však již příslušný orgán informoval žadatele o nesrovnalostech v žádosti nebo pokud příslušný orgán oznámil žadateli svůj úmysl provést kontrolu na místě a pokud tato kontrola odhalí nesrovnalosti, nelze vzetí zpět žádosti povolit, pokud jde o ty části žádosti o poskytnutí dotace, kterých se týkají nesrovnalosti.

 

Dále SZIF bude akceptovat změnu druhu meziplodiny. Tuto změnu však musí žadatel doručit nejpozději do konečného data vysetí meziplodiny, tj. 10. října 2006.

 

Zdroj: Ing. Vítězslav Vopava, oddělení metodiky HRDP, SZIF, 4. 10. 2006

Zařazeno v Zemědělství