KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělské dotace pro rok 2007 – 13

17/04/07

Zemědělské dotace pro rok 2007 – 13. Přehled dotací a známé termíny

Zemědělské dotace pro období 2007-13
 
Pro období 2007-13 dochází v oblasti zemědělských dotací ke změnám, které jsou vyvolány novým plánovacím obdobím EU. Především vznikl na úrovni EU nový fond (EAFRD ), který bude jediným zdrojem finančních prostředků pro rozvoj zemědělství a venkova. V návaznosti na nové plánovací období byl vypracován nový programový dokument tj. Program rozvoje venkova (PRV) pro období 2007-13 ze kterého vychází nově celá řada dřívějších i nových dotačních titulů.
Struktura dotací pro zemědělství a venkov pro období 2007 je tvořena třemi složkami:
 
1. Přímé platby – Jednotná platba na plochu(SAPS), Národní doplňkové platby (TopUp)
2. Dotační tituly vycházející z PRV, který je členěn do 4 os,
Osa I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
Osa II. Zlepšení životního prostředí a krajiny
Osa III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodaření venkova
Osa IV. Leader
3. Národní dotace (ND)

ad. 1. Přímé platby
Jednotná platba na plochu (SAPS) podle NV 47/2007 Sb. dotační titul zůstává stejný jako v roce 2006
dotace na ha zemědělské půdy evidované v LPIS od podání žádosti do 31.8. a způsobilé pro dotace, minimálně 1 ha, dodržování 5. dobrých zemědělských a environmentálních podmínek (GAEC), žadatel – každý kdo obhospodařuje půdu evidovanou v LPIS, žádost od 15.4. do 15.5.2007 na zemědělské agentuře (ZA-PU), dotace v roce 2006 – 2517,8 Kč/ha, v roce 2007 cca 2800 Kč/ha.
Národní doplňkové platby (NV 145/2005Sb) zdroj státní rozpočet, přesné částky pro rok 2007 budou stanoveny na podzim podle počtu žadatelů a množství prostředků ze státního rozpočtu (až 30% přímých plateb v EU), 
Pravidla pro poskytování dotací z tohoto titulu jsou projednávána s evropskou komisí. Cílem jednání je zachování podpory komodit podporovaných v letech 2005-06. Předpokládaný rozsah finančních prostředků stejný jako v roce 2006
Podporované komodity, chmel, len na vlákno, brambory na produkci škrobu, přežvýkavci a vybrané plodiny na orné půdě. Žádosti budou přijímány pravděpodobně koncem července.
 
ad. 2. Program rozvoje venkova (EAFRD – fond pro rozvoj zemědělství a venkova)
Národní Program rozvoje venkova (PRV) na období 2007-13 byl zpracován a schválen vládou v současné době je předložen ke schválení Evropské komisi. Text dokumentu je na webové stránce MZe (www.mze.cz/dotace a podpory). Souběžně jsou připravována jednotlivá vládní nařízení a pravidla pro poskytování jednotlivých opatření. V současné době jsou nejdále legislativní práce u opatření osy II týkajících se zemědělství a investičních opatření z osy I. Žádosti na opatření osy II budou podávány do 15.5. První kolo podávání žádostí o investice do zemědělské výroby se předpokládá v měsíci červnu.
Očekává se, že ostatní tituly PRV budou zahajovány v průběhu druhého pololetí po vydání příslušných NV a podrobných pravidel. Struktura jednotlivých os viz „důležité termíny“. Základní podmínky opatření, která navazují na dotační tituly z HRDP pro období 2004-06 se nebudou příliš měnit, detaily budou známy až po vydání příslušné legislativy.
 Program rozvoje venkova Osa I.
1.Modernizace zemědělských podniků – toto opatření navazuje na Operační program s širší sortimentem podporovaných investic, předpokládá se, že z tohoto titulu nebudou podporovány investice do strojů, které budou podporovány z PGRLF. Žádosti budou podávány formou projektů podle Pravidel, která by měla být zveřejněna v květnu.
2. Investice do lesů. Žádosti formou projektů. „Pravidla „ jsou připravována.
3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Investice do zpracování potravin. Žádosti formou projektů. „Pravidla“ jsou v současnosti připravována.
4. Pozemkové úpravy – dotace pro Pozemkové úřady na zpracování projektů pozemkových úprav a jejich realizace v jednotlivých k.u.
5. Seskupení producentů titul navazuje na titul HRDP Podpora zakládání odbytových organizací.
6. Zahájení činnosti mladých zemědělců – nový investiční titul k podpoře mladých (do 40 let) poprvé začínajících zemědělců. Pravidla jsou připravována, max. podpora do cca 1 200 000 Kč.
7. Předčasný odchod do důchodu navazuje na program předčasného ukončení zem činnosti. Zahájení programu ve druhé polovině roku.
8. Využívání poradenských služeb navazuje na dotační titul z Národních podpor, opatření bude realizováno i v letošním roce, pouze pro akreditované poradce.
Program rozvoje venkova Osa II.
Platby za přírodní znevýhodnění (dříve LFA oblasti) podpora pouze na plochy s kulturou travní porost. Podmínky: žadatel hospodaří v dané LFA oblasti minimálně na 1 ha zem. půdy s kulturou travní porost, žadatel se zavázal hospodařit po dobu 5 let od podání první žádosti a intenzita chovu skotu, ovcí, koz a koní je v rozmezí 0,2 VDJ na ha travních porostů -1,5 VDJ na ha evidované zem. půdy. Plochy v PHO se nezapočítávají. Dodržování podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu (GAEC – 5 podmínek) v celém podniku. Žádosti se podávají společně s SAPS do 15.5.2007 na ZA-PU. Sazby podle skupiny LFA od 97 do 157 Euro/ha travního porostu. Výplata v Kč podle stanoveného kurzu.
Platby v oblastech Natura 2000 se týkají pouze travních porostů, které se nacházejí v I. zónách národních parků a CHKO a současně v Oblastech Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné oblasti). Sazba 112 Euro/ha.
Agroenvimentální opatření (AEO)  zahrnují celou řadu dotačních titulů. Žadatel se zavazuje hospodařit po dobu 5 let na zařazené ploše podle podmínek v daném dotačním titulu a za tento závazek je mu poskytována náhrada za vynaložené vícenáklady a ztráty z důvodů snížení výnosu z pozemků. Žadatel se současně zavazuje dodržovat zásady GAEC v podniku. Žádosti o zařazení do programu pro období 2007-2011 se podávají na ZA-PU do 15.5. společně se žádostí o poskytnutí dotace na rok 2007. Jednotlivá opatření vesměs navazují na opatření platná v období 2004-06, zemědělci, kteří mají uzavřené závazky na AEO podle NV 242/2004 Sb. pokračují v plnění těchto závazků, nebo u některých opatření mohou tyto závazky převést do podobných opatření podle pravidel PRV. Sazby jsou stanoveny v Eurech, ale budou vypláceny v Kč podle stanoveného kurzu v daném roce. Příslušné NV vyjde ve Sbírce zákonů do konce dubna.
Struktura podopatření:
a)       Postupy šetrné k životnímu prostředí s tituly
1. ekologické zemědělství
2. integrovaná produkce (ovoce, víno, zelenina)
b)       Ošetřování travních porostů s tituly
1. louky, 2. mezofilní a vlhkomilné louky, 3. horské a suchomilné louky,
4. trvale podmáčené a rašelinné louky, 5. ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků, 
6. ptačí lokality na travních porostech- hnízdiště chřástala polního, 7. pastviny, 
8. druhově bohaté pastviny, 9. suché stepní trávníky a vřesoviště
c)       Péče o krajinu s tituly
1.       zatravňování orné půdy
2.       pěstování meziplodin
3.       biopásy
Ekologické zemědělství, dodržování pravidel ekologického zemědělství, dodržování pravidel GAEC sazby různé podle kultury orná –155 Euro/ha, travní porost – 89 Euro Kč/ha. Povinnost dodržovat zatížení chovem zvířat, orná půda s pěstovanou zeleninou a speciálními bylinami 564 Euro/ha, vinice, sady, chmelnice – 849 Euro/ha.
Integrované systémy pěstování ovoce, révy vinné nebo zeleniny stanovuje omezující pravidla pro ošetřování vinic a ovocných sadů, omezuje počet aplikací, omezeného sortimentu přípravků, omezuje hnojení a povinné jsou zelené práce. U pěstování zeleniny omezuje výběr používaných pesticidů a úroveň hnojení dusíkem. Přesnější pravidla v NV. Sazby 435 Euro/ha ovocného sadu, 507 Euro/ha vinice, 440 Euro/ha zeleniny.
Ošetřování travních porostů, je celofaremní tj. do opatření vstupují všechny půdní bloky žadatele s kulturou travní porost, pro půdní bloky je stanoven způsob ošetřováni jako pastvina nebo louka, na porosty může být dodáno maximálně 60 (resp 80) kg N na ha, z kejdy lze na pastviny aplikovat pouze kejdu skotu. Louky jsou sečeny dvakrát ročně. Pastviny musí být spásány minimálně jednou ročně. Na loukách lze pást po 15.8. Základní sazby na ha travního porostu jsou louka 75 Euro/ha, pastvina – 112 Euro/ha.
Na specifických travních porostech a porostech v chráněných územích se lze zavázat k přísnějším pravidlům, vyloučit hnojení, upravit způsob a termíny sklizně aj., sazby jsou pak vyšší.
Zatravňování orné půdy, v LFA oblastech, zranitelných oblastech a oblastech Natura lze zatravnit jakoukoliv evidovanou ornou půdu mimo ně jen vhodné půdní bloky, vyznačené v LPIS, zatravnění se provádí čistosevem nebo výsevem do podsevu uznaným osivem, porosty se nehnojí, neaplikují se plošně herbicidy. Nutno změnit kulturu v LPIS. Sazba 270-374 Euro/ha podle typu zatravnění.
Pěstování meziplodin, žadatel se zavazuje vyset osivo vybrané meziplodiny v termínu od 20.6. do 2.9, v stanoveném výsevku a ponechat vzešlý porost meziplodiny na pozemku do 15.2. pak vyset hlavní plodinu. U travních druhů meziplodin lze založit porost meziplodiny jako podsev do hlavní plodiny do 31.5.
Vybrané meziplodiny budou uvedeny v NV např. hořčice, svazenka, saflor, pohanka, lesknice, jílek, kostřava a další. Rozsah meziplodin je od 3% do 10% orné půdy žadatele. Sazba 104 Euro/ha meziplodiny. Závazky na pěstování meziplodin uzavřené v období 2004-06 je nutné dokončit.
Biopásy, pásy na kraji nebo uprostřed půdních bloků s kulturou orná půda široké 3-12 m s minimální vzdáleností od sebe 50 m jsou osety směsí plodin, jejichž porost je ponechán na poli do konce března. Na biopásu nejsou používány herbicidy. Zbytky porostu jsou zaorány. Poloha biopásu na jednom bloku se může v průběhu 5 let měnit. Opatření slouží ke zvýšení potravní nabídky pro ptáky a drobnou zvěř. 
Zalesňování zemědělské půdy   Příslušné nařízení vlády se připravuje. Podmínky by měly být podobné jako v období 2004-06. Žádosti by se měly podávat koncem roku 2007. Bude možné podávat žádosti i na plochy, které byly již osazeny v průběhu roku 2007.
Program rozvoje venkova Osa III.
Osa III zahrnuje některá opatření z Operačního programu Zemědělství a nová opatření týkající se infrastruktury a podnikání na venkově.
Opatření „Diverzifikace činností nezemědělské povahy“ navazuje na OP a týká se i investic v oblasti využívání obnovitelných zdrojů pro energetické účely (bioplynové stanice, pelety z rostl. materiálu aj.) V současnosti jsou připravována pravidla, první kola pro podávání žádostí budou pravděpodobně v druhé polovině roku.
Opatření „Podpora cestovního ruchu“ navazuje na podobná opatření v OP. Pravidla podávání žádostí a první kola příjmu žádostí se očekávají ve druhé polovině roku.
Ostatní investiční opatření se týkají venkovského prostoru navazují na podobná opatření z předvstupního fondu Sapard. Podrobná pravidla pro tato opatření by mohla být schválena v druhé polovině roku a je možné, že budou i vypsány termíny pro podávání žádostí na tato opatření.
 
 
Program rozvoje venkova Osa IV. (Leader)
Podpora z této osy se týká Místních akčních skupin (MAS). Podpory budou na činnost těchto skupin a na jejich investiční záměry. Pravidla budou navazovat na program Leader + .
Rok 2007 je  prvním rokem nového programu, řada příslušných NV a pravidel je připravována a jejich vydání je závislé na schválení celého dokumentu i jednotlivých nařízení Evropskou komisí, proto zahájení jednotlivých opatření bude probíhat v průběhu tohoto roku respektive až v roce následujícím. Podrobnosti a pravidla bude možné nalézt na webových stránkách MZe (www.mze.cz) nebo webových stránkách SZIF (www.szif.cz).
 
ad. 3.Národní dotace
 jsou stanoveny „Zásadami“ pro příslušný rok, v  roce 2007 jsou to tyto dotační tituly :
1.D. Podpora včelařství,
1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech chmelnicích a vinicích,
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů,
1.S. Podpora komplexní sklizně máku,
2.A. Podpora udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat,
3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin,
8. Nákazový fond,
9.A. Speciální poradenství pro RV a ŽV, 
9.E. Školní závody,
9.F. Podpora poradenství v zemědělství,
9.H. Podpora propagace a marketingu na mezinárodních veletrzích a výstavách,
10. Podpora evropské integrace nevládních organizací,
13. Podpora zpracování zemědělských produktů,
15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků.
Podrobnosti jednotlivých dotačních titulů bude možno nalézt v příslušných NV, Pravidlech a navazujících metodikách, které budou dostupné na webových stránkách MZe, SZIF, KIS JMK a dalších.
 
Důležité termíny
Rok 2007 je prvním rokem nového programu, který se postupně rozbíhá a termíny podávání jednotlivých žádostí jsou v tomto roce specifické.
1.4.2007                 Podání žádosti o zařazení do programu Restrukturalizace vinic      
15.5.2007               Podání společné žádosti na SAPS, LFA a Energetické plodiny
                             Podání žádosti o poskytnutí dotace na AEO z nových opatření i pokračujících z předchozích let
                             Podání žádosti o nové zařazení do opatření AEO
                             Podání žádosti o převedení původních závazků AEO do nového programu
červen                    1. kolo podávání žádosti do investičních opatření Osy I
červenec                Podání žádosti o Top Up platbu
podzim                  1. kola žádostí do investičních opatření Osy III.
listopad                 Žádosti o zařazení do programu Zalesňování orné půdy a rychle rostoucí dřeviny
Termíny podávání žádostí žadatelů zařazených do programů HRDP z let 2004-2006     
15.2.2007                 Žádost o poskytnutí platby z dot. titulu Podpora skupin výrobců
15.2.2007                 Žádost o poskytnutí platby na dot. titul Předčasné ukončení zem. činnosti
30.4.2007                 Žádost o poskytnutí platby na dot titul Lesnictví
15.5.2007                 Podání žádostí o poskytnutí platby z AEO
 
S dotazy se lze také obrátit na:
KIS JMK nebo regionální poradenská pracoviště ÚZPI Praha.
Regionální poradenské pracoviště pro Jihomoravský kraj:
Kotlářská 53, 602 00 Brno – RNDr. Jan Dovrtěl,CSc.

mobilní tel.: 604 205 628, e-mail: dovrtel@uzpi.cz   

Zařazeno v Zemědělství