KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace Mze

18/12/06

Důležité informace-přeprava zvířat, podpora včelařství a bioplynových stanic, problematika zalesňování zem. půdy a další.

Obsah
 
 


Od 5. ledna 2007 bude účinné nové Nařízení rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Toto nařízení se bude vztahovat na přepravu živých zvířat obecně, vyjma přepravy která není prováděna v souvislosti s hospodářskou činností a přepravu zvířat přímo k veterinárnímu lékaři a zpět.
Oblast působnosti nařízení je následující :
1.      Na zemědělce přepravující vlastní zvířata vlastními dopravními prostředky na pastvu (sezónní stěhování zvířat); resp. zemědělce přepravující vlastní zvířata vlastními dopravními prostředky na vzdálenost nejvýše 50 km od jejich hospodářství se vztahují jen obecné podmínky přepravy zvířat (Čl.3) a kontrolování těchto podmínek příslušnými orgány (Čl. 27).
2.      V ostatních případech platí nařízení jako celek. Odlišnost je jen v souvislosti s nutností ohledně povolování a registraci dopravců. V rámci této části rozlišujeme tři úrovně:
 
a.       Systém povolování a registrace a povinnost absolvovat školení (resp. získat osvědčení) se nevztahuje na osoby, které převážejí zvířata na vzdálenost nejvýše 65 km, počítáno od místa odeslání do místa určení.
b.      Dopravci přepravující zvířata na vzdálenost větší než 65 km a pokud délka přepravy nepřekročí 8 hodin, mají povinnost (v podstatě stávající systém v ČR) požádat o povolení a být registrováni.
 
Toto povolení se vydává, jsou-li splněny předpoklady stanovené v čl. 10 odst. 1 písm. a) až c) nařízení. Žadatel musí mít sídlo nebo trvalý pobyt ve státě Společenství nebo musí mít v tomto státě zřízenou organizační jednotku nebo přechodný pobyt. Musí mít dostatečný personál, který absolvoval školení (tzn. byl proškolen např. dopravcem, v případě přepravy domácích koňovitých, skotu, ovcí, koz, prasat a drůbeže musí být ale řidiči/průvodci držiteli osvědčení o způsobilosti – mít stanovenou odbornou kvalifikaci, kterou získávají absolvováním kurzu v rozsahu předepsaném nařízením). Další podmínky jsou blíže specifikovány v přílohách nařízení. Žadatel o povolení musí prokázat výpisem z trestního rejstříku, že nebyl trestán za trestný čin týkající se ochrany zvířat v posledních 3 letech.
c.       Dopravci přepravující zvířata nad 8 hodin (tzv. dlouhotrvající cesty) musí podle ustanovení nařízení požádat o povolení a být schváleni jako „dopravci pro dlouhotrvající cesty“ a splnit kromě výše uvedených požadavků(čl. 10 odst. 1 písm. a) až c)) dodatečné podmínky podle čl. 11 odst. 1 písm.b), odst. 2 a 3.
 
Žadatelé musí předložit platná osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce, kteří provádějí dlouhotrvající cesty, mít schváleny všechny silniční dopravní prostředky, mít vypracované nouzové plány pro případ mimořádných situací;
Dále mají mít dopravci domácích koňovitých (jiných než evidovaných koňovitých) a domácího skotu, ovcí, koz a prasat zavedeny postupy na kontrolu trasy vozidla (kontrolu míst a doby zastávek). To znamená, že nově použitá vozidla musí být od 5.1.2007 vybavena navigačním systémem – GPS. GALILEO, ze kterého je možné poskytnout informace kontrolním orgánům. Tento požadavek na navigační systém se bude od 5.1.2009 vztahovat na  všechny silniční dopravní prostředky.
 
 
 
Přeprava zvířat podrobně :
a) přeprava zvířat dle z. č. 361/2000 a z. č. 111/1994 Sb.
 
Částečnou úpravu problematiky zvířat, potažmo osob, které přepravují zvířata, resp. jsou dopravci ve smyslu níže uvedeného, upravuje mimo jiné zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
V § 52 – Přeprava nákladu – se stanoví, že při přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a že další podmínky přepravy nákladu včetně podmínek přepravy nebezpečných věcí stanoví zvláštní právní předpis, kterým je zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Z pohledu přepravy zvířat se domníváme, že jsou důležitá zejména tato ustanovení:
V § 3 – Povinnosti tuzemského dopravce: je mimo jiné stanoveno, že tuzemský dopravce je povinen
a) používat v silniční dopravě vozidlo, evidované v České republice se státní poznávací značkou České republiky, od jehož technické prohlídky a měření emisí neuplynula doba delší, než stanoví zvláštní právní předpis,
b) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství zajistit, aby řidiči dodržovali ustanovení týkající se doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku, pokud pro určité kategorie vozidel prováděcí právní předpis anebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, nestanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku jinak,
c) zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se zúčastnila školení řidičů z povolání a úspěšně absolvovala přezkoušení z pravidel silničního provozu,
d) zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se podrobila pravidelné lékařské prohlídce a je podle této prohlídky k řízení motorových vozidel zdravotně způsobilá.
Dopravce provozující silniční dopravu vozidly určenými k přepravě zvířat a věcí, jejichž celková hmotnost včetně přívěsu nebo návěsu přesahuje 3,5 tuny, je povinen zajistit, aby řidič vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, a tento záznam je povinen uchovávat po dobu 1 roku od ukončení přepravy, nejde-li o osobní vozidla používaná tuzemským dopravcem k silniční dopravě pro vlastní potřebu.
Tuzemský dopravce je povinen zajistit, aby v každém vozidle byly při provozu tyto
doklady:
a) záznam o provozu vozidla, pokud je povinen jej vést,
b) záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách, pokud je povinen jej vést,
c) doklad o nákladu a vztahu dopravce k němu.
§ 4 pak stanoví:
 
            „(1) Kdo hodlá provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby, musí mít dobrou pověst, být odborně způsobilý a musí mít
a) koncesi, pokud je provozování silniční dopravy pro cizí potřeby živností, nebo
b) povolení od dopravního úřadu v ostatních případech.
 
§ 6 určuje podmínky odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy:
(1) Tuto prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů stanovených prováděcím předpisem. Odborná způsobilost musí trvat po celou dobu provozování dopravy.
 
b) Veterinární legislativa ČR a EU související s ochranou zvířat při přepravě, požadavky na   dopravce
 
·        zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen „zákon“) – část třetí ,
·        vyhláška č. 193/2004, o ochraně zvířat při přepravě (dále jen „vyhláška“),
– od ledna 2007 přímo použitelné:
·        nařízení rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností – účinnost od 5. ledna 2007, vyjma ustanovení čl.6 odst.5 (Osvědčení o způsobilosti průvodce) – od 5. ledna 2008 a vyjma vybavení všech vozidel navigačními systémy – od 1. ledna 2009.
Legislativa týkající se ochrany zvířat při přepravě je v gesci Ústřední komise pro ochranu zvířat (dále ÚKOZ). V současnosti se připravuje novela zákona č. 246/1992 Sb.
 
Současná situace:
Stávající legislativa ČR týkající se ochrany zvířat při přepravě a souvisejících činností (výše zmíněný zákon a vyhláška) je ve shodě se současně platnými evropskými předpisy:
a)      Úmluva Rady Evropy o ochraně zvířat během mezinárodní přepravy,
b)      směrnice 91/628/EHS,o ochraně zvířat během přepravy a pozměňující směrnice 90/425/EHS a 91/496/EHS,
c)      nařízení Rady 411/98/ES, o doplňkových požadavcích na ochranu zvířat u silničních vozidel používaných pro delší než osmihodinovou přepravu zvířat,
d)      nařízení č.1255/97/ES , týkající se kritérií Společenství pro stanice zastavení při přepravě a měnící plán cesty, uvedené v příloze ke směrnici 91/628/ES.
 
Situace od 5 ledna 2007:
Základním evropským předpisem v této oblasti se stává:
Ø      nařízení rady (ES) č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97
 
Souhrn ohledně oblasti působnosti legislativy:
·        ZÁKON
Vztahuje se obecně na zvířata jak jsou definována v §3 a). Ve třetí části – §8 a) až §8 k) stanovuje obecní předpisy pro ochranu zvířat při přepravě, §8 l) vymezuje působnost těchto předpisů.
§ 8 l zákona (výňatek):
(1)   Ustanovení § 8a až 8j se vztahují na přepravu
a)        hospodářských zvířat,
b)        zvířat v zájmovém chovu určených pro další obchod.
(2)   Ustanovení § 8a odst. 1 písm. a) a b), § 8a odst. 8, § 8b a 8g se vztahují na přepravu jednotlivých zvířat, pokud jsou doprovázeny fyzickou osobou, která za ně odpovídá.
(3)   Ustanovení § 8f, 8h, 8j a 8k se nevztahují na přepravu
a)        nemající obchodní charakter,
b)        jednotlivého zvířete doprovázeného nebo individuálně určitelné skupiny zvířat doprovázené fyzickou osobou, která za zvíře během přepravy odpovídá,
c)        hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství. 2)
 
·        nařízení rady (ES) č. 1/2005
Článek 1 – Oblast působnosti
1. Toto nařízení se vztahuje na přepravu živých obratlovců prováděnou v rámci Společenství, včetně zvláštních kontrol, které provádějí úředníci u zásilek, které vstupují na celní území Společenství nebo je opouštějí.
2. Pouze články 3 (obecné podmínky přepravy) a 27 (kontroly při přepravě) se vztahují na
a) přepravu zvířat zemědělci pomocí zemědělských vozidel nebo dopravních prostředků, které jim patří, jestliže zeměpisné podmínky vyžadují přepravu pro sezónní stěhování některých druhů zvířat na pastvu;
b) přepravu prováděnou zemědělci u vlastních zvířat a vlastními dopravními prostředky na vzdálenost nejvýše 50 km od jejich hospodářství.
3. Toto nařízení nebrání přísnějším vnitrostátním opatřením ke zlepšení životních podmínek zvířat během přepravy, která se uskutečňuje výhradně na území členského státu, nebo během námořní přepravy, která je zahájena na území členského státu.
4. Toto nařízení se uplatňuje, aniž jsou dotčeny veterinární předpisy Společenství.
5. Toto nařízení se nevztahuje na přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, ani na přepravu zvířat přímo k veterinárnímu lékaři nebo na veterinární kliniku a zpět podle pokynů veterinárního lékaře.
 
Souhrn ohledně povolování a registrace dopravců a ohledně odborné kvalifikace a školení:
·        ZÁKON a VYHLÁŠKA:
§8 k) zákona (výňatek) – Registrace dopravců přepravujících zvířata
(4)   Přepravovat zvířata pro obchodní účely na vzdálenost větší než 50 km může pouze dopravce registrovaný příslušným orgánem veterinární správy.
(5)   Pro registraci musí dopravce splňovat tyto podmínky:
a)        mít odbornou kvalifikaci stanovenou tímto zákonem a prováděcím právním předpisem, nebo pokud přepravu zvířat zabezpečují prostřednictvím svého zaměstnance nebo třetí osoby, prokázat, že tyto osoby mají odbornou kvalifikaci stanovenou tímto zákonem a prováděcím právním předpisem,
b)        být bezúhonný ve vztahu k ochraně zvířat a doložit tuto skutečnost výpisem z Rejstříku trestů,
c)        doložit svou vybavenost dopravními prostředky odpovídajícími podmínkám zvláštních právních předpisů a tohoto zákona.
Vyhláška upravuje podrobné požadavky na odbornou kvalifikaci dopravců, získání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce, způsob podávání žádostí a způsob registrace dopravců v souladu s mezinárodními dohodami, jimiž je Česká republika vázána.
Směrnice 91/628/EHS, která byla implementována do národní legislativy stanovuje stejné podmínky pro přepravce v Článku 5 (registrace dopravců, školení personálu, podmínky pro dopravní prostředky používané k přepravě zvířat).
nařízení rady (ES) č. 1/2005
 
Podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 se tento systém registrace dopravců změní na povolování a registraci dopravců.
Povolení se dělí na dva typy:
1) povolení dopravce (čl. 10 odst.1)
2) Povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty (čl. 11 odst.1).
 
Pro povolení dopravce platí obdobné podmínky jako doposud (prohlášení o vybavenosti, čistý trestní rejstřík). V případě dopravce pro dlouhotrvající cesty (délka cesty nad 8 hodin), musí žadatel předložit navíc
a)                            platná osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce,
b)                            platná osvědčení o schválení všech vozidel ,
c)                            postupy sledování a zaznamenávání pohybu vozidel (navigační systém a záznamové zařízení)
d)                            nouzové plány pro případ mimořádných situací.
Článek 6 (výňatek) – Přepravci
(5) Silniční vozidlo, na němž se přepravují domácí koňovití nebo domácí skot, ovce, kozy a prasata či drůbež, smí řídit a jako průvodce na něm smí působit pouze držitel osvědčení o způsobilosti podle čl. 17 odst. 2. Osvědčení o způsobilosti je při přepravě zvířat k dispozici pro příslušný orgán.
Článek 17 – Školení a osvědčení o způsobilosti (výňatek)
1. Pro účely čl. 6 odst. 4 a čl. 9 odst. 2 písm. a) musí být personálu přepravců a sběrných středisek k dispozici vhodná školení.
2. Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících domácí koňovité nebo domácí skot, ovce, kozy nebo prasata či drůbež podle čl. 6 odst. 5 se udělují v souladu s přílohou IV.
 


 
 
S podporou včelařství se v rámci návrhu Programu rozvoje venkova počítá. V upraveném návrhu Programu rozvoje venkova (dále PRV) zaslaného dne 30.11.2006 DG Agri jsou  v rámci opatření I.1.1. zahrnuty i investice do včelařství jako jeden z předmětů podpory. Přesný rozsah podpory tj. co lze pořídit s podporou PRV v oblasti včelařství bude  předmětem specifické části podmínek PRV, které se v současné době připravují. Tyto specifické podmínky budou konzultovány členy Monitorovacího výboru pro EAFRD. Proto doporučuji, aby jste velmi zodpovědně přistupovali k nominaci vašeho zástupce do MV EAFRD, který v rámci jednotlivých pracovních skupin bude mít možnost ovlivňovat na co konkrétně lze podporu poskytnout.
Stejná situace je i v oblasti podpory bioplynových stanic.   V rámci návrhu PRV je podpora bioplynových stanic zahrnuta v rámci opatření I.1.1. v rámci způsobilých výdajů. Konkrétně se jedná stavební a technologické investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové účely, včetně nezbytných manipulačních ploch. V rámci tohoto vymezení jsou i bioplynové stanice přijatelným výdajem. V rámci tohoto opatření se jedná o investice, které bude zemědělec využívat pro svoji potřebu tj. nebude získanou energii prodávat, ale spotřebovávat v rámci vlastního podniku.
V rámci návrhu PRV je podpora bioplynových stanic zahrnuta  i v rámci opatření III.1.2. „Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje“ kde v rámci přijatelných výdajů se hovoří výstavbě decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) – pro vytápění nebo výrobu elektrické energie; kotelny, rozvody tepla či energie, bioplynové stanice (homogenizační jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladňovací nádrž, kogenerační jednotka, tepelný výměník, atd.). Zde na rozdíl od předchozího opatření může zemědělec produkt získaný prostřednictvím realizace projektu prodávat, tj. prodávat energii do sítě.
V obou výše uvedených opatřením je žadatelem zemědělec.
 


 
 
Změny v Programu rozvoje venkova v opatření II.2.1.Zalesňování zemědělské půdy (dále jen „PRV“) oproti Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití (dále jen „NV 308“).
 
Žádat o dotaci na zalesňování podle PRV je umožněno i nájemcům zalesňovaného pozemku. Předpokládá se, že žadatel bude podávat pouze žádost o dotaci bez žádosti o zařazení. Žadatel k této žádosti doloží pouze jedno rozhodnutí, a to orgánu státní správy lesů o prohlášení pozemku za „Pozemek určený k plnění funkcí lesa“ (dále PUPFL), oproti NV 308, kdy dokládal asi pět stanovisek a rozhodnutí příslušných institucí.
Podle nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu a o změně a zrušení některých nařízení, byly sazby na založení porostů pro nařízení vlády 308 kalkulovány jako 100 % způsobilých nákladů. Podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, je výše podpory stanovena pro náklady na založení pouze jako 70 % způsobilých nákladů, v oblastech LFA, NATURA a směrnice 2000/60/ES jako 80 % způsobilých nákladů.
            Platba, která se poskytuje u podopatření zalesňování jako náhrada za ukončení hospodaření na zemědělské půdě, na zalesňované pozemky, které byly před rozhodnutím o převedení zemědělské půdy do pozemků určených pro plnění funkcí lesa, zemědělsky obhospodařovány a podle NV 308 byla stanovena na 20 let, se PRV zkrátila na dobu 15 let.
            U porostů rychle rostoucích dřevin (dále jen „RRD“) byla podle nařízení vlády 308 minimální doba pěstování produkčního porostu 15 let areprodukčního porostu 10 let. Nově, podle opatření Programu rozvoje venkova, je stanovena minimální doba pěstování produkčního porostu na 10 let areprodukčního porostu na osm let. Produkční porost je podle PRV umožněno sklízet ve dvou až devítiletých intervalech, na rozdíl od NV 308, kde byla povinnost sklízet tyto porosty v intervalech 3 až 6 let.
 


 
 
Níže jsou uvedeny podrobně podmínky jednotlivých titulů jak v rámci HRDP tak i návrhu PRV k problematice zatravňování orné půdy. V souhrnu, se změny představované návrhem PRV týkají:
·        Zařazení nového managementu zatravňování půdy podél vodních toků
·        Úprava kritérií pro možný vstup do opatření tj. možnosti získat dotaci na zatravnění:
o       Snížení požadavku na střední svažitost pozemku z 12 stupňů na 10 stupňů
o       Snížení stupně těžkosti půdy z extrémně těžké na velmi těžkou
o       Snížení podmínky nacházení půdního bloku nebo dílu v méně příznivé oblasti nebo v oblasti s ekologickými omezeními v plném rozsahu na jakýkoliv tj. i pokud se pouze část půdního bloku nachází ve vyjmenovaných oblastech lze ji zatravnit s podporou PRV
o       Zařazením dalších dvou kritérií a to zasahováním z 50% půdního bloku do oblastí zranitelných dle nařízení vlády 103/2003 Sb. a nebo jeli půdní blok nebo jeho díl v sousedství vodního útvaru
·        Umožnění založení porostu podsevem
·        Podmínka posečení porostu do 15. července v případě použití krycí plodiny se týká právě této krycí plodiny nikoliv nově založeného porostu trávy
 
Charakteristika titulu zatravňování orné půdy dle HRDP a návrhu PRV
 
1) Koncepce titulu
V rámci HRDP rozdělen titul zatravňování orné půdy na:
zatravňování orné půdy
zatravňování orné půdy regionální směsí (oblast Bílých Karpat).
Lze zatravňovat pouze celé půdní bloky/díly.
 
V rámci PRV rozdělen titul zatravňování orné půdy na:
zatravňování orné půdy
zatravňování orné půdy regionální směsí
zatravňování orné půdy podél vodních útvarů
zatravňování orné půdy podél vodních útvarů regionální směsí.
Lze zatravňovat plochy s výměrou od 0,1 ha. U zatravňování orné půdy u vodních útvarů
musí být zatravněn minimálně 15 m pás.
 
2) Zařazení půdního bloku do titulu zatravňování orné půdy
V rámci HRDP jsou základní podmínky, za kterých lze zařadit půdní blok do titulu
zatravňování orné půdy následující:
Do podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy lze půdní blok, popřípadě jeho díl s kulturou orná půda,
d)        který splňuje alespoň jedno z následujících kritérií
1.         střední svažitost půdního bloku, popřípadě jeho dílu je vyšší než 12 stupňů,
2.         orná půda na alespoň 50 % plochy bloku, popřípadě jeho dílu je mělká nebo písčitá nebo podmáčená nebo extrémně těžká,
3.         celá plocha půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází v méně příznivé oblasti nebo v oblasti s ekologickými omezeními podle zvláštního právního předpisu,23)
 
V rámci PRV jsou základní podmínky, za kterých lze zařadit půdní blok do titulu
zatravňování orné půdy následující:
Zařadit do titulu zatravňování orné půdy lze výměru orné půdy v rámci půdního bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou orná půda,
e)        který splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:
1.         střední svažitost půdního bloku, popřípadě jeho dílu je vyšší než 10 stupňů,
2.         orná půda na alespoň 50 % plochy bloku, popřípadě jeho dílu je mělká nebo písčitá nebo podmáčená nebo velmi těžká,
3.         jakákoliv část půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází v méně příznivé oblasti podle zvláštního právního předpisu25),
4.         plocha půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází z alespoň 50 % v zranitelných oblastech určených podle zvláštního právního předpisu26),
5.         půdní blok, popřípadě jeho díl sousedí s vodním útvarem, jedná-li se o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odst. 1 písm. b) nebo písm. d),
 
3) Podmínky ošetřování v průběhu prvního roku pětiletého období
V rámci HRDP jsou základní podmínky ošetřování travního porostu v průběhu prvního roku pětiletého období následující:
Žadatel v průběhu prvního roku příslušného pětiletého období
f)          založí nejpozději do 31. května travní porost pomocí samostatného výsevu
1.         Správou Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty schválené regionální travní směsi osiv, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. a), nebo
2.         travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejdéle do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách23a), jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. b),
g)        oznámí Ministerstvu zemědělství v souladu s § 3g odst. 1 zákona změnu kultury u příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu z kultury orná půda na kulturu travní porost
h)        zajistí aby v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období nebyl spásán hospodářskými zvířaty a byl nejméně dvakrát ročně sečen (v odůvodnitelných případech jedenkrát ročně), přičemž posečenou hmotu žadatel z pozemku odklidí a využije ji v rámci jeho podniku, popřípadě poskytne jiné osobě nebo s ní naloží v souladu se zvláštním právním předpisem;21) první seč bude provedena nejpozději do 15. července kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později).
 
V rámci PRV jsou základní podmínky ošetřování travního porostu v průběhu prvního roku pětiletého období následující:
Žadatel v průběhu prvního roku příslušného pětiletého období
i)          založí nejpozději do 31. května travní porost pomocí podsevu nebo samostatného výsevu
1.         příslušným orgánem ochrany přírody4) schválené regionální travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách27), jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nebo
2.         travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách27), jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
je-li travní porost zakládán pomocí podsevu žadatel zajistí, aby nejpozději do 15. července kalendářního roku byla sklizena krycí plodina,
j)          oznámí Ministerstvu zemědělství v souladu s § 3g odst. 1 zákona změnu kultury u příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu z kultury orná půda na kulturu travní porost,
k)        neprovádí na příslušných půdních blocích, popřípadě jejich dílech pastvu hospodářských zvířat.


 
 
 
  • Vyjednané limity  ČR 
    • Krávy bez tržní produkce mléka (KBTPM)      90 300 prémiových práv
    • Bahnice                                                          66 733 prémiových práv
 
  • Dne 27. září 2006 Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) vyhlásil v souladu s nařízením vlády č.196/2005Sb.,o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic Národní rezervu prémiových práv pro rok 2006:
 
           na chov KBTPM ve výši ……………………51 prémiových práv
           na chov bahnic    ve výši…………………… 26 prémiových práv
 
  • Žádosti byly SZIF přijímány do 31.10.2006. Celkem bylo přijato 16 žádostí      o prémiová práva z národní rezervy à 13 pro chov KBTPM, tři pro chov bahnic
  • Podle informace ze SZIF (ze dne 6.12.2006) byla práva na chov KBTPM přidělena dvoum chovatelům a na chov bahnic jednomu chovateli.
  • V současné době jsou SZIF rozesílána žadatelům příslušná rozhodnutí .
  • Dostupné informace na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) nebo                
Ing. Jana Myšáková – Oddělení prémiových práv a živočišných komodit SZIF (Telefon: +420 222 871 524 e -mail: Jana.Mysakova@szif.cz
 


 
 
Výše rezervy volné pro dodávky k datu 8. 11. 2006 je 62 533,384 tun. Na základě informace č.j. 40474/2006-11000 ze dne 28. 11. 2006 bylo rozhodnuto vyčlenit z volné rezervy pro dodávky 50 000 t mléka pro rozdělení producentům k datu 1. 3. 2007.
 
SZIF na základě ustanovení § 1 odst. 2 písm. t) zákona č. 256/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 6 nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyčleňuje nejpozději 60 dnů před. 1. březnem kalendářního roku část rezervy, kterou lze použít ke zvyšování stávajících, popřípadě přidělování nových referenčních množství mléka a zveřejňuje informace o vyčleněné části rezervy způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
 


 
 
 
 
Zahájení vydávání rozhodnutí
Zahájení plateb
Vydání většiny rozhodnutí
počet rozhodnutí
LFA
16. říjen 2006
26. října 2006
prosinec 2006
9293
SAPS
Po stanovení sazby / listopad 2006
1. prosinec 2006
15. únor 2007
21177
TOP-UP
Po pravomocném rozhodnutí SAPS / prosinec 2006
prosinec 2006
únor 2007
17571
SSP
Po pravomocném rozhodnutí SAPS / leden 2007
leden 2007
únor 2007
1000
AEO – D1
březen 2007
březen 2007
15. květen 2007
8000
AEO – D2
1. duben 2007
duben 2007
30. červen 2007
4000


23) Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními.
25) Nařízení vlády č…./… Sb., o podmínkách poskytování plateb horským oblastem, oblastem s jinými znevýhodněními a oblastem Natura 2000 na zemědělské půdě.
26) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
23a) § 12 a 19 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
27) § 12 a 19 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.