KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

První zkušenosti z příjmu žádostí MAS

19/12/07

Nejčastější omyly

Na základě zkušeností pracovníků CP SZIF z příjmu, kde žadatelé MAS předkládají svoje Žádosti o realizaci SPL, upozorňujeme na následující skutečnosti, ve kterých žadatelé často chybují. V některých případech, kdy zcela chybí některá příloha, nemohla být žádost zaregistrována a MAS se musí k registraci dostavit podruhé.

1. Formulář Žádosti o realizaci SPL se předkládá jednou v elektronické podobě na CD. Nepředkládá se v tištěné podobě;

2. SPL a Fiche opatření musí být předloženy třikrát v elektronické podobě ve formátu PDF na CD (tak jak určují Pravidla MAS). MAS vyplňuje Fiche do elektronického formuláře umístěného na www.szif.cz. SPL ani Fiche opatření se nepředkládají v tištěné podobě;

3. Čestné prohlášení MAS musí být podle závazného vzoru dle Příloh Pravidel MAS a musí být podepsáno statutárním zástupcem. Pokud čestné prohlášení předává na CP SZIF pověřená osoba, musí předložit čestné prohlášení MAS s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce.
4. Formulář Žádosti o realizaci SPL podepisuje statutární zástupce, popř. jím pověřená osoba přímo na CP SZIF. Je nutné s sebou přivézt také razítko MAS (pokud je MAS používá);

5. POVINNÉ a NEPOVINNÉ přílohy se předkládají pouze jedenkrát v tištěné podobě a to v rozsahu stanoveném Pravidly MAS, všechny přílohy jsou uvedeny v Seznamu příloh. Jiné materiály se nepředkládají;

Oddělení metodiky osy 4 PRV

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Ekonomika a politika