KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Šance pro malé obce

28/03/07

Vedle strukturálních fondů Evropské unie, bude mít Česká republika možnost využít také zdroje Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Zdroj: Zpravodaj MZe 1/2007

 

Šance pro malé obce
(Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova)

Datum: 22. 3. 2007, zdroj: Zpravodaj MZe 1/2007, rubrika: Zpravodaj MZe

Vedle strukturálních fondů Evropské unie, bude mít Česká republika možnost využít také zdroje Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). V programovém období 2007–2013 se očekávají z tohoto fondu prostředky ve výši cca 2,8 mld. €. To je při současném kurzu více než 77 mld. Kč.
Hlavním cílem při rozvoji venkovského prostoru ČR je zlepšování životního prostředí, péče o přírodu a krajinu, snižování negativních vlivů intenzivního zemědělství. Přitom by se měly vytvořit podmínky pro schopnost českých zemědělců konkurovat v základních potravinářských komoditách, uplatnit se na zahraničních trzích, zvýšit hrubý hospodářský produkt na obyvatele venkova a jejich příjmy. Měly by se rozšiřovat různé ekonomické aktivity na venkově, vznik nových pracovních míst a posílit sounáležitost lidí žijících na vesnici.
Evropská zemědělská politika podporovaná zmíněným fondem rozvoje venkova své strategické záměry rozděluje do čtyřech základních směrů:
  • osa I — zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství
  • osa II — zlepšení životního prostředí a krajiny
  • osa III — kvalita života na venkově a diverzifikace hospodářství
  • osa IV — LEADER, iniciuje rozvoj místního partnerství a využití vnitřního potenciálu venkova
Každá osa má své cíle, priority a opatření, jejichž prostřednictvím budou naplněny schválené strategické záměry.
Význam třetí osy
Z pohledu uvedeného rozdělení je pro venkovské obce rozhodující osa III, která sleduje cíl vytvořit různorodé pracovní příležitosti a prorůstové podmínky pro atraktivní život na venkově. Dává také těmto obcím největší příležitost zapojit se svými projekty do čerpání prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.Proto s ohledem na čtenáře tohoto časopisu budeme věnovat pozornost zejména prioritám a opatřením této osy, která dává šanci venkovským obcím zlepšit podmínky života svých obyvatel, vytvořit jim pracovní příležitosti i odpovídající prostředí včetně návazností na kulturní a historické tradice venkovského osídlení.
Tabulka: Priority, cíle a opatření osy III
Priorita III.1. Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE
Cíl Vytvořit pracovní místa a zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací aktivit na venkově a podporou venkovské turistiky, zajistit naplnění závazků ČR v oblasti využití OZE % z osy 50
Opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 22,5
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 15
III.1.3. Podpora cestovního ruchu 12,5
Priorita III.2. Podmínky růstu a kvalita života na venkově
Cíl Vytvořit podmínky růstu ve venkovských oblastech. Zlepšit vybavení a vzhled vesnic a veřejných prostranství a posílit sounáležitost obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova. Zabezpečit rozvoj venkovské infrastruktury s cílem rozvoje malého a středního podnikání a zlepšení životního prostředí venkovských sídel. % z osy 48
Opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 39
III.2.2. Ochrana a rozvoj dědictví venkova 9
Priorita III.3. Vzdělávání
Cíl Přispět k vyšší úrovni vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkovských obyvatel rozvojem poradenství a vzdělávání a zvýšit používání informačních a komunikačních technologií. % z osy 2
Opatření III.3.1. Vzdělávání a informace 2
Priority, cíle a opatření osy III jsou patrné z uvedené tabulky. Ta rovněž uvádí podíl, který z vyčleněných prostředků pro osu III připadá na jednotlivé priority a opatření.
Připomeňme si, že z Evropského zemědělského fondu by Česká republika měla získat 2 815 506 354 €, což je zhruba 77,4 mld. Kč. Připadá-li na osu III schválených přibližně 17 %, je to asi 13,16 mld. Kč na období 2007–2013, tedy v průměru 1,9 mld. Kč ročně. Vycházíme-li z tohoto čísla, můžeme si z uvedených podílů udělat reálnou představu jaké zdroje připadají na jednotlivá opatření v rámci priorit a cílů třetí osy.
Polovina zdrojů, připadajících na osu III, je určena pro prioritní cíl, kterým je tvorba pracovních příležitostí na venkově. Záměrem této priority (III.1) je vytvořit nová pracovní místa, dosáhnout tím vyšší životní úroveň venkovského obyvatelstva, rozvíjet nejrůznější ekonomické aktivity na venkově a podporovat venkovskou turistiku. Druhá polovina zdrojů osy III je určena na zlepšení podmínek růstu a kvality života na venkově (III.2) a na vzdělávání, rozvoj poradenství a informatiky (III.3).
1. Tvorba pracovních příležitostí
Má-li se život na venkově udržet a rozvíjet, je především nutné, v období prudkého poklesu objemu zemědělské výroby, vytvořit nové pracovní příležitosti a směřovat zemědělské podniky k nejrůznějším nezemědělským činnostem. První opatření v rámci této priority je tedy diverzifikace činností nezemědělské povahy (III.1.1). Podpora je zaměřená na podporu nejrůznějších řemeslných činností a na výrobu zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie. Určena je zemědělským podnikatelům.
Podpora zakládání podniků (III.1.2) je určena podnikatelům, kteří založí nové mikropodniky a vytvoří pracovní místa na venkově v oblasti nezemědělského podnikání. Za mikropodnik se považuje firma, která zaměstnává méně než 10 pracovníků a roční obrat nepřesahuje 2 mil. €.
V rámci tvorby nových pracovních příležitostí je zařazena také podpora cestovního ruchu (III.1.3), která sleduje ve dvou opatřeních (a — nejedná se o ekonomické aktivity, b — ekonomické aktivity) diverzifikaci venkovské ekonomiky, zejména ve spojení s využitím přírodního a kulturního dědictví oblasti.
Příjemcem podpory v rámci obou opatření III.1.3. jsou podnikatelé a neziskové organizace. Obce nemohou v rámci tohoto opatření předkládat své projekty, přesto je právě vytváření pracovních míst v jejich územních obvodech velmi významným cílem, jehož naplnění je základním předpokladem dalšího rozvoje venkova. Proto by měla být uvedená opatření podporována a prezentována ve všech obcích a zastupitelstva by měla pro rozvoj podnikání vytvářet příznivé podmínky.
2. Zlepšení kvality života
Zajistit podmínky růstu a kvalitu života na venkově sledují opatření III.2.1 a III.2.2, v jejichž rámci mají obce do 500 a do 2000 obyvatel možnost předkládat své projekty v zájmu rozvoje venkova. Příjemcem dotací však mohou být i neziskové organizace a podnikatelé. Minimální celkové způsobilé náklady na projekt v této části jsou 50 tis. Kč. Příspěvek EU činí 75 % a příspěvek ČR je 25 % veřejných zdrojů.
Obnova a rozvoj
Podopatření III.2.1.1a a III.2.1.1b jsou zaměřena na obnovu a rozvoj vesnic apodpoříinvestice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí (vodovody, kanalizace, ČOV) a ostatní technické infrastruktury. Dále bude podpořeno budování a obnova místních komunikací (dopravní infrastruktura), zlepšení vzhledu obcí — úprava veřejných prostranství a řešení odpadového hospodářství obcí. Obě podopatření jsou určena zejména obcím do 500 obyvatel, pro obce do 2000 na vodohospodářskou infrastrukturu a ČOV. Pro poskytnutí podpory je v prvním případě podmínkou, že se nejedná o ekonomickou aktivitu. Podopatření se vzhledem k tomu liší rozsahem způsobilých výdajů a maximální výší podpory, která je v prvém případě až 90 %, v druhém případě je výše podpory omezena a liší se podle regionů soudržnosti a velikosti podniků.
Občanské vybavení a služby
Podpora bude realizována v rámci podopatření III.2.1.2a a III.2.1.2b a projekty mohou být realizovány v obcích do 500 obyvatel. Vyplacení podpory je v prvním případě opět vázáno na podmínku, že se nejedná o ekonomickou aktivitu. V takovém případě maximální výše podpory činí 90. Ve druhém případě je výše podpory omezena dle regionu soudržnosti a velikosti podniku.
Podopatření se zaměří na zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb (školských, zdravotnických, sociálních, na něž není možné získat mandatorní výdaje státu, včetně předškolní a mimoškolní péče o děti, pečovatelské služby o seniory, základní obchodní infrastruktury, tržnic, objektů a ploch pro sportovní a kulturní aktivity, doprovodných stravovacích zařízení, objektů pro spolkovou činnost). Podpora bude poskytnuta také na zřizování integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT, využití ICT iniciativ pro lepší dostupnost služeb a práce.
Kulturní dědictví venkova
Na kvalitu života na venkově má nezanedbatelný vliv celková ochrana a rozvoj venkovského prostoru. Opatření by mělo umožnit především architektonický a urbanistický rozvoj českých a moravských vesnic v souladu s požadavky na zachování a posílení jejich charakteristického vzhledu a hodnot a zároveň zvýšení identity a pospolitosti místních obyvatel.
Podpora je určena na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, dále zpracování programů regenerace památkově chráněných území a plánů péče o krajinných památkových zón. Podporovány budou rovněž investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, historických zahrad a alejí. Dále bude podporováno budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, aktivity a tradiční lidovou kulturu.
Nová opatření III.2.2a a III.2.2b jsou zaměřena na činnosti týkající se zlepšení kvality života zvýšením povědomí o kulturních hodnotách prostředí a jejich obnovou a rehabilitací. Jsou určena pro obce do 500 obyvatel. Příjemcem podpory mohou být obce, sdružení obcí, neziskové organizace včetně církví a zájmová sdružení právnických osob. Podpora bude poskytnuta v prvním případě jen za podmínky, že se nejedná o ekonomickou aktivitu. V tomto případě projekty nezakládají veřejnou podporu a maximální výše může být 90 %. V druhém případě je podpora poskytována v režimu „de minimis“ a maximální podpora pro obce činí také 90 %. Pro obě podopatření jsou minimální celkové náklady 50 tis.Kč a maximální 5 mil. Kč. 
3. Vzdělávání a informace
Úspěšná implementace opatření ke zlepšení kvality života na venkově a diverzifikaci hospodářství na venkově vyžaduje rychlejší a dokonalejší přístup k aktuálním informacím a doplnění potřebného vzdělání a kvalifikace.
Opatření je nové a podpora je určena na vzdělávání a informování hospodářských subjektů, které působí nebo hodlají působit v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic a ochrany a rozvoje dědictví venkova.
Projekt může být realizován na celém území České republiky.
Konečným příjemcem budou obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou. Forma podpory je přímá nenávratná dotace, maximální výše podpory činí 100 %. Minimální celkové způsobilé náklady na projekt jsou 50 tis.Kč. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů.

Zařazeno v Rozvoj venkova