KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Integrovaný plán rozvoje města na celostátní konferenci o finanční správě a rozvoji měst a obcí

19/11/07

Ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR Josef Postránecký přednesl na X. celostátní konferenci Svazu měst a obcí ČR prezentaci představující Integrovaný plán rozvoje města

Konference se konala ve dnech 12. a 13. listopadu a v letošním roce byla zaměřena na téma "Finanční správa a rozvoj měst a obcí v ČR". Integrované plány rozvoje města (IPRM) jsou významným prostředkem pro čerpání ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2007 – 2013 a zároveň důležitým nástrojem národní strategie rozvoje měst. IPRM je nástrojem pro koordinaci urbánní politiky, vysvětlil ředitel Josef Postránecký: "Největší význam Integrovaných plánů rozvoje měst spočívá v tom, že umožňují dosažení významné koncentrace investic a zajišťují synergické působení jednotlivých projektů, kterými města realizují svoje strategické rozvojové cíle a priority."

  • Jedná se o soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tématického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů, skrze které plynou do České republiky finanční prostředky z EU.
  • Vláda ČR ve svém Usnesení ze 13. srpna 2007 vzala na vědomí hlavní zásady pro přípravu, schvalování a hodnocení IPRM, a schválila pro projekty vycházející ze schválených IPRM a předkládané do jednotlivých operačních programů bonifikaci ve výši 10%.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj vnávaznosti na usnesení vlády připravilo a vydalo ve spolupráci se Svazem měst a obcí a Asociací krajů ČR "Metodický pokyn ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města", který je možné dohledat na webových stránkách ministerstva http://www.mmr.cz/ pod odkazem Strukturální fondy – Události.

Byla stanovena povinnost zpracovat IPRM pro města nad 50 tisíc obyvatel (kterých je v ČR celkem 21) + Mladou Boleslav, chtějí-li čerpat z urbánní oblasti podpory (Rozvoj regionálních center) jednotlivých regionálních operačních programů (ROP). Města do 50 tisíc obyvatel mohou čerpat prostřednictvím IPRM prostředky z operačních programů (OP), pakliže to pravidla těchto OP umožňují. Měst nad 20 tisíc obyvatel je v ČR 62 a pokrývají jednu třetinu populace naší země. Taková města mají povinnost měst zpracovat svůj IPRM, pokud chtějí čerpat z oblasti intervence 5.2 IOP (pro bydlení).

Prezentace Josefa Postráneckého k IPRM (125.50 KB)

Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 126, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz 

Zdroj: MMR

Zařazeno v Ekonomika a politika