KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Plán legislativních prací vlády na rok 2008 – část týkající se Ministerstva zemědělství

18/02/08

Část Plánu legislativních prací vlády na rok 2008 (příloha k usnesení vlády ze dne 16. ledna 2008 č. 34), která se týká Ministerstva zemědělství a která obsahuje 11 legislativních úkolů

Plán legislativních prací vlády na rok 2008
(část týkající se MZE)
 
(schválený jako příloha k usnesení vlády ze dne 16. ledna 2008 č. 34)
 
Předkladatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ (str. 23-24)
Poř.č.
Před-kla-datel
Spolu-předkla-datel
Název legislativního úkolu
Termín stanovený pro transpozici
Stanovený termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MZE
 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
 
02.08
04.08
2.
MZE
 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 
02.08
04.08
3.
MZE
 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
 
02.08
04.08
4.
MZE
 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
 
02.08
04.08
5.
MZE
 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
 
05.08
07.08
6.
MZE
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
 
05.08
01.09
7.
MZE
MŽP
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
01.09
06.08
01.09
8.
MZE
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
09.08
07.09
9.
MZE
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
 
10.08
07.09
10.
MZE
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
 
11.08
08.09
11.
MZE
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1995 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 
12.08
09.09

Zařazeno v Legislativa ČR