KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace k zalesňování z.p. a rychle rostoucím dřevinám

05/03/07

V současné době je připravován nový návrh nařízení vlády, který stanovuje podrobné podmínky pro provádění a administraci tohoto opatření.

 

Informace k dotacím na zalesňování zemědělské půdy a zakládání porostů rychle rostoucích dřevin od roku 2007
   
Ministerstvo zemědělství v rámci nového programového dokumentu Program rozvoje venkova na období 2007 – 2013, připravuje administraci a financování opatření II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy z osy II, které navazuje na podporu Lesnictví v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova ČR pro období 2004 – 2006 prováděné nařízením vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití (dále jen „NV 308/2004 Sb.“).
            Pro možnost čerpání dotací z opatření II.2.1. Zalesnění zemědělské půdy na období 2007 – 2013 je v současné době připravován nový návrh nařízení vlády, který stanovuje podrobné podmínky pro provádění a administraci tohoto opatření. Proti stávající právní úpravě dojde k několika změnám, které by měly přispět k zjednodušení podávání žádostí a jejich pružnějšímu zpracování.
            Na rozdíl od NV 308/2004 Sb. bude okruh příjemců rozšířen i na nájemce a žádosti o dotace na zalesnění či založení porostu rychle rostoucích dřevin budou podávány až po provedení prací v souladu projektem. Žadatelům, kteří požadují zalesňovat či zakládat porosty rychle rostoucích dřevin s podporou poskytovanou dle tohoto opatření, tedy umožňuje začít již s jarní výsadbou v roce 2007 a žádost o dotaci podat až poté, a to nejpozději do 30. 11. 2007.
            Další změnou v novém návrhu nařízení vlády bude skutečnost, že pro účel pěstování porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití nebude vyžadován souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
Nový návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití by měl být předložen vládě k projednání na začátku 2. pololetí 2007, s předpokládaným termínem nabytí účinnosti koncem 3. čtvrtletí 2007.