KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Odpovědi na často kladené dotazy v rámci Osy IV Leader, opatření IV.1.1. Místní akční skupina

07/12/07

Zpravodajství z PRV

1) Kolik je možné podat Fichí opatření?
Je možné podat tolik Fichí, kolik vyžaduje SPL místní akční skupiny, aby byly naplněny cíle SPL. Není to přímo omezeno, rozsah Fichí opatření ale musí odpovídat prioritám SPL. Předpokládaný rozsah cca 5 až 10 Fichí.

2) Je možné jako povinnou přílohu k Žádosti o realizaci SPL č. 9 – statut orgánů MAS pro přípravu SPL a dozor nad jeho realizací doložit schválenými stanovami společnosti?
Ano, je to možné za podmínky, že v rámci stanov je popis činnosti a odpovědnosti takového orgánu pro přípravu SPL a dozor obsažen. Statutem jsou myšleny stanovy nebo jiné vnitřní normy pro daný orgán.

3) Povinná příloha k Žádosti o realizaci SPL č. 10 – pověření zmocněného zástupce – mělo by mít pověření (zmocnění) časové či věcné omezení?
Ano, zmocnění osoby statutárním zástupcem pro předložení Žádosti o realizaci SPL by mělo být omezeno časově i předmětně – tj. na konkrétní úkon.

4) Je pojištění vybavení MAS povinné a je způsobilým výdajem?
Narozdíl od Leaderu+ v OP Zemědělství není pojištění vybavení povinné a není také zařazeno mezi způsobilé výdaje (kromě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijního pojištění v rámci Kódu 012 Příspěvek na pořízení nového osobního automobilu).

5) Kdy je třeba doložit souhlasy všech obcí o zařazení do území působnosti MAS a o seznámení se se Strategií/SPL místní akční skupiny?
K zaregistrování žádosti o realizaci SPL předkládá žadatel pouze čestné prohlášení MAS, které obsahuje i prohlášení, že tento souhlas MAS má. Doklady o souhlasu všech obcí se zařazením do území působnosti MAS a o seznámení se Strategií MAS pro období 2007 – 2013 předkládá MAS až k podpisu Dohody a podpis tohoto souhlasu může oficiálně proběhnout až po zaregistrování Žádosti o realizaci SPL.

6) Bude vypracován podrobnější materiál ohledně veřejné podpory?
Je k tomu nastavena metodika v příslušných pravidlech Osy III. Zpracováno Mze ve spolupráci s ÚOHS. Zveřejněno také informativně na webu www.szif.cz pod opatřením IV.1.1.Místní akční skupina.

7) Musí mít o.p.s. povinnou přílohu k podpisu Dohody č. 6 o zmocnění starosty jako zástupce veřejného sektoru zastupitelstvem?
Ne, pouze je třeba vidět v příloze 8 Pravidel IV.1.1, že tam ty obce jako členy mají. Uvedenou přílohu předkládá pouze MAS, kde členem MAS není přímo obec ale starosta nebo jiný zástupce zmocněný zastupitelstvem. (Nevztahuje se na zmocnění pro vnitřní orgány MAS.)

8) Je možné realizovat u pěších stezek (v opatření Podpora cestovního ruchu), kromě směrových tabulí, i informační tabule?
Ano, je to povoleno a zařazuje se dají pod způsobilý výdaj směrové tabule.

9) Uplatňuje se u MAS bodové zvýhodnění za dřívější zaregistrování na SZIF?
Ne, v případě shody bodů se nepočítá doba zaregistrování, ale rozhoduje saldo pohybu obyvatel.

10) V Pravidlech je uvedeno, že částka způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, může být čerpána MAS do 20% z celkových prostředků přidělených pro realizaci SPL, maximálně však 2 500 000,- Kč ročně. Částku ale nyní MAS nezná. Znamená to, že by náš návrh dotace v Žádosti o realizaci SPL mohl být dodatečně upraven?
Skutečná výše dotace se bude stanovovat až na základě rozdělení finančních prostředků při schválení Žádosti o realizaci SPL. Návrh dotace proto může být poté upraven. Nyní tyto údaje vyplňuje MAS především proto, aby si svoje budoucí výdaje naplánovala a počítala už s tím, kolik asi bude potřebovat prostředků na předfinancování do první žádosti o proplacení.

11) Formulář Fiche – 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS. V rámci tohoto políčka se mají uvést indikátory, které bude MAS sledovat při realizaci SPL u předkladatelů projektu (navíc oproti povinným indikátorům vymezeným dle hlavního opatření) – Kde jsou povinné indikátory dle hlavního opatření uvedeny, které to jsou?
Tato kritéria budou po zaslání Řídícím orgánem EAFRD vyvěšena na www stránkách. Do Fiche opatření se uvádí taková kritéria, které chce MAS vyplňovat od žadatelů s každou žádostí. Do Fiche se neuvádí cílové hodnoty daného indikátoru. Na rozdíl od toho do SPL, kapitola 6.6 Monitoring a naplňování cílů SPL uvádí MAS indikátory, které mají sloužit k hodnocení míry plnění realizace SPL. Do SPL se uvádí i cílová hodnota pro konec roku 2009, která vyplývá z cílů a priorit a odpovídá určité odhadované finanční částce pro realizaci SPL. V případě, že přidělená finanční částka pro realizaci SPL bude nakonec jiná, bude možné tyto výstupy indikátorů upravit podílem, kterým se změnila finanční částka oproti předpokládané. Indikátory uvedené do Fiche opatření a do SPL se nemusí rovnat. V SPL je možné uvést souhrnný indikátor, který přímo nebude vyplňovat konečný žadatel, ale MAS zjistí dosažené hodnoty pouze na základě počtu předložených žádostí konečných žadatelů.

12) Je možné definovat příjemce dotace ve Fichi pouze podle hlavního opatření?
Definice příjemce dotace se určuje podle hlavního opatření a podmínek uvedených jako „závazné podmínky pro vedlejší opatření“ u vybraného vedlejšího opatření. Pokud vybrané vedlejší opatření žádnou „závaznou podmínku pro vedlejší opatření“ stanovenou nemá, lze tedy ve Fichi stanovit příjemce dotace pouze dle hlavního opatření/podopatření.

13) Kde máme uvést, že např. u kódu projektová dokumentace chceme snížit uznatelný náklad z 20 tis. na 15 tis.?
Pokud se jedná o způsobilý výdaj u hlavního opatření můžete tuto podmínku uvést ve Fichi v poli 19 „Další podmínky“. Pokud se jedná o způsobilý výdaj u vedlejšího opatření 1 můžete tuto podmínku uvést ve Fichi v poli 17 „Závazné podmínky pro vedlejší opatření“. Pokud se jedná o způsobilý výdaj u vedlejšího opatření 2 můžete tuto podmínku uvést ve Fichi v poli 18 „Závazné podmínky pro vedlejší opatření“.

14) Co je pojem registrace projektů? (osnova SPL, bod 10), podle pravidel registraci provádí SZIF.
MAS provádí příjem projektů od konečných žadatelů. RO SZIF následně provádí registraci Žádostí o dotaci již posouzených výběrovou komisí MAS. Kapitola 10 v osnově SPL se vztahuje na celý proces týkající se výzvy, příjmu žádostí, registrace a administrace. Bod 10.1. se vztahuje na část výzva MAS až administrativní kontrola žádosti včetně příloh.

15) Je možné u fiche kombinovat i záměry s různým žadatelem v jednom podopatření? Např. Hlavní opatření III.1.2 a – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a vedlejší opatření III.1.2 b,c,d – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje?
Ve Fichi se kombinují opatření (v případě že nemají podopatření) nebo podopatření. Není nutné je dále rozdělovat na záměry. Pokud prioritám příslušné MAS a SPL více odpovídají jenom dva záměry ze tří, může si to ve specifických podmínkách (pole 14) Fiche zúžit. Je možné nastavit, že hlavní bude III.1.2 a) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a vedlejší dát jiné opatření/podopatření. Podmínky vyplňování Fichí ale neumožňují aby hlavní a vedlejší bylo to samé opatření/podopatření s různými záměry. V příkladu, který je uveden v otázce by se mělo stanovit pouze jedno hlavní opatření.

Oddělení metodiky osy 4 PRV

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Ekonomika a politika