KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Upřesnění dotačního prgramu

03/07/07

3.e.) podpora používání certifikované sadby brambor

Up
3.e.) Podpora používání certifikované sadby brambor

řesnění dotačního programu

Vážení žadatelé o dotaci,
p
Up

Ministerstvo zem

ědělství přistoupilo k upřesnění Zásad z důvodu nutnosti úpravy státní podpory (dotačního programu 3.e.) administrované v rámci Zásad, kterou by nebylo možno bez odpovídajících změn v roce 2007 dále žadatelům poskytovat.

Úpravu státní podpory bylo nezbytné provést v návaznosti na ukon
Podpora používání certifikované sadby brambor (dota
V souvislosti s negativní reakcí Evropské komise ohledn
Z d
P
D

čení tříleté „ochranné“ lhůty (tj. 30. dubna 2007) vyplývající z ustanovení Přístupové smlouvy a z toho plynoucí povinnosti České republiky přizpůsobit existující podpory (dotační programy) příslušným pravidlům Evropské komise. ční program 3.e.), kromě níže uvedených změn, má posunut termín ukončení přijímání žádosti z původního termínu 31.5.2007 na 31.7.2007. ě slučitelnosti státní podpory (dotačního programu 3.e.) se společným trhem, Ministerstvo zemědělství upravilo podporu následným způsobem, přičemž v podstatě žadatel o dotaci může v žádosti uplatnit všechny odrůdy brambor mimo odrůd, které jsou určeny k výrobě škrobu a jsou uvedeny v seznamu. ůvodu jednodušší orientace v úplném znění upřesněného dotačního programu, byly změny vyznačeny podtržením, řípadné dotazy adresujte prosím na místně příslušné zemědělské agentury a pozemkové úřady či pracovníky MZe v Praze (Ing. Potměšilová – tel. 221812463, případně Ing. P. Jiroušek 221813028). ěkujeme za pochopení. ředkládáme Vám upřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., ve znění schváleném ministrem zemědělství dne 13. června 2007. řesnění Zásad je provedeno na základě bodu 8. písm. g) části A Zásad, který umožňuje v odůvodněných případech provést zpřesnění Zásad v průběhu roku.

Zařazeno v Zemědělství