KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Čerpání prostředků z EU: Vyhlášení prvních výzev

20/09/07

Tisková zpráva kraje Vysočina ze dne 18.09.2007

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlašuje v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) historicky první výzvu v novém programovacím období 2007-2013 pro zájemce o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím ROP JV. Fakticky jde o odstartování možnosti čerpání evropských podpor. V tuto chvíli je výzva zaměřena na oblast dopravní infrastruktury resp. opravy komunikací a na tzv. technickou pomoc, která je nezbytná k zajištění administrace samotného procesu čerpání.

Žadatelé jsou vyzváni k předkládání projektů spadajících do oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu (tj. prioritní osa 1) a do prioritní osy 4 – Technická pomoc. Výzva začíná dnem 17. září 2007, je kontinuální a projekty mohou předkládat kraje regionu soudržnosti Jihovýchod (oblasti podpory 1.1 a 4.2), organizace zřizované nebo zakládané těmito kraji (oblast podpory 1.1) a Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (oblast podpory 4.1 a 4.2). Místem realizace projektů je region soudržnosti Jihovýchod, tzn. Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Projekty jsou přijímány od data vyhlášení výzvy do ukončení výzvy rozhodnutím Výboru Regionální rady nebo do vyčerpání finanční alokace prostředků, maximálně do 31. prosince 2013. Žadatelé mohou podávat projekty pro Jihomoravský kraj na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v Brně, na Kounicově 13 a projekty pro kraj Vysočina na regionálním pracovišti v Jihlavě, na ulici Žižkova 89.

Téměř dvě miliardy korun pro silnice II. a III. třídy regionu Jihovýchod

Hlavním cílem oblasti podpory 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury je zkvalitnit napojení regionu na nadregionální dopravní síť TEN-T, propojení uvnitř regionu a zlepšovat dopravní dostupnost při respektování životního prostředí. Podporovány budou projekty zaměřené např. na výstavbu a technické zhodnocení silnic II. a III. třídy včetně mostů, protihlukových bariér, obchvatů, okružních křižovatek. Evropská komise požaduje investiční charakter projektů týkajících se výstavby silnic, tzn., že se může jednat o novostavby nebo o zlepšení stávajících parametrů silnic. Celková finanční alokace na výzvu v oblasti podpory 1.1 je 1,9 mld. Kč, z toho 85 % je z prostředků Evropské unie (ERDF), 7,5 % ze státního rozpočtu ČR a zbývajících 7,5 % činí vlastní zdroje žadatele.

Projekt musí splnit formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. Vybrány budou projekty dosahující nejvyššího ohodnocení, minimálně však nad hranicí stanovenou Výborem Regionální rady. Hodnotící kritéria, podmínky způsobilosti, Příručka pro žadatele a příjemce jsou dostupné na www.jihovychod.cz.

V prioritní ose 4 – Technická pomoc se výzva týká obou oblastí podpory: 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP a 4.2 Podpora absorpční kapacity. Hlavním cílem této prioritní osy je zajišťovat efektivní řízení, kontrolu, sledování a vyhodnocování realizace regionálního operačního programu, propagaci a poskytováním informací o programu a posílit absorpční kapacitu v regionu. Pro každou oblast podpory prioritní osy 4 je vyčleněna dvouletá finanční alokace ve výši 91,4 mil. Kč, z toho je 85 % poskytnuto ze zdrojů Evropské unie (ERDF), 7,5 % ze státního rozpočtu ČR a 7,5 % z rozpočtů krajů.

Projekt musí splnit formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. Projekty technické pomoci budou hodnoceny dle hodnotících kritérií, přičemž se bude posuzovat cíl projektu, rozpočet a naplnění monitorovacích ukazatelů.

Plné znění výzvy spolu s dalšími informacemi: www.jihovychod.cz.

První výzvou začíná další významná etapa činnosti Regionální rady Jihovýchod. Po více než roce se završil proces příprav, vyjednávání s Evropskou komisí, auditů, nesčetných jednání a konzultací dochází k zahájení činnosti, která významným způsobem přispěje k rozvoji regionu soudržnosti Jihovýchod a ke zvýšení kvality života jeho obyvatel.

Autor: Milena Marešová
           Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
           tel: 532 193 552, 736 473 813,
           email: maresova@jihovychod.cz

 

Zdroj: Kraj Vysočina

Zařazeno v Ekonomika a politika