KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Evidence pozemků v LPIS – mimořádná aktualizace.

11/12/06

Evidence pozemků v LPIS – mimořádná aktualizace.

Evidence pozemků v LPIS – mimořádná aktualizace.
 
Základní podmínkou pro získání zemědělských dotací je evidence užívaných pozemků v LPIS, databázi pozemků vedenou Mze, ve které jednotliví žadatelé o dotace jsou povinní evidovat pozemky které užívají. V letošním roce došlo k upřesnění pravidel kterými se tato evidence řídí. Změny se mimo jiné týkaly pravidel pro vkládání nových pozemků a provádění změn u pozemků již evidovaných.
 
Nové pozemky:
 Pokud uživatel pozemku má zájem zaevidovat pozemek, který v této evidenci nebyl dosud zařazen musí při žádosti o zařazení pozemku doložit právní důvod užívání, tj. doklad o vlastnictví pozemku, nebo platnou nájemní smlouvu, nebo doklad o placení daně z nemovitostí u pozemků kde není znám vlastník pozemku. Bez těchto dokladů pracovník ZA-PU, který evidenci pozemků do LPIS provádí tento nový pozemek do databáze nezařadí. Pro stanovení způsobilosti tohoto nového pozemku pro dotace (přímé platby –SAPS) je potřebné doložit, že tento pozemek byl k 30.6.2003 zemědělsky využíván a byl v řádném zemědělském stavu, potřebným dokladem je čestné prohlášení dřívějšího uživatele. V případě nejasností je pracovník ZA-PU povinen provést místní šetření.
 
Změny u již zařazených pozemků: změna uživatele, změna kultury pozemku, změna velikosti a tvaru pozemků, vyřazení z evidence.
Pro jakékoliv jednání o změnách na ZA-PU jsou nezbytné doklady totožnosti žadatele, resp plné moci k jednání.
Změna uživatele :
a/ změnu lze provést na ZA-PU za přítomnosti nového i původního uživatele, kteří změnu odsouhlasí.
b/ pokud změnu požaduje samostatně nový uživatel, doloží právní důvod užívání nebo notářsky ověřený souhlas původního uživatele se změnou užívání.
Změna velikosti a tvaru pozemku nebo kultury:
změny provádí osobně na ZA-PU uživatel, pokud změny zasahují do půdních bloků jiného uživatele ZA-PU zpracuje návrh změn a vyžádá si stanovisko dotčeného uživatele, po jeho odsouhlasení změn nastane účinnost navržené změny.
Vyřazení půdního bloku z užívání:
 žadatel doloží ZA-PU doklad o ukončení nájemního vztahu nebo pronájmu jiné osobě, případně čestné prohlášení o ukončení hospodaření.
 
V  roce 2006 bylo provedeno nové letecké snímkování východní části republiky a proto bude provedena mimořádná aktualizace jednotlivých půdních bloků do nové ortofotomapy. Aktualizace se bude týkat celého Jihomoravského kraje. Pracovníci ZA-PU provedou aktualizaci, tj. zakreslí návrh a všichni uživatelé budou vyzváni k odsouhlasení zákresu půdních bloků do nových map. Tato aktualizace bude probíhat v prvních měsících roku 2007 a je nezbytné, aby byla dokončena do 31. března. Účinnost změn vyplývající z mimořádné aktualizace nastane jednotně dnem 1.4..2007. V souvislosti s  mimořádnou aktualizací je výhodné provést současně i další požadované změny. Při změnách v rámci mimořádné aktualizace je omezená nutnost dokládat právní důvody užívání pozemků. Z pohledu  dotačních pravidel jsou změny prováděné v rámci mimořádné aktualizace pro žadatele o dotace výhodnější. Změny prováděné po 1. dubnu budou již většinou z podnětu uživatele a bude nezbytné dokládat veškeré náležitosti. Mimořádná aktualizace je náročný proces , pracovníci ZA-PU musí zkontrolovat všechny evidované půdní bloky a odsouhlasit je s uživateli. Lze očekávat,   že aktualizací dojde pouze k drobným změnám u půdních bloků, ale i tyto změny by mohly mít   dopady především u dotací na Agroenviopatření, proto je potřeba věnovat mimořádné aktualizaci potřebnou pozornost.
 
Uživatelé pozemků, kteří jsou evidování v LPIS mohou získat bezplatně přístupová práva k nahlížení do aktuálních map půdních bloků na internetové adrese https://farmar.mze.cz/portal/page/portal/PORTAL_FARMARE
 v části LPIS. Možnost nahlížení do aktuálního stavu v evidenci půdních bloků umožní v letošním roce si v domácím prostředí prohlédnout návrhy změn provedených pracovníky ZA-PU při aktualizaci, případně se i telefonicky dohodnout na některých úpravách. Vlastní odsouhlasení nového zákresu (návrhu) však jednotliví uživatelé budou muset potvrdit osobně na ZA-PU. Přístupová práva k nahlížení do LPIS lze získat podáním žádosti na ZA-PU.