KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministerstvo pro místní rozvoj zkoumá názory zainteresované veřejnosti na čerpání z fondů EU

12/11/07

V říjnu tohoto roku zadalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společnosti STEM zpracování sociologických výzkumů o problematice týkající se čerpání prostředků z evropských fondů.

Výsledky mají ukázat názory a postoje k čerpání prostředků z fondů EU ze strany zainteresované veřejnosti a představitelů státní správy a samosprávy.

V rámci plnění úkolu jsou prováděny tři výzkumné akce. Nejširší akcí je internetová anketa určená nejvyšším představitelům krajů a krajských úřadů, měst a obcí. Tato akce je již hotova: proběhla ve dnech 19. – 26. 10. 2007, přičemž odpovědělo 887 respondentů.

Internetová anketa se obsahově zaměřila především na celkový názor na to, co finanční prostředky ze strukturálních fondů mohou našemu státu přinést, jak a k jakému účelu bychom jich měli využívat. Dále se snažila odhalit, jak jsou potenciální žadatelé na podávání žádostí o dotace připraveni, jaký je jejich názor na proces zpracování a vyhodnocování žádostí, od koho v tom očekávají pomoc a podobně.

Toto je deset hlavních zjištění internetové ankety:

1. Dvě třetiny účastníků internetové ankety (66 %) jsou přesvědčeny, že využití strukturálních fondů významně napomůže posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Menšina (34 %) soudí, že prostředky pomohou jen jednotlivým úspěšným žadatelům.

2. Drtivá většina respondentů má v úmyslu evropské fondy využít – 55 % jich už nějaký projekt má připravený a dalších 40 % jej připravit hodlá.

3. Téměř polovina lidí (46 %) uvedla, že se v problematice evropských fondů dobře orientuje, a více než polovina respondentů (58 %) je dobře informována o možnostech, jak získat podporu zevropských fondů.

4. Nejdůležitějšími kritérii při výběru by měly být připravenost k okamžité realizaci, měřitelné výstupy díla a podpora veřejnosti. Mnohem menší důraz je respondenty kladen například na dřívější zkušenosti žadatele s čerpáním fondů nebo na výši spoluúčasti.

5. Podporu při čerpání fondů z EU očekávají respondenti především v tom, že budou znát pravidla pro výběr projektů a budou mít k dispozici přesné a včasné informace na internetových stránkách ministerstev, krajů apod. Většina účastníků internetové ankety by velmi uvítala i možnost osobních konzultací na ministerstvech.

6. Při zpracování žádostí by potenciální žadatelé chtěli využít pomoci zejména úředníků – nejvíce krajských úřadů (83 % respondentů), dále ministerstev a obcí s rozšířenou působností (přes 60 % odpovídajících).

7. Mezi respondenty zřetelně převažuje názor (69 %), že je třeba realizovat jen opravdu kvalitní projekty, nikoli "proinvestovat nabízené peníze za každou cenu". Velká většina, 86 % odpovídajících, by přitom ponechala volný prostor iniciativě žadatelů, pouze 14 % požaduje koncepční využití celkové 750 miliardové investice.

8. Pravidla pro čerpání peněz a kontrolu jsou příliš přísná. Myslí si to 70 % respondentů ankety. Měla by se především zjednodušit administrativa, zpřehlednit vypisování termínů jednotlivých kol a zajistit průběžné financování projektů.

9. Ačkoli s členstvím ČR v Evropské unii je spokojeno 74 % představitelů státní správy a samospráv, kteří v anketě odpověděli, jen necelá polovina z nich (46%) je přesvědčena o tom, že máme z Evropské unie finanční profit. Ostatní tedy předpokládají, že naše příjmy a výdaje jsou v rovnováze, anebo že na členství v EU proděláváme. Rozdíl je mezi obcemi se základní působností a pověřeným úřadem na straně jedné (tam převažuje negativní hodnocení bilance) a "vyššími" stupni samosprávy, z nichž je naše členství hodnoceno jako finančně výhodné.
Pouze 13 % respondentů se domnívá, že Česká republika je dobře připravena na čerpání evropských fondů v letech 2007-2013. Nerozhoduje ani to, zda tento názor dotázaní získali jen zprostředkovaně (z médií), anebo zda tak usuzují na základě vlastních zkušeností.

Projekt pokračuje dalšími dvěma výzkumnými akcemi:

Cílený výzkum obecních a městských samospráv: Výzkum probíhá technikou osobních rozhovorů s výběrovým souborem 400 představitelů obecních a městských samospráv, a to jak volených zástupců (starostů, místostarostů, radních), tak úředníků (ředitelů či vedoucích odborů), kteří mají na starosti problematiku čerpání prostředků z fondů EU.

Hloubkové šetření elit: Jde o hloubkový kvalitativní výzkum, který chce objasnit motivační faktory a osvětlit konkrétní praktiky. Prováděn je technikou individuálních hloubkových rozhovorů se zákonodárci (poslanci) a nejvyššími představiteli krajských a obecních samospráv (hejtmany, primátory, starosty, příp. jejich zástupci).

Výsledky celého projektu budou k dispozici do konce listopadu 2007.

Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 126, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

 Zdroj: MMR

Zařazeno v Ekonomika a politika