KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výběr zákonů, nařízení vlády a vyhlášek ze zemědělství

05/09/07

Přehled do 31.8.07

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Benešov a Praha-západ                          
 
Výběr zákonů, nařízení vlády a vyhlášek – zemědělství do 31.8.2007
Sb. zákonů – částka 2
5. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů
     biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy        Účinnost: dnem vyhlášení – 5. ledna 2007         
Sb. zákonů – částka 4
8. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a
    přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých  odborných veterinárních
     činností, ve znění pozdějších předpisů                     Účinnost: dnem vyhlášení – 29. ledna 2007
Sb. zákonů – částka 13
33. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při   
       provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění NV č, 83/2006 Sb.
       Účinnost: dnem vyhlášení – 26. února 2007
Sb. zákonů – částka 15
36. Vyhláška o opatření pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhl. č. 299/2003 Sb., o
        opatřeních pro předcházení a zdolávání nákz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
        ve znění pozdějších předpisů                                              Účinnost: dnem 1. března 2007
Sb. zákonů – částka 21
44. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádě- 
        ní opatření společné organizace trhů v odvětví cukru                Účinnost: dne 15. března 2007
45. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr
       pěstitelům cukrové řepy                                                      Účinnost: dne 15. března 2007
46. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 142/2006 Sb., o stanovení něktrých podmínek oddělené
        platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalandářní rok 2006  Účinnost: dne 15. března 2007
47. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu
        zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských
       výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu                        Účinnost: dne 15. března 2007
48. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 144/2005 Sb., o stanovení něktrých podmínek
       poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a
       2006, ve znění NV č. 144/2006 Sb.                                    Účinnost: dne 15. března 2007
Sb. zákonů – částka 32
75. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských
       oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
       Účinnost: dnem 10. dubna 2007
Sb. zákonů – částka 34
79. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
        Účinnost: dnem 20. dubna 2007
 
80. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických
       plodin                                                                                        Účinnost: dnem 20. dubna 2007     
81. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na
       podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního
       prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů 
       Účinnost: dnem 20. dubna 2007  
Sb. zákonů – částka 36
88. Vyhláška, kterou se mění vyhl. MZe č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu,
        skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů          Účinnost: dnem 1. května 2007
Sb. zákonů – částka 37
91. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a
        způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů            Účinnost: dnem 1. května 2007
Sb. zákonů – částka 45
122. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav
          a náležitostach návrhu pozemkových úprav                            Účinnost: dnem 1. července 2007
Sb. zákonů – částka 47
125. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti,
          uniformity, stálosti a užirné hodnoty odrůd                             Účinnost: dnem 1. července 2007
Sb. zákonů – částka 50
134. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování
          a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých veterinárních
          činností, ve znění pozdějších předpisů                   Účinnost: dnem vyhlášení – 15. června 2007  
Sb. zákonů – částka 56
155. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb
          k přímým podporám pro rok 2007                                        Účinnost: dnem 1. července 2007  
157. Nařízení vlády, kterým se mšní NV č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při
          provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
         Účinnost: dnem 30. června 2007
Sb. zákonů – částka 63
199. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování
          zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
          Účinnost: dnem 15. srpna 2007
Sb. zákonů – částka 69
214. Zákon, kterým se mění zák. č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
         Účinnost: dnem 1 ledna 2008
Sb. zákonů – částka 70
219. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o
          používání askladování hnojiv, statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních
          opatření v těchto oblastech                                                   Účinnost: dnem 1. září 2007
 
Sb. zákonů – částka 73
231. Vyhláška , kterou se mění vyhl. č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění
          osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu       Účinnost: dnem vyhlášení – 31. srpna 2007
                        
Výběr zákonů, NV a vyhlášek – potravinářství do 31.8.2007
Sb. zákonů – částka 2
4. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 201/2003 Sb., vyhl. č. 202/2003 Sb., vyhl. č. 203/2003 Sb., a
      vyhláška č. 638/2004 Sb., a zrušuje vyhl. č. 200/2003 Sb
      Účinnost: dnem vyhlášení – 5. ledna 2007
Sb. zákonů – částka 39
101. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových
          výrobků, ve znění oizdějších předpisů    
          Účinnost: dnem vyhlášení – 9. května 2007 s výjimkou vybraných ustanovení
Sb. zákonů – částka 66
199. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé
          drůbeží maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění pozdějších
           předpisů                                                                                        Účinnost: dnem 1. září 2007
 
Životní prostředí – do 31.8.2007
Sb. zákonů – částka 11
28. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
        zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,
        týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a
        chemických přípravků, ve znění vyhl. č. 369/2005 Sb.      Účinnost: dnem 1. března 2007
Sb. zákonů – částka 38
96. Vyhláška, kterou se mění vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
        zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
        Účinnost: dnem 1. března 2007
Sb. zákonů – částka 50
135. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných
          chemiských látek a nebezpečných chemiských přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu
          nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 30. září 2007 s výjimkou ust. Čl. 1 bodu 2 – účinnost dnem 27.6.2008
Sb. zákonů – částka 53
146. Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích
          stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší                           Účinnost: dnem 1. ledna 2008
Sb. zákonů – částka 59
180. Zákon, kterým se mění zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů
          (zákon o ochraně ovzduší), ve znění popzdějších předpisů        Účinnost: dnem 1. září 2007
 
Sb. zákonů – částka 69
216. Zákon, kterým se mění zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
          některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
          pozdějších předpisů                                           Účinnost: dnem vyhlášení – 22. srpna 2007
Sb. zákonů – částka 73
229. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
          zněčištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních
          vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
          Účinnost: dnem 1. října 2007 s výjimkou ust. čl. I bodu 11 – dnem 1 ledna 2010
 
Bezpečnost práce a požární ochrana – do 31.8.2007
Sb. zákonů – částka 41
111. Zákon, kterým se mění zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
          a některé další zákony                                    Účinnost: dnem vyhlášení – 15. května 2007
 
Doprava – do 31.8.2007
Sb. zákonů – částka 27
61. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních
        olejů a značkování některých dalších minerálních olejů      Účinnost: dnem vyhl. 28.3.2007
Sb. zákonů – částka 40
107. Zákon, kterým se mění zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích
          pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),
          ve znění zákona č. 575/2006 Sb.                      Účinnost: dnem vyhlášení – 11. května 2007
Sb. zákonů – částka 47
124. Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče                                Účinnost: dnem 1. července 2007
Sb. zákonů – částka 69
215. Zákon, kterým se mění zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
          některých zákonů ( zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zák. č.
          200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem vyhlášení – 22. srpna 2007
 
Daně, účetnictví a pracovní právo – do 31.8.2007
Sb. zákonů – částka 12
30. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
       a dodatků ke KSVS         ( 4. KSVS uzavřená mezi OSPZV – ASO a ZS ČR pro rok 2007)
Sb. zákonů – částka 18
39. Nařízení vlády o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného
        na sociální zabazpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
       Účinnost: dnem vyhlášení – 1. března 2007
 
Sb. zákonů – částka 20
43. Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších předpisů
Sb. zákonů – částka 31
67. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
       Účinnost: dnem vyhlášení – 4. dubna 2007
69. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
       Účinnost: dnem vyhlášení – 4. dubna 2007  
Sb. zákonů – částka 35
87. Sdělení MPSV o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených
        jednomu zaměstnanci podle zák. č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební
        neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Sb. zákonů – částka 55
151. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu
          obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen
          za 1 m2  podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2  
          podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při
          vyhledávání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
Sb. zákonů – částka 56
152. Zákon, kterým se mění zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
          předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
          pozdějších předpisů, a zák. č. 189/2006Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
          přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zák. č. 585/2006 Sb.
          Účinnost: dnem 1. července 2007 s výjimkou vybraných ustanovení
153. Zákon, kterým se mění zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
          na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů., a zák. č. 189/2006 Sb., kterým
          se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zák.
          č. 585/2006 Sb.                Účinnost: dnem 1. července 2007 s výjimkou vybraných ustanovení
Sb. zákonů – částka 59
172. Zákon, kterým se mění zák. č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
          předpisů                                                                                      Účinnost: dnem 1. srpna 2007
Sb. zákonů – částka 69
213. Zákon, kterým se mění zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
          předpisů, zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.
          251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 108/2006 Sb., o
           sociálních službách, ve znění zák. č. 29/2007 Sb.  Účinnost: dnem vyhlášení – 22. srpna 2007
218. Zákon, kterým se mění zák. č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zák. č.
          267/2007 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění
          zaměstnanců, zák. č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
          zákoníku práce, ve znění zák. č. 585/2006 Sb., zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním
          minimu, zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změmě některých souvisejicích
          zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zík. Č. 155/1995 Sb., o
          důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem vyhlášení – 22. srpna 2007 s výjimkou vybraných ustanovení
 
Výběr ostatních předpisů – do 31.8.2007
Sb. zákonů – částka 9
25. Úplné znění zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá z pozděj. změn
Sb. zákonů – částka 10
26. Vyhláška, kterou se provádí zák. č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných  věcných
        práv k nemovitostem, ve znění pozděj. předpisů, a zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
        ČR (katastrální zákon), ve znění pozděj. předpisů (katastrální vyhláška)        
        Účinnost: dnem 1. března 2007
Sb. zákonů – částka 13
33. Vyhláška o značkování některých dalších minerálních olejů      Účinnost: dnem 13. března 2007
Sb. zákonů – částka 31
68. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
        zákon)                                                                      Účinnost: dnem vyhlášení – 4. dubna 2007  
71. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně
       některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
       Účinnost: dnem 1. května 2007
Sb. zákonů – částka 33
76. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
        č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
        majetku), ve znění pozdějších předpisů                 Účinnost: dnem vyhlášení – 13. dubna 2007
Sb. zákonů – částka 40
108. Zákon, kterým se mění zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
          zákon), ve znění zák. č. 312/2006 Sb. a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
          Účinnost: dnem vyhlášení – 11. května 2007
Sb. zákonů – částka 48
130. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o pověření provozovatele subsystému informačního
          systému podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (pověřena Česká pošta, s.p. –
          internetová adresa: www.isvzus.cz)
Sb. zákonů – částka 53
148. Vyhláška o energetické náročnosti budov                           Účinnost: dnem 1. července 2007
Sb. zákonů – částka 57
160. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele
          Účinnost: dnem vyhlášení – 2. července 2007
Sb. zákonů – částka 59
170. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do
          schengenského prostoru 
Sb. zákonů – částka 62
193. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti úšinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a
          vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu                                  Účinnost: dnem 1. září 2007
194. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele
          spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení
          vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným
          spotřebitelům                                                                               Účinnost: dnem 1. září 2007
Sb. zákonů – částka 74
232. Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovenných procentních částech celostátního
          hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů       Účinnost: dnem 1. září 2007
 
 
Poznámka: Jednotlivé Sb. zák. je možné koupit ve specializované prodejně v Sokolovské ulici č. 35,
186 00 Praha 8. Tel. 224 813 548, pracovní doba po – pá: 8,30 – 17,30 hodin.

Internet:      http://www.mvcr.cz   

Zařazeno v Legislativa ČR