KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zásady pro poskytování dotací pro rok 2008

06/02/08

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2008 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zeměděl

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2008 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

 

Celý text včetně příloh:

https://www.kisjm.cz/attachments/Zasady_vlastni_material_k_podpisu_ministra.doc

 

 

 

 Pouze zásady:

 

 

Zásady,

 kterými se stanovují podmínky  pro poskytování dotací  pro rok 2008                                                                                       na základě § 2 a § 2d  zákona č. 252/1997 Sb.,                              o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

č.j.:   1785/2008 – 17000

  

Část A.

Obecné podmínky

 

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě § 2 a § 2d zákona                            č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dálen jen „zákon                 č. 252/1997 Sb.“, v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  č.  577 ze 23. schůze konané dne 7. prosince 2007, vydává Zásady, kterými se stanovují podmínky  pro poskytování dotací pro rok 2008 na základě               § 2  a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“).

 

1. Podmínky pro poskytnutí dotací a postup podávání žádostí:

a)     dotaci lze poskytnout osobě (dále jen „žadatel“), která splňuje níže uvedené podmínky a podmínky uvedené u jednotlivých programů. Žadatelem může být rovněž subjekt, který bude dotační prostředky administrovat jiné fyzické nebo právnické osobě, tj. uznané chovatelské sdružení, oprávněná osoba ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  a pod.,  pokud je uveden u jednotlivých programů,

b)     žadatelem nemůže být subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo obchodní firmy na území České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká                      na území České republiky,

c)      žadatelem nemůže být subjekt, jehož pozemek, na který je požadována dotace, se nenachází na území České republiky,

d)     žadatelem nemůže být sdružení vzniklé podle § 829 občanského zákoníku,                ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), organizační složka státu, příspěvková  organizace, subjekty v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak). Žadatelem může být Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská a  lesnická univerzita v Brně, Veterinární          a farmaceutická univerzita Brno,

e)     žadatelem nemůže být subjekt, který obdržel v příslušném roce na účel nebo                na předmět, pro který je požadována dotace, úvěr s podporou Podpůrného                 a garančního rolnického  a lesnického fondu, a. s. (dále jen „PGRLF“) nebo dotaci či příspěvek z rozpočtu kapitoly MZe, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů (pokud není  u jednotlivých programů uvedeno jinak),

f)        žadatel dokládá v žádosti o dotaci své identifikační údaje dle závazného vzoru uvedeného v příloze včetně čestného prohlášení a  dále údaje a informace uvedené u jednotlivých programů v odstavci „Žádost obsahuje" a v příslušných tabulkách. Žadatel je povinen uvést požadované údaje úplně a pravdivě,

g)     žádost o dotaci (dále jen „žádost“) se podává samostatně za každý dotační program a za každý předmět dotace, resp. za každou sazbu předmětu dotace (výjimku tvoří program 10.D., a 10.E., kde žadatel podává jednu společnou žádost na všechny uvedené podprogramy), na příslušném  odboru zemědělské agentury a pozemkového úřadu (dále jen „ZA a PÚ“) dle sídla obchodní firmy              (u právnické osoby) a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby). Příjímání žádostí je zahájeno v roce 2008, a to 20. den od data, kdy Zásady nabyly účinnosti. Každou žádost doplní ZA a PÚ datem, hodinou a minutou přijetí                a v návaznosti na to jí přidělí pořadové číslo a žádost  zaregistruje.  Zjistí-li               ZA a PÚ, že žádost je neúplná nebo obsahuje-li nepravdivé údaje, vrátí ji žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s výzvou              a lhůtou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do stanovené lhůty, žádost se zamítne.

 

Ukončení přijímání žádostí je :

Dotační programy

Do 31.  3.  2008 včetně

9.F., 10.D., 10.E.

Do 30. 4. 2008 včetně

13.A., 13.B.

Do 30.  5. 2008 včetně

3.c., 3.e., 9.E.

Do 30.  6. 2008 včetně

1.I., 3.i., 9.A. (mimo 9.A.b.4.), 15.

Do 30.  9. 2008 včetně

1.R., 3.a., 3.b., 3.d., 3.h.,  8.A)

Do 15.10. 2008 včetně

8.B.a), 8.E),  9.H.

Žádosti podávané prostřednictvím  příslušného uznaného chovatelského sdružení, oprávněné osoby s výjimkou 1.D.

Do 31.10. 2008 včetně

1.D., 2.A., 9.A.b.4.

Poznámka :  

Žádosti budou osobně předány na příslušnou ZA a PÚ, uznanému chovatelskému sdružení, oprávněné osobě, případně zaslány poštou s razítkem pošty nejpozději ve stanoveném termínu.

 

U programu 1.D., 2.A.a., 2.A.e.1.a), 2.A.e.2.g), 2.A.e.2.h), 2.A.e.2.i), 2.A.e.2.j), 2.A.e.2.k), podává   žádost   příslušné uznané chovatelské sdružení, oprávněná osoba  za  celou  sumu  dotací příslušné ZA a PÚ dle místa sídla obchodní firmy nejpozději do 15.10.2008 s výjimkou programu 1.D.

 

Jednotliví žadatelé o dotaci  u výše uvedených programů uplatní  své požadavky                u příslušných uznaných chovatelských sdružení, oprávněných osob do 1.10.2008  včetně, u programu 1.D. do 15.9.2008 včetně,

h)      zmeškání stanovených lhůt pro ukončení přijímání žádostí nelze prominout. V případě zmeškání stanovené lhůty pro ukončení přijímání žádostí se žádost zamítne.

 

2. Odpovědnost žadatele – příjemce dotace:

a)     žadatel, v případě poskytnutí finančních prostředků (dále jen „poskytnutí dotace“) v zemědělství odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti  do doby před  vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „rozhodnutí“) dojde ke změnám, je žadatel povinen předložit zdokladované správné údaje. Po termínu ukončení přijímání žádostí nemůže žadatel zvyšovat požadavek na objem finančních prostředků,

b)     příjemce dotace odpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil nebo splní v rozsahu a do termínu stanoveného v rozhodnutí,

c)      v případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky  na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 rozpočtových pravidel, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet uvedený v rozhodnutí finančního úřadu. Současně je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušné ZA a PÚ,

d)     nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené v rozhodnutí se                            nepovažuje za neplnění stanovených podmínek, ale nezakládá právo příjemce dotace na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce,

e)     příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže splnit podmínky nebo účel  dotace a na tento účel mu byla poskytnuta dotace, je povinen neprodleně informovat MZe a navrhnout způsob řešení. MZe může návrhu vyhovět a nebo zahájí postup podle odst. 2 písm. c) Zásad. V případě úmrtí příjemce dotace bude postupováno v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku,

f)        změny, které nastanou proti skutečnostem uvedeným v rozhodnutí, je příjemce dotace povinen neprodleně oznámit MZe,

g)     příjemce dotace odpovídá za poskytnutí pravdivých a úplných informací, které jsou podkladem pro rozhodnutí.

 

3. Poskytování dotací:

a)     dotaci MZe poskytne, jestliže žádost i žadatel splňují podmínky a lhůty stanovené Zásadami. Žádosti u jednotlivých dotačních programů se projednávají podle pořadí, v jakém byly  zaregistrovány na ZA a PÚ,

b)     dotace přísluší  žadateli, se kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

c)      dojde-li MZe k závěru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou splněny, sdělí to písemně žadateli spolu s důvody, pro které nelze dotaci poskytnout. Toto sdělení musí žadateli zaslat bez zbytečného odkladu. Zamítnutí žádosti                  je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání,

d)     u každého jednotlivého programu, kde je sazba dotace stanovena do určité částky, MZe zajistí, že na přiznané žádosti bude poskytnuta stejná sazba dotace,

e)     při poskytování dotací se postupuje dle rozpočtových pravidel,

f)        při poskytování dotací se postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními Přístupové smlouvy a příslušných právních předpisů ES, 

g)     pro objektivní posouzení žádosti si MZe může vyžádat doplňující údaje a doklady,

h)      při poskytování dotací je uplatňován nárok na odpočet daně podle zákona                      č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména podle ustanovení § 72 až 79 uvedeného zákona. Při uskutečňování ekonomické činnosti se prokázané náklady hradí v úrovni včetně daně z přidané hodnoty (dále jen  „DPH“) pro neplátce DPH a v úrovni bez DPH u plátců DPH                ( výklad k odpočtu DPH u  programu 9.F. je obsažen v části D Zásad),

i)        na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení1), 

j)        na dotaci není právní nárok.

 

4. Vydání rozhodnutí:

a)     MZe dotaci poskytne písemným rozhodnutím,

b)     rozhodnutí se vyhotovuje minimálně v pěti vyhotoveních, každé rozhodnutí má hodnotu originálu. Rozhodnutí obdrží příjemce dotace, dvakrát útvar MZe, který  rozhodnutí vydal, z toho jedno předá odboru ekonomiky a financování                       k proplacení,  dvakrát příslušné  ZA a PÚ, z toho jedno  vyhotovení  rozhodnutí  předá ZA a PÚ místně  příslušnému finančnímu úřadu (u právnických osob podle místa jejího sídla v ČR, u fyzických osob podle adresy trvalého pobytu v ČR)2). Pouze u dotačních programů, kde vydává rozhodnutí ředitel ZA a PÚ,                       se rozhodnutí vyhotovuje minimálně ve čtyřech vyhotoveních,

c)      finanční vyjádření dotace v rozhodnutí bude uvedeno v částkách zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů,

d)     jakékoliv změny vztahující se k rozhodnutí je nutno projednat nejpozději                      do 60 kalendářních dnů od data obdržení změny od příjemce dotace a případné schválené změny je nutno řešit  rozhodnutím o změně rozhodnutí, 

e)     v případě, že je dotace poskytována subjektu, který bude dotační prostředky administrovat  jiné  fyzické  nebo  právnické  osobě,  MZe vydává rozhodnutí pouze tomuto subjektu. Tento subjekt vydává sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace konečnému příjemci dotace, musí vést průkaznou evidenci o převodu poskytnutých prostředků konečnému příjemci dotace a provádět jejich kontrolu. Tento postup bude uplatňován u programu 1.D., 2.A.a., 2.A.e.1.a), 2.A.e.2.g), 2.A.e.2.h), 2.A.e.2.i) 2.A.e.2.j), 2.A.e.2.k),

f)        na rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání3).

 

 

5. Rozhodnutí obsahuje:

§         název a adresa poskytovatele,

§         den vydání rozhodnutí,

§         označení příjemce dotace:

pokud je příjemcem fyzická  osoba (dále jen „FO“):

jméno a příjmení (dále jen „jméno"),

datum narození a rodné číslo,

adresa trvalého pobytu,

pokud je příjemcem právnická osoba (dále jen „PO“):

název obchodní firmy,

sídlo  obchodní firmy,

§         identifikační číslo (dále jen „IČ“) příjemce dotace,

§         bankovní spojení příjemce dotace,

§         účel, na který je dotace  poskytována,

§         kód a název programu/podprogramu,

§         lhůtu, v níž musí být stanoveného účelu dosaženo,

§         výši dotace:

                  celkovou výši uznaných nákladů, respektive výdajů, na účel dotace, které byly nebo budou vynaloženy v příslušném roce (pouze u dotací, které jsou stanoveny procentem nebo fixní částkou) nebo celkový počet přiznaných jednotek (u dotací, které jsou stanoveny sazbou na jednotku),

                  procentní výši poskytnuté dotace nebo sazbu dotace na jednotku,

                  celkovou výši dotace.

§        podmínky použití dotace a další ustanovení:

a)     u dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku podmínku minimální doby podnikání s dotovaným dlouhodobým hmotným majetkem,

b)     u dlouhodobého hmotného majetku pořízeného s dotací podmínku,                       že příjemce v případě jeho prodeje nebo darování dříve než je stanoveno, vrátí obdržené prostředky do státního rozpočtu. Úhyn, nařízená nutná porážka a náhrada zvířat v rámci prosté obnovy základního stáda hospodářských zvířat se nepovažuje za porušení Zásad,

c)      podmínky uvedené v Zásadách u jednotlivých programů, na které se vydává rozhodnutí,

d)     povinnost předkládat doklady pro čerpání dotace na příslušnou  ZA a PÚ v termínu uvedeném  v rozhodnutí,

e)     povinnost příjemce dotace podrobně se seznámit se Zásadami,

f)        povinnost příjemce dotace akceptovat zveřejnění údajů vyplývajících z rozhodnutí v rozsahu: jméno a příjmení (obchodní firma), rok narození, adresa trvalého pobytu (adresa sídla obchodní firmy), výše, účel a podmínky poskytnuté dotace,

g)     ustanovení, že příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat činnost a umožňovat vstup kontrolou pověřeným pracovníkům MZe, případně Ministerstva financí, územním  finančním orgánům a dalším subjektům, oprávněným provádět kontroly, do svých objektů a na pozemky              k ověřování plnění podmínek  rozhodnutí,

h)      ustanovení, že příjemce dotace je povinen uchovávat  rozhodnutí a veškeré  doklady, týkající se poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,                o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

i)        ustanovení, že v případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení podle § 15 rozpočtových pravidel. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 rozpočtových pravidel, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet uvedený v rozhodnutí finančního úřadu. Současně je povinen tuto skutečnost oznámit příslušné ZA a PÚ,

j)        ustanovení o případném vyčlenění z podmínek rozhodnutí, (které v něm příjemci ukládá podle § 14 odst. 3 písm. g) rozpočtových pravidel), podmínky méně závažné, nebo uvedení, která nesplnění podmínek jsou méně závažná (§ 14 odst. 5  rozpočtových pravidel),

k)      ustanovení, že v souladu s § 15 rozpočtových pravidel si MZe vyhrazuje právo neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění skutečností, opravňujících MZe k odnětí dotace a v případě vázání prostředků státního rozpočtu,

l)        ustanovení, že v případě, kdy Evropská komise  zjistí, že dotační program              či podprogram není slučitelný se společným trhem podle čl. 88 odst. 2                         Smlouvy a rozhodne o jeho zrušení či úpravě, vyhrazuje si MZe právo neproplatit stanovenou částku dotace.

 

6. Způsob účtování a poskytování dotace:

a)     poskytnuté dotace se účtují v souladu se směrnou  účtovou osnovou, účetními metodami a daňovou evidencí,

b)     příjemce dotace, kterému byla poskytnuta dotace ve výši určitého procenta z nákladů (respektive výdajů), nebo fixní částka na činnost, která je předmětem dotace, prokazuje v účetnictví výši nákladů (výdajů), vynaložených na                            podporovanou činnost,

c)      finanční prostředky se poskytují převodem na bankovní účet příjemce                       a v souladu s ustanovením § 16 rozpočtových pravidel, nebo dle usnesení vlády ČR ze dne 6. listopadu 2002 č. 1084 o Způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí a krajů v roce 2003 a dle § 28 odst. 6

 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

d)     v případě poskytnutí dotace k výsledku hospodaření vyjmenovaným příspěvkovým organizacím  lze o příslušnou částku dotačních prostředků účelově zvýšit příspěvek na činnost formou rozpočtového opatření. V těchto případech se dotační prostředky mění  na příspěvek.

 

7. Kontrola dodržování Zásad:

a)     v souladu s § 39  rozpočtových pravidel,  v souladu s § 4a  zákona č. 252/1997 Sb. a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, mohou kontrolu provést kontrolní orgány MZe, Ministerstva financí, místně příslušné finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad a další subjekty oprávněné provádět kontroly. Kontroly mohou též provádět příslušné orgány EU, zejména Evropská komise, úřad OLAF a Evropský účetní dvůr.

b)     kontrola může být prováděna ode dne podání žádosti,

c)      MZe oznámí příjemci čas a místo provedení kontroly (pouze u kontrol prováděných kontrolními orgány MZe),

d)     o provedené kontrole bude sepsán kontrolní protokol ve třech vyhotoveních.               Po jednom vyhotovení kontrolního protokolu obdrží kontrolovaný příjemce, kontrolní orgán a příslušná  ZA a PÚ,

e)     v případě nedodržení podmínek stanovených  rozhodnutím, oznámí příslušná   ZA a PÚ rozsah neplnění podmínek poskytnutí dotace a z toho vyplývající objem neoprávněně použitých prostředků místně příslušnému finančnímu úřadu. V případě pochybení MZe nebo příslušné ZA a PÚ při poskytnutí dotace                     a po vyplacení finančních prostředků, se neoprávněně použité prostředky vrací na příslušný účet MZe. MZe tyto prostředky odvede na příslušný účet finančního úřadu. Jestliže byla poskytnuta dotace na základě nepravdivých údajů, které nebylo možno  zkontrolovat, vrací příjemce dotace poskytnuté finanční prostředky v běžném roce na účet, ze kterého byly poskytnuty, v následujících letech                      na příjmový účet MZe. MZe v běžném roce tyto prostředky může použít v souladu s rozpočtovými pravidly.

 

8. Závěrečná ustanovení:

a)     MZe předloží analýzu vynaložených prostředků na dotace Ministerstvu financí            do 30.4.2009,

b)     MZe je povinno zaslat Ministerstvu financí podklady pro registr příjemců; poskytování informací Ministerstvu financí o dotacích  se děje v souladu s § 18 rozpočtových pravidel,

c)      pro poskytování dotace Národnímu hřebčínu Kladruby nad Labem, s.p., Zemskému hřebčinci Písek, s. p. a Zemskému hřebčinci Tlumačov, s. p. (dotační program 5.), poskytování dotace na genetické zdroje (dotační program 6.), budou vydány MZe samostatné zásady,

d)     MZe není oprávněno příslušný program či podprogram realizovat, pokud obdrží negativní rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti dotčeného dotačního programu  či podprogramu,

e)     dotační programy 2.A.e.2.a) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti („Kritérium mladých koní“), 2.A.e.2.b) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka a klusáka a 9.F. Podpora poradenství v zemědělství, jsou poskytovány v souladu s Nařízením Komise (ES)  č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé                 a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001 (Úřední věstník 2006/L 358/3). 

Dotační program 9.E. Školní závody je poskytován v souladu s nařízením Komise č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání              (Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 20),

f)        v souladu s požadavky Evropské komise je doba trvání dotačního programu             15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků omezena do konce roku 2010. V případě potřeby pokračování tohoto dotačního programu i po roce 2010 musí ČR opět požádat Evropskou komisi, v souladu s čl. 88 Smlouvy o ES, o jeho schválení,

g)     v odůvodněných případech může MZe provést zpřesnění těchto Zásad v průběhu roku,

h)      od 1.1.2008 se nepostupuje při poskytování podpor podle Zásad, kterými                 se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě                     § 2  a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,  MZe č.j. 1710/2007 – 17000,

i)        Ministerstvo obrany může použít tyto Zásady pro podnikatelské subjekty v jeho působnosti; k tomu vydá příslušná resortní pravidla. Dotace poskytované podnikatelským subjektům hradí Ministerstvo obrany ze svého rozpočtu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část B.

Dotační programy

 

 

1.D.  Podpora včelařství

 

Účel: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

 

Předmět dotace: včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno.

 

Subjekt: včelař, chovající včely na území ČR.

 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace:  do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace.

 

Poznámka: zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra                      se přepočítává).

Dotace se poskytne prostřednictvím Českého svazu včelařů a jeho organizačních složek (dle jmenného seznamu včelařů a počtu chovaných včelstev v příslušném roce).

Včelař podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, jejímž                      je členem, neorganizovaný včelař u základní organizace Českého svazu včelařů,             na jejímž území má umístěná včelstva.

Český svaz včelařů vypracuje "Vnitřní směrnici k administraci dotací".

 

Obsah žádosti:

a)     identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b)     doklad o registraci,

c)      doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu nebo smlouva  o zřízení bankovního účtu apod.),

d)     jmenný seznam včelařů,

e)     vyplněná tabulka v části C na požadovanou dotaci.

 

Zhodnocení účinnosti:  doklad o vývoji stavu včelstev od roku 1990 (předkládá                 Český svaz včelařů).

 

 

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

 

Účel: zvýšení konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele,  vinných hroznů                  a školkařských výpěstků.

 

Předmět dotace: vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích,               vinicích a ve školkách.                       

 

Subjekt: podnikatel podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 513/1991 Sb.“), podnikající v zemědělské výrobě.

 

Forma dotace:  dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

                           (dříve investiční).

 

Výše dotace: do 60 000 Kč/ha vybudované kapkové závlahy.

 

Obsah žádosti:

a)     identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b)     doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,

c)      doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu nebo smlouva  o zřízení bankovního účtu apod.),

d)     potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy dle uživatelských vztahů s účinností předmětných půdních  bloků či dílů půdních  bloků nejpozději k termínu ukončení přijímání žádostí,

e)     doklad o vlastnictví pozemku podle katastrálního úřadu nebo dle bodu f),

f)        v případě vybudování kapkové závlahy na pronajatém pozemku nájemní smlouva, případně jiný doklad osvědčující oprávnění k užívání pozemku na dobu určitou, minimálně do 31.12.2018,

g)     v případě nájmu souhlas vlastníka s vybudováním kapkové závlahy,

h)      povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 zákona                     č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo smlouva (dohoda) o dodávce vody s držitelem povolení. Povolení vydává místně příslušný vodoprávní úřad, 

i)        vyplněná tabulka v části C.

 

Podmínka do rozhodnutí:

příjemce dotace bude vzhledem  k  charakteru dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku podnikat s předmětem dotace minimálně 10 let od data vydání rozhodnutí  o poskytnutí dotace.

Za neplnění této podmínky se nepovažuje likvidace předmětu dotace v důsledku přírodní pohromy, likvidace nařízená orgány státní správy, zánik užívacích práv v důsledku zákonných opatření nebo z důvodu realizace podpory v rámci opatření 1.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti Programu rozvoje venkova                     ČR na období 2007-2013.

 

Poznámka:   

dotace se nevztahuje na školky lesních kultur.

Při nedodržení minimální doby podnikání s předmětem dotace z důvodu realizace podpory z opatření 1.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti, je příjemce podpory z tohoto opatření povinen neprodleně doložit na příslušný odbor ZA a PÚ MZe  kopii dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.

 

Zhodnocení účinnosti:   počet ha vybudovaných kapkových závlah s dotací

                                         (zpracuje MZe).

 

1.R.  Podpora restrukturalizace ovocných sadů

 

Účel:  restrukturalizace ovocných sadů, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.

 

Předmět dotace: plocha nově vysázeného ovocného sadu osázená odrůdami, které jsou uvedeny v části D Zásad a obhospodařovaná podle směrnic pro integrované systémy pěstování na půdách, které nepřekročí limity těžkých kovů uvedené v části D Zásad.

 

Subjekt:  podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.

 

Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku                              (dříve investiční).

        

Výše dotace: 

a)     sazba do 200 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou  sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 800 ks /ha),

b)     sazba do 100 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 400 ks/ha),                           

c)      sazba do 50 000 Kč/ha  vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou drobného ovoce (rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 0,5 ha jednoho druhu (minimální počet sazenic 3 000 ks/ha).

 

Obsah žádosti:

a)     identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b)     doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,

c)      doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),

d)     potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy dle uživatelských vztahů s účinností předmětných půdních bloků či dílů půdních  bloků nejpozději k datu ukončení přijímání žádostí,

e)     doklad o vlastnictví pozemku nově vysazovaného ovocného sadu podle katastrálního úřadu nebo dle bodu f),

f)        v případě výsadby na pronajatém pozemku nájemní smlouva, případně jiný doklad osvědčující oprávnění k užívání pozemku na dobu určitou, minimálně do 31.12.2018,              

g)     v případě nájmu souhlas vlastníka s výsadbou,

h)      potvrzení ÚKZÚZ o uznání předmětné sadby (ve výjimečných případech lze toto potvrzení doložit až při kontrole vysázeného sadu) a potvrzení SISPO o použití povolených odrůd a dodržení limitů těžkých kovů v půdě, uvedených v části D Zásad u programu 1.R. (viz tabulka přílohy dotačního programu 1.R.),

i)        doklad o registraci v SISPO,

j)        odborné posouzení záměru, včetně vhodnosti lokality z hlediska výskytu karanténních chorob (viz tabulka přílohy dotačního programu 1.R.),

k)      vyplněné tabulky v části C.

 

 

Podmínka do rozhodnutí:

příjemce dotace bude vzhledem  k charakteru dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku podnikat s předmětem dotace a obhospodařovat jej podle směrnic pro integrované systémy pěstování minimálně 10 let od data vydání rozhodnutí                o poskytnutí dotace.

Za neplnění této podmínky se nepovažuje likvidace předmětu dotace v důsledku přírodní pohromy, likvidace nařízená orgány státní správy, zánik užívacích práv v důsledku zákonných opatření nebo z důvodu realizace podpory v rámci opatření 1.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti Programu rozvoje venkova na období 2007-2013.

 

Poznámka:   

Při nedodržení minimální doby podnikání s předmětem dotace z důvodu realizace podpory z opatření 1.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti, je příjemce podpory z tohoto opatření povinen doložit na příslušný odbor ZA a PÚ MZe kopii dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.

Nesplní-li žadatel o dotaci podmínku použití povolených odrůd ovocných druhů uvedených v části D Zásad nebo nesplní-li mezní hodnoty chemických látek uvedené v tabulce v části D Zásad, žádost se zamítne.

 

Zhodnocení účinnosti: počet hektarů restrukturalizovaných ovocných sadů v příslušném roce (zpracuje MZe).

 

 

2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných  

        hospodářských zvířat

 

Účel: na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 154/2000 Sb.“) a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb a zákona            č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 166/1999 Sb.“) zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

 

Předmět dotace:

2.A.a.     Podpora ověřování původu

 

    Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu, schválené příslušným uznaným chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení DNA typu za účelem ověření původu potomstva. Týká se plemenných býků používaných v plemenitbě a dále pak býků nově zařazovaných                        do plemenitby (v tomto případě včetně stanovení DNA jejich matek, u býků masných plemen v období od 1.9.2007 do 31.8.2008), podpora majiteli kance zapsaného do plemenné knihy za stanovení DNA typu pro účely ověření jejich původu. Týká se plemenných kanců používaných                        a nově zařazovaných do nukleových a rezervních chovů.

 

Subjekt: uveden u každého předmětu dotace.

 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace:   do 500 Kč  za provedenou analýzu u skotu a prasat.

 

Předmět dotace:

 

2.A.b.    Podpora zavádění a vedení plemenných knih (dále jen „PK“) dle plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat

Podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení PK podle plemen.

n        do 8 Kč na kus plemen mléčného a kombinovaného typu skotu, vedeného v PK                   (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat),

n        do 11 Kč na kus plemen masného typu skotu, vedeného v PK (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat),

n        do 35 Kč na kus prasat, vedených v PK (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat),

n        do 50 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených v PK anglického plnokrevníka            a klusáka (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat),

n        do 60 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených v PK českého teplokrevníka                           (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat),

n        do 100 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených v PK ostatních plemen koní                          (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat),

n        do výše 60 % prokázaných přímých nákladů na předmět dotace u ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat.

 

Subjekt: uveden u každého předmětu dotace.

 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace: uvedena u každého předmětu dotace.

 

Předmět dotace:

 

2.A.e.    Kontrola užitkovosti (dále jen „KU“), výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování a kontrola dědičnosti (dále jen „KD“) užitkových vlastností a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat

 

2.A.e.1)  Kontrola užitkovosti    

 

2.A.e.1.a)  Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba  obdrží, pokud se jedná o skot           8 %, pokud se jedná o ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata                     4 % z přiznané dotace.

– skot,

n        do 80 Kč na jeden kus v KU (u dojeného skotu stupně A4 , dle průměrného stavu za období od 1.1. do 30.6. daného roku),

 

– prasata,

n        do 3 000 Kč na jednu prasnici – matku kanců (dle kritérií PK) v KU v uznaných nukleových chovech,

n        do 2 000 Kč na jednu prasnici (plemene bílé ušlechtilé, nebo landrase) zařazenou do tvorby superplodných linií (dle kritérií PK),

n        do 200 Kč na jednu prasnici v uznaných rezervních chovech,

 

– ovce a kozy,

n        u ovcí do 150 Kč za 1 kus, zapojený v KU,

n        u koz do 300 Kč za 1 kus, zapojený v KU,

 

– drůbež, běžci,

n        do 70 Kč na každé rodokmenově vylíhnuté, označené a zastavené mládě                 do odchovu ve šlechtitelském chovu drůbeže – dle přílohy Osvědčení o původu hejna,

n        do 250 Kč na každé rodokmenově vylíhnuté a označené kuře ve šlechtitelském chovu běžců,

 

– ryby,

n        do výše 60 % prokázaných přímých nákladů příslušného roku na KU.

 

2.A.e.1.b) Podpora oprávněným osobám zajišťujícím KU na zabezpečení rozborů vzorků mléka.

 

– skot,

n        do 18 Kč na jeden kus v KU stupně A4 , dle průměrného stavu za období                  od 1.1. do 30.6. daného roku,

 

– ovce a kozy,

n        u ovcí do 9 Kč na 1 kus v KU dojených plemen v chovech, kde je prováděna kontrola mléčné užitkovosti,

n        u koz do 7 Kč na 1 kus v KU dojených plemen.

 

2.A.e.2) Výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti, odhad plemenné hodnoty (dále je„KD“)

 

2.A.e.2.a) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti („Kritérium mladých koní“)

 

n        do 70% nákladů na testy vykonávané třetí stranou nebo jejich jménem s cílem   určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat

 

Objem finančních prostředků maximálně 2 000 tis. Kč.

 

 2.A.e.2.b) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka                           a klusáka

 

n        do 70% nákladů na testy vykonávané třetí stranou nebo jejich jménem s cílem   určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat

 

Objem finančních prostředků maximálně 7 000 tis. Kč.

 

2.A.e.2.c) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na klisnu                 za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti po zapsání do hlavní plemenné knihy (HPK)  a plemenné knihy (PK).

 

n        do 16 000 Kč na tříletou klisnu po základní zkoušce výkonnosti plemen český teplokrevník, slovenský teplokrevník,

n        do 13 000 Kč na tříletou klisnu po základní zkoušce výkonnosti plemen českomoravský belgický kůň, norik a slezský norik,

n        do 7 000 Kč na tří nebo čtyřletou klisnu po základní zkoušce výkonnosti ostatních plemen, pro která je  v ČR vedena PK.

 

2.A.e.2.d) Podpora osobě dle § 16 zákona č. 154/2000 Sb. na zajištění plemenitby koní formou inseminace (z tohoto titulu nelze poskytovat dotaci                   na inseminační dávky získané od hřebců v majetku Zemských hřebčinců Písek, Tlumačov  a Národního hřebčína Kladruby n. L.).

 

n        do 2 900 Kč na klisnu zapsanou do plemenné knihy vedené v ČR, u které byla v roce 2008 potvrzena březost po připuštění formou inseminace v tomtéž roce semenem hřebců, kteří jsou zapsáni ve stejné plemenné knize. 

        Klisna nesmí být v tomto roce zapouštěna přirozenou plemenitbou.

 

2.A.e.2.e) Podpora  uznanému  chovatelskému  sdružení  a  osobě  oprávněné       k provádění  a zabezpečování KD u skotu, prasat.

               

n        do 35 Kč na 1 kus v KD – dojitelnost,

 

n        do 70 Kč na 1 kus v KD – lineární popis a hodnocení zevnějšku skotu,

 

n        do 2 000 Kč na otestovaného býka v KD – zdraví, 

 

n        do 25 Kč na jedno změřené prase v nukleových a rezervních chovech prasat – zkouška vlastní užitkovosti.

 

2.A.e.2.g) Podpora chovateli za testování kanečků unifikovaným testem                         vlastní užitkovosti v uznaných nukleových a rezervních chovech,                 kteří pocházejí  od vybraných matek kanců, podle šlechtitelského  programu uznaného chovatelského sdružení pro chov prasat a kteří ukončili test vlastní užitkovosti v období od 1.10.2007 do 30.9.2008.

 

n        u plemen landrase, bílé otcovské, duroc , hampshire  a české výrazně masné 

                                                                                                             do 3 000 Kč/kus

  v případě unifikované testace s individuálním zjišťováním spotřeby testovací krmné          směsi                                                                                                – do 4 500 Kč/kus

 

n        u plemene bílého ušlechtilého a  pietrain  (stresstabilní)            – do 4 000 Kč/kus

 

  v případě unifikované testace s individuálním zjišťováním spotřeby testovací krmné směsi                                                                                                – do 6 000 Kč/kus      

 

2.A.e.2.h) Podpora majitelům kanců pocházejících z uznaných nukleových                      a rezervních chovů prasat  za testování kanců v období od 1.10.2007              do 30.9.2008 podle metodiky uznaného chovatelského sdružení pro chov prasat.

 

n        do 20 000 Kč/kus.

 

2.A.e.2.i) Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným státním registrem, chovaného v době od 1.9.2007 do 31.8.2008.

 

n        do 17 Kč na jeden krmný den.

 

2.A.e.2.j) Podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným státním registrem, chovaného  v době od 1.9.2007 do 31.8.2008.

 

n        do 20 Kč na jeden krmný den.

 

2.A.e.2.k) Podpora chovateli na plemenného berana nebo kozla s doloženou plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením                 do plemenitby a prodaného a zařazeného v elitních třídách, v období              od 1.9.2007 do 31.8.2008.

 

n        do 3 500 Kč/kus.

 

2.A.e.2.l)  Podpora chovateli na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu, v kmenech          a drůbež zařazenou do individuální kontroly snášky a kontroly dědičnosti (podle Osvědčení  o původu hejna).

n        do  230 Kč na jednu slepici a kohouta masného typu,

n        do 150 Kč na jednu slepici a kohouta nosného typu,

n        do 450 Kč na jednu krůtu, kachnu, husu, krocana, kačera, housera.

 

Poznámka: minimální počet podporovaných kusů drůbeže je 100 kusů.

 

2.A.e.3) Podpora testování

 

Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat a chovatelským podnikům prasat.

 

– skotu, stanice kontroly výkrmnosti skotu,

n        do 60 000 Kč na prověřenou skupinu v roce.

 

– prasat, stanice výkrmnosti a masné užitkovosti prasat a chovatelské podniky prasat

n        do 600 Kč na jedno dokrmené prase použité pro odhad plemenné hodnoty.

n        do 90 000 Kč za 1 prověřenou skupinu v roce

 

Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování růstové schopnosti skotu                    na provoz odchovny plemenných býků (minimální počet 4 kusů otestovaných býků              ve skupině v jednom testu) v období od 1.10.2007 do 30.9.2008.

 

– skotu,

n        do 70 Kč na krmný den testu.

 

Podpora osobě oprávněné k  provozování zařízení, ve kterých se provádí testování                         a posuzování hřebečků dle šlechtitelského programu příslušného uznaného chovatelského sdružení.

 

– koní,

n        do 30 Kč na krmný den hřebečka do stáří 2 let, 

n        do 100 Kč na krmný den hřebečka ve stáří nad 2 roky.

 

Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování ovcí nebo koz na provádění testů výkrmnosti a jatečné hodnoty, provozované příslušným uznaným chovatelským sdružením.

 

– ovcí a koz,

n         do 15 000 Kč na prověřenou skupinu v roce.

 

Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování drůbeže na testování rodičů                              a  hybridního potomstva.

 

n        do 500 Kč na jeden kus dospělé drůbeže v testovací stanici,  

n        do 85 Kč na jeden kus drůbeže ve výkrmovém testu v testovací stanici.

 

Subjekt:    chovatel, oprávněný, uznaný nebo určený subjekt zabezpečující šlechtění                   a udržování genofondu zvířat.

 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace: uvedena u každého předmětu dotace.

 

Vysvětlivka k dotačnímu programu 2.A.: pro účely tohoto dotačního programu              se chovatelem rozumí subjekt (chovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti. 

 

Obsah žádosti:

a)     identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b)     doklad o registraci podnikání – činnosti ve vztahu k předmětu dotace. Tento doklad není nutné doložit u titulů 2.A.a., 2.A.e.1.a), 2.A.e.2.i), 2.A.e.2.j), 2.A.e.2.k),

c)      doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),

d)     doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),

e)     oprávnění nebo pověření k výkonu činnosti, popř. doklad o uznání chovatelského sdružení (§ 3 a 5 zákona č. 154/2000 Sb.), či chovatelského podniku prasat, je vyžadováno pouze u žádostí, kde jsou podpory požadovány oprávněnými, pověřenými, určenými osobami, nebo uznanými chovatelskými sdruženími; vyžádané uznávací protokoly,

f)        vyplněná tabulka v části C.

 

Zhodnocení účinnosti:    zpracuje MZe podle jednotlivých předmětů dotačního programu 2.A.

 

 

3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

 

Účel: zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření                a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob             a chorob přenosných osivem a sadbou.

 

Předmět dotace:

 

3.a.     biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin,

3.b.     podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na uchování zdravého genetického materiálu v zájmu udržení biologické rozmanitosti odrůd na území České republiky,

3.c.      podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod  a metod PCR,

3.d.     podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým                           i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, chmele, révy vinné                a ovocných dřevin.

3.e.      podpora používání certifikované sadby odrůd brambor, které nejsou určeny k výrobě škrobu, na produkčních plochách u pěstitelů hospodařících v uzavřené sadbové oblasti vymezené zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, jako prevence proti šíření karanténních bakterióz,

3.h.    použitá uznaná certifikovaná sadba chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ (dle vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu),

           3.i.    použité uznané a mořené osivo přadného lnu odrůd  registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR pro osev produkčních ploch (dle vyhlášky č.  384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu).

 

Subjekt:   pro 3.a., 3.b., 3.c., podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě provádějící ozdravování polních a speciálních plodin,

                 pro 3.d. podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.), výzkumné pracoviště, zabezpečující řešení výzkumných programů uvedených v příloze D Zásad

                 pro 3.e., 3.h., 3.i.,  podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.

 

Poznámka k subjektu: v  případě dotačního programu 3.  lze dotaci poskytnout  VÚRV Ruzyně.

 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace:

3.a.    do výše 70 % u zeleninových druhů

          do výše 50 % u ovocných druhů, vinné révy

          do výše 40 % u polních plodin a okrasných rostlin 

          z prokázaných nákladů na pořízení bioagens a biopreparátů a na odborný            servis u biologické ochrany, nebo na ošetření osiva měkkými elektrony                     u fyzikální ochrany.

3.b.    v prostorovém izolátu:

do 150 Kč za každou uznanou matečnou rostlinu velkého ovoce, chmele a révy ve stupni E odrůdy uvedené v části D Zásad,

do 20 Kč za každou uznanou matečnou rostlinu drobného ovoce ve stupni E odrůdy uvedené v části D Zásad,

        v technickém izolátu:

do výše 80 % z prokázaných úplných vlastních nákladů příslušného roku vynaložených na provoz izolátu.

3.c.      do výše 60 % prokázaných přímých nákladů.

3.d.      do výše 80 % prokázaných vyjmenovaných nákladů  (viz část D Zásad).

3.e.     do výše 1 500 Kč za 1 tunu certifikované sadby stupně C2,               

do výše 2 500 Kč za 1 tunu certifikované sadby stupně C1 a vyšší, použité               na vlastní výsadbu produkčních (nikoliv množitelských) ploch v uzavřené sadbové oblasti (maximálně  3 tuny/ha osázené plochy).

3.h.      do výše 15 Kč na certifikovanou sazenici chmele ve zdravotní třídě „VF“ nebo    zdravotní třídě „VT“.

           3.i.        do výše 18 000 Kč na 1 t uznaného a mořeného osiva přadného lnu.

 

Poznámka k:

3.a., 3.d.

Minimální množství osiva ošetřeného měkkými elektrony jsou 3 tuny včetně.  Podporu lze poskytnout až poté, co bude režim podpory uznán Komisí za slučitelný se Smlouvou. Podpora nebude poskytnuta zpětně na činnosti, které příjemce vykonal dříve.

3.e.     Minimální množství použité certifikované sadby v uzavřené sadbové oblasti, vymezené zákonem č. 219/2003 Sb.,  o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva                   a sadby), ve znění pozdějších předpisů, je jedna tuna.

Žadatel o dotaci může v žádosti uplatnit všechny odrůdy brambor mimo odrůd brambor, které jsou určeny k výrobě škrobu. Odrůdy brambor s užitkovým určením pro výrobu škrobu jsou uvedeny v seznamu v části D Zásad .

3.h. Při použití dotované uznané certifikované sadby chmele nesmí být                        pro výsadbu předmětné chmelnice použita jiná než uznaná certifikovaná sadba  ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“.

Minimální ozdravená plocha chmelnice je 1 ha, při použití min. 2 500 ks                   a max. 3 400 ks sazenic na ha.

Žadatel dokládá na příslušnou ZA a PÚ kopii dokladu o pořízení uznané certifikované sadby chmele ve zdravotní třídě  „VF“ nebo „VT“  (s vyznačením množství a zdravotní třídy) nejpozději do termínu 31.10.2008.

Seznam původců chorob pro účely programu 3.h. je uveden v části D Zásad.

 3.i.    Maximální množství použitého uznaného osiva přadného lnu pro osetí jednoho hektaru je 150 kg. Tato podpora podléhá ustanovení nařízení Komise (ES)            č. 1535/2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.

 

Podmínka do rozhodnutí programu 3.d.: souhlas příjemce dotace se zpřístupněním výsledků podporovaného programu pro veřejnost.  

 

Obsah žádosti:

a)   identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b)   doklad o registraci podnikání – činnosti v příslušném oboru ve vztahu  k předmětu dotace,

c)   doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),

d)   doklad plátce DPH, doloží pouze plátce DPH u programů 3.a., 3.b. technické izoláty, 3.c., 3.d.,

e) 3.a. stanovisko SRS vyjadřující, zda byly bioagens nebo biopreparát použity účelně, hospodárně a v souladu se Seznamem registrovaných přípravků              na ochranu rostlin v příslušném roce a etiketou přípravku a zda nedošlo k poškození systému biologické ochrany.

Součástí žádosti je doklad o nákladech na pořízení bioagens a na odborný    servis (u biologické ochrany),  faktura za moření osiva  měkkými elektrony            (u fyzikální ochrany),

     3.b. potvrzení SRS, že jsou v prostorovém i technickém izolátu dodržovány podmínky, stanovené pro jeho provoz k udržení zdravotního stavu rostlin                      a v prostorovém izolátu souhlas ÚKZÚZ s počtem uznaných matečných rostlin uvedených žadatelem v žádosti (na příslušné tabulce programu 3.b.) odrůd uvedených v části D Zásad,

     3.c. vyjádření Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace k žádosti                a rozpis předpokládaných nákladů. Žadatel uvede na příslušné tabulce programu 3.c.), ve které laboratoři byly testy provedeny,

     3.d. vyjádření Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace k žádosti                a rozpis předpokládaných nákladů na řešení projektu,

               Popis cíle řešení, stručný popis metodického postupu a struktury řešitelského týmu.

     3.e. nakoupená tuzemská sadba bude vždy doložena daňovým dokladem                               s vyznačeným stupněm množení a číslem dokladu o uznání sadby nebo            daňovým dokladem s vyznačeným stupněm množení a přiloženým dokladem o uznání sadby. Dovozová sadba bude doložena dokladem          o uznání (číslo partie a návěska). Použití vlastní sadby bude doloženo dokladem o uznání sadby, v případě, že množitel není totožný s přihlašovatelem, bude doloženo dokladem o uznání sadby a kopií faktury na licenční poplatky,

     3.h. potvrzení Státní rostlinolékařské správy (SRS) o výskytu původců chorob uvedených v části D „Zásad“ v oblasti,  kde žadatel pěstuje chmel,   

      3.i.    kopie daňového dokladu s číslem partie o nákupu osiva uznaného podle                zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a kopie uznávacího listu nebo u osiva z dovozu kopie ISTA certifikátu, fytocertifikátu, případně kopie dokladu o uznání z jiného členského státu EU,

f)   potvrzení o zařazení osetých či osázených ploch do evidence využití zemědělské půdy dle uživatelských vztahů s účinností předmětných bloků či dílů půdních  bloků nejpozději k datu ukončení přijímání žádostí /pouze pro program 3.e.,   3.h., 3.i. – doložit LPIS: Informativní výpis z evidence půdy dle uživatelských vztahů, druh výpisu –  základní,

g)   vyplněná tabulka v části C.

 

Zhodnocení účinnosti: zpracuje MZe dle jednotlivých předmětů dotačního  programu.

 

Znění dotačních programů 3.a. a 3.d. může být vzhledem k probíhající notifikaci v průběhu roku 2008 upřesněno.

 

 

 

8. Nákazový fond

                       

8.A) 

Účel: podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz  hospodářských zvířat.

 

Předmět dotace: podpora chovatelům na nezbytnou laboratorní diagnostiku v průběhu ozdravování jejich stáda od  paratuberkulózy  skotu  (§ 10 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb.).

 

Subjekt: chovatel hospodářských zvířat  podnikající v zemědělské výrobě podle        § 2 zákona č. 513/1991 Sb., který provádí ozdravování od paratuberkulózy skotu podle individuálního  ozdravovacího programu.

 

Výše dotace:   do 35 Kč za jedno serologické vyšetření provedené v akreditované laboratoři u kusu zařazeného do individuálního ozdravovacího programu stáda, (maximálně 1 vyšetření u téhož kusu za kalendářní rok).

 

Forma dotace:   dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Obsah žádosti 8.A):

a)                 identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b)                 doklad o registraci podnikání v zemědělství,

c)                  doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),

d)                 potvrzení příslušného orgánu SVS a příslušného odboru ZA a PÚ o tom, že ozdravování se uskutečnilo v souladu s individuálním ozdravovacím programem pro rok 2008 a „Zásadami“ pro rok 2008  a požadovaná částka odpovídá počtu vyšetřovaných kusů,

e)                 vyplněná tabulka v části C.

                       

8.B)

Účel: částečná úhrada nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů                                  – udržení příznivé nákazové situace v chovech hospodářských zvířat                        a minimalizace rizik šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat  na člověka.

8.B.a)

Předmět dotace: podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených  s neškodným odstraňováním kadáverů (§ 40 odst. 1 zákona                 č.166/1999 Sb.) v období  od 1.10.2007 do 30.9.2008.

Subjekt: chovatel hospodářských zvířat podnikající v zemědělské výrobě podle                 § 2 zákona č. 513/1991 Sb., který zajistí neškodné odstranění kadáverů hospodářských  zvířat v souladu s § 40 odst. 1  zákona č. 166/1999 Sb.

Výše dotace:

                   do 5 Kč za kg hmotnosti kadáveru předaného k neškodnému odstranění osobě, které byl povolen výkon veterinární asanační činnosti dle zákona č. 166/1999 Sb.

 

Forma dotace:   dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

 Poznámka:  dotace nemůže být poskytnuta na likvidaci kadáverů, jejichž neškodné  odstranění bylo nařízeno mimořádným veterinárním opatřením a které bylo (bude) hrazeno v rámci poskytnutí náhrad z titulu zákona                      č. 166/1999 Sb. 

                      Dotace se neposkytne žadatelům, kteří porušili zákon č. 166/1999 Sb.,   a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů  a toto porušení mělo za následek úhyn zvířete.

 Kadáverem se rozumí celá těla uhynulých, nedonošených, mrtvě      narozených nebo utracených zvířat.

 

 

 

8.E) Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR)

 

Účel: podpora vybraných činností souvisejících s plněním „Národního  ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu“ (dále jen „NOP IBR“) schváleného Ministerstvem zemědělství v souladu s § 44 odst. 1 písm. c) zákona                        č. 166/1999 Sb.,  a v souladu s § 44 odst. 1 písm. d) téhož zákona zařazeného mezi povinné  preventivní  a diagnostické  úkony k  předcházení vzniku a šíření  nákaz a nemocí přenosných ze zvířat  na člověka, jakož i k jejich zdolávání.

 

Předmět dotace:

1.      podpora chovatelům na  částečnou úhradu nákladů spojených s odběrem krve a jejím následným laboratorním vyšetřením uskutečněným v prvním roce ozdravování v rámci NOP IBR v laboratořích státních veterinárních ústavů             (dále jen „SVÚ“) nebo Výzkumného ústavu veterinárního lékařství                      (dále jen „VÚVeL“).

           Platí pro jeden kus zařazený do ozdravování takto:

           1x odběr krve na vyšetření v prvním roce a 2x v závěrečném roce ozdravování.

2.      podpora chovatelům na částečnou  úhrada nákladů  spojených s pořízením markerové vakcíny proti IBR skotu (registrované podle § 12 zákona                      č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a o doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a její aplikací v rámci NOP IBR resp. individuálního ozdravovacího plánu stanoveného  příslušnou KVS.

 

Subjekt:  dotace bude poskytnuta chovateli skotu registrovanému v Ústřední evidenci hospodářských zvířat podle § 23 zákona č. 154/2000 Sb., který provádí ozdravování od IBR skotu podle ozdravovacího plánu odsouhlaseného  příslušnou KVS.

 

Výše dotace v roce 2008 .                            

a)  do 13 Kč  za provedený odběr krve, laboratorně vyšetřené v laboratořích SVÚ nebo VÚVeL na  IBR skotu, od  1 ks zařazeného do  individuálního ozdravovacího programu stáda od 1.10.2007 do 30.9.2008, maximálně jedno vyšetření u téhož kusu v prvním roce ozdravování (a popřípadě dvě vyšetření pokud bude v prvním roce provedeno                 i  závěrečné vyšetření).

 

b) do 40 Kč na 1 dávku markerové vakcíny proti  IBR skotu a její aplikaci                       od 1.10.2007 do 30.9.2008 skotu zařazenému do individuálního ozdravovacího programu stáda (maximálně na 3 vakcinace téhož kusu).

 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Obsah žádosti 8.E):

a)     identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b)     doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),

c)      kopie příslušnou KVS odsouhlaseného individuálního ozdravovacího programu od IBR  zpracovaného v souladu s  Národním ozdravovacím programem od infekční rinotracheitidy  skotu v ČR stanoveným MZe podle                         § 44 odst. 1  písm. c) zákona č. 166/1999 Sb, potvrzená příslušnou KVS,

d)     kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady na veterinární činnost (odběr krve a aplikace vakcíny) a nákup aplikované vakcíny v období                      1.10.2007 – 30.9.2008 (faktura apod.),

e)     kopie dokladů dokumentujících uhrazené náklady na veterinární činnost                 (odběr krve a aplikace vakcíny) a nákup aplikované vakcíny v období                     od 1.10.2007 do  30.9.2008 (výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti apod.),

f)        kopie protokolů laboratorních vyšetření krve zvířat vyšetřených v rámci                NOP IBR k 30.9.2008, s uvedenými symboly vyšetření podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2007 nebo na rok 2008 uveřejněné ve Věstnících Ministerstva zemědělství České republiky.

g)     vyplněné tabulky v části C. 

 

Zhodnocení účinnosti:    zpracuje MZe dle jednotlivých předmětů dotačního programu 8.

 

 

9. Poradenství a vzdělávání

 

Účel: organizační, ekonomické a odborné poradenství.

 

9.A. Speciální poradenství

 

9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu                      č. 154/2000 Sb.

 

9.A.a.1) Podpora poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu                            č. 154/2000 Sb.

 

Předmět dotace:

a)     podpora pořádání seminářů, školení ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.,                  pro chovatelskou veřejnost,

b)     vydávání poradenských publikací ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., poskytovaných chovatelům zdarma. 

 

Subjekt: pořadatel, vydavatel (se souhlasem MZe).

 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace:      

do výše 60 % prokázaných přímých nákladů na semináře, školení, bez započtení zisku,

do výše 100 % prokázaných přímých nákladů na publikace poskytované chovatelům zdarma.

 

9.A.a.2)     Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě.

 

9.A.a.2.a)  zveřejňování výsledků plemenářské práce.

 

Subjekt: oprávněná osoba, uznané chovatelské sdružení.

 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace: fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu zveřejněných výsledků.

 

9.A.a.2.b) zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat.

 

Subjekt : pořádající nebo zabezpečující organizace, uznané chovatelské  sdružení (se souhlasem MZe).

 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace: fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu pořádané akce.

 

9.A.b. Speciální poradenství pro rostlinou výrobu.

 

Předmět dotace:

 

9.A.b.1) publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací,  poskytované pěstitelům zdarma.

 

Subjekt: pěstitelský svaz.

 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace:  do výše 80 % prokázaných přímých nákladů.

 

9.A.b.2) pořádání výstav pěstovaných rostlin.

 

Subjekt: vystavovatel nebo pěstitelský svaz.

 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace: fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu pořádané výstavní akce.

9.A.b.3) podpora pořádání seminářů, školení pro pěstitelskou veřejnost.

 

Subjekt:  pořadatel (se souhlasem MZe).

 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace: do výše 60 % prokázaných přímých nákladů, avšak maximální výše podpory na jedno školení či seminář nepřesáhne částku 50 000 Kč.

 

9.A.b.4) podpora zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin po jejich registraci, za účelem zajistit získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin.

           

Subjekt:   osoba zajišťující samostatné zkoušky odrůd po registraci, která vykonává tuto činnost na základě smlouvy s ÚKZÚZ podle § 38 odst. 3 zákona č.219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin               a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, pro účely poskytování informací zemědělské veřejnosti.

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace:

      do výše 35 000 Kč na 1 odrůdu ozimých plodin po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,

     do výše 30 000 Kč na 1 odrůdu jarních plodin po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,

       do výše 20 000 Kč na 1 odrůdu pícnin po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ.

 

Obsah žádosti pro 9.A.:  

a)     identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b)     doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,

c)      doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),

d)     doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),

e)     popis předmětné dotace, rozpis předpokládaných nákladů (kromě 9.A.b.4.),

f)        kopie smlouvy uzavřená s ÚKZÚZ o provádění zkoušek podle § 38  odst. 3                       zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin               a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů (pro 9.A.b.4), včetně seznamu zkoušených odrůd,

g)     vyjádření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, odboru odrůdového zkušebnictví, že žadatel předal výsledky zkoušek (pro 9.A.b.4),

h)      vyplněná tabulka v části C.

                         

Zhodnocení účinnosti: zpracuje MZe dle jednotlivých předmětů dotačního programu.

 

 

9.E.   Školní závody 

 

Účel: podpora  propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce podnikatelských subjektů, které obdržely statut „Školní závod“, se středními  školami a vyššími odbornými školami  zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků  resortu.

 

Předmět dotace: podpora k vytváření podmínek pro praktickou přípravu žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol  stanovených resortních oborů na pracovištích subjektů jmenovaných Školním závodem.

 

Subjekt: podnikatelský subjekt (§ 2 zákona 513/1991 Sb.), který se zabývá  prvovýrobou v resortních oborech nebo zpracovatelskou výrobou a je        jmenován „Školním závodem“ dle „Pravidel Ministerstva zemědělství pro jmenování a činnost školních závodů“.

 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční  dotace).

 

Výše dotace:  ze stanovené hodinové sazby 58,- Kč na žáka resp. studenta bude poskytováno maximálně 50% tj. 29,00 Kč. Celková výše podpory  může být maximálně 1 000 000,-  Kč na  jeden podnikatelský subjekt.

Obsah žádosti:

a)     identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b)     kopie dokladu o registraci podnikání – činnosti ve vztahu k předmětu  dotace                u právnických osob ověřená kopie ne starší 90 dnů,

c)      doklad o zřízení bankovního účtu žadatele ( smlouva o zřízení bankovního účtu , bankovní výpis předmětného účtu apod.),

d)     doklad o jmenování Školním závodem,

e)     smlouva mezi příslušnou školou a Školním závodem o poskytnutí pracoviště pro praktický výcvik na příslušný kalendářní rok,

f)        vyplněná tabulka v části C,

 

Podmínky do rozhodnutí: dotace bude poskytnuta na zajištění praktické přípravy pro žáky resp. studenty I., II., III. a IV. ročníků ve vybraných oborech vzdělání (viz.část D) v časovém rozmezí leden až říjen včetně, roku 2008. Žadatel vede jmenovitě evidenci žáků a hodin praktického výcviku na pracovišti.

 

Žadatel je povinen předložit příslušnému pracovišti  ZA – PÚ požadované doklady tj. měsíční výkazy (viz.část D) s  uvedením oboru vzdělání, kódu KKOV (Klasifikace kmenových oborů vzdělání), ročníku, počtu žákohodin – žh (žáci resp. studenti x hod. praktického výcviku) potvrzené statutárním zástupcem Školního závodu a školy:

 

do 2. září 2008 –  za měsíce   I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

do 3.  listopadu 2008    za měsíce  IX,  X

do 3.  listopadu 2008 předloží hodnocení  Školního závodu příslušnou školou.

 

Způsob hodnocení účinnosti:  hodnocení Školního závodu příslušnou školou.

 

9.F. Podpora poradenství v zemědělství

 

Účel:  pomoc zemědělským podnikům při plnění zákonných požadavků a správné zemědělské praxe, šíření informací o opatřeních Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a o aktuálních problémech při realizaci společné zemědělské politiky.

 

Předmět dotace: podpora poradenství v zemědělství zaměřená na:

9.F.e.  regionální přenos informací o realizaci společné zemědělské politiky, zejména požadavků na plnění cross compliance, zajišťovaný prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS),

9.F.g.  metodickou činnost k podpoře zemědělského poradenského systému.

 

Subjekt:        9.F.e. organizace, které MZe udělilo statut Krajského informačního

střediska pro rozvoj zemědělství a venkova,

9.F.g. veřejné vysoké školy a právnické subjekty, které mají v předmětu

činnosti výzkumnou činnost a jsou zaměřeny na resortní působnost.

 

 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace: do 100 % prokázaných nákladů, maximálně 500 tis. Kč.

 

Poznámky:

 

 9.F.e.:

pro žadatele v programu, nositele statutu KIS je zpracována Metodika k DT 9.F.e. Podpora bude poskytována na náklady vynaložené od 1.1.2008 do 28.11.2008.

 

9.F.g.:

pro vypracování metodických pomůcek zaměřených na transfer poznatků vědy                  a výzkumu do praxe jsou v roce 2008 vyhlášeny obory metodické podpory poradenství. Žadatel v programu zpracovává a podává projekt. Z podaných projektů budou vybrány k realizaci ty, které nejlépe splňují požadavky praxe. Výběr provede k tomuto účelu zřízená komise odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství (dále jen komise), doplněná o zástupce zemědělské praxe, na návrh Národní rady poradenství pro zemědělství a rozvoj venkova Ministerstva zemědělství.. Projekty budou posuzovány dvoustupňově. Každý projekt posoudí dva externí hodnotitelé. Jejich posudky budou k dispozici členům komise, kteří budou projekty bodovat podle předem daných kritérií. Z jejich bodového hodnocení bude stanoveno pořadí a dotaci obdrží žadatelé v tomto pořadí, maximálně do výše využitelných dotačních prostředků. Při rovnosti bodů se bude přihlížet k doporučujícímu stanovisku odborů příslušného útvaru MZe.

Obory metodické podpory poradenství a kritéria výběru jsou uvedeny v části D Zásad.

Obsah projektu a postup při jeho realizaci (včetně specifikace uznatelných nákladů) se řídí Metodikou odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství, pro žadatele                       a zpracovatele v podpůrném programu MZe 9.F.g, zveřejněnou na adrese www.mze.cz/ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ / Věda,výzkum, vzdělávání                       a poradenství a www.mze.cz/ PODPORA Z EU NÁRODNÍ DOTACE / Národní dotace.

 

Obsah žádosti:

 

a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b) doklad o zřízení bankovního účtu uvedeného v žádosti nebo bankovní výpis                  s názvem a adresou žadatele,

c) vyplněná tabulka v části C ,

d) plán činnosti na příslušný rok včetně finanční specifikace nákladů (pro 9.F.e.),

e) projekt v písemné podobě, zaměřený na tvorbu metodických pomůcek                       pro zemědělské podniky a poradce, dle metodiky (pro 9.F.g.), projekt musí žadatel do 31.3.2008 zaslat rovněž v elektronické podobě (e-mailem, CD nosič, disketa) garantovi podpůrného programu 9.F.g (e-mailová adresa: josef.dvorak@mze.cz).

f) doklad osvědčující předmět činnosti žádajícího subjektu (mimo vvi zřizovaných MZe a vysokých škol), viz bod subjekt, (pro 9.F.g.).

 

 

 

Podmínky do rozhodnutí:

9.F.e.

1)     žadatel se bude ve své činnosti řídit schváleným plánem činnosti na příslušný rok.

2)     Žadatel je povinen do 30.6.2008 předložit odboru výzkumu, vzdělávání                     a poradenství MZe Praha 1, Těšnov 17, dílčí zprávu o činnosti za období od 1.1.2008 do 30.6.2008 a do termínu 28.11.2008 závěrečnou zprávu, ve které budou doúčtovány položky, které nemohly být součástí průběžné zprávy                  a uvedeny  údaje o činnosti ve druhém pololetí. Součástí zprávy o činnosti bude kromě hodnocení realizace schváleného plánu za stanovená období také příloha, která bude obsahovat soupis uznaných nákladů (zaplacených, nejpozději k 28.11.2008) a příslušné účetní doklady. 

9.F.g.

1)     Podkladem k vydání rozhodnutí je  elektronická verze projektu.

2)     Žadatel je povinen zpracovat a předat do 30.6.2008 dílčí zprávu o postupu prací a plnění časového plánu metodické pomůcky, včetně soupisu a výše vynaložených nákladů a příslušné účetní doklady a v termínech stanovených    v projektu (nejpozději do 14.11.2008) předložit plánované výstupy včetně vyúčtování nákladů se soupisem vynaložených uznaných nákladů a příslušné účetní doklady, odpovídající schválenému projektu, odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe, Praha 1, Těšnov 17. 

3)     Žadatel je rovněž povinen předat metodickou pomůcku cílovým skupinám podle specifikací uvedených ve schváleném projektu.

4)     Všechny výstupy budou zveřejněny v elektronické verzi na stránkách www.agroporadenstvi.cz

5)     Všechna vlastnická práva k vytvořeným metodickým pomůckám náleží příjemci dotace (dále jen příjemce). Příjemce ručí za právní nezávadnost projektu, tj. ručí za to, že výsledek projektu nezasahuje do práv jiných osob z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to pro jakékoliv využití výsledků projektu v ČR i v zahraničí. Záruka působí i ve vztahu                           k dodavatelům.

6)     Ve všech formách vydání metodických pomůcek bude na titulní straně umístěno logo MZe a uvedeno znění: „Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9.F.g. Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému, Ministerstva zemědělství ČR.“

 

Zhodnocení účinnosti:    

9.F.e. počet spolupracujících subjektů (cílových skupin a jednotlivců), počet vstupů (shlédnutí webových stránek), počet příspěvků (podle kategorií) zveřejněných redakčními systémy.

 

9.F.g. počet podpořených metodických materiálů a postupů.

 

 

9.H.  Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

 

Účel: Podpora marketingu a propagace vystavovatelů z České republiky, jejich výrobků, případně služeb na vybraných  mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.

 

Předmět dotace:  Částečná úhrada nájmu výstavní plochy bez vybavení subjektů účastnících se české národní expozice organizované pod gescí Ministerstva zemědělství v době od 1.10. 2007 do 30.9. 2008.

 

Subjekt:  Fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky                       a další organizace působící v rezortu zemědělství.

 

Forma dotace:  dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace:  Do výše 50 % prokázaných nákladů na úhradu nájmu výstavní plochy bez vybavení a bez registračního poplatku, maximálně do výše                100 000,- Kč na žadatele a na veletrh či výstavu.

Poznámka:

Nárok na dotaci má subjekt patřící do kategorie mikropodniků, malých a  středních podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje     50 mil. EUR, nebo jejichž  bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR.

O dotaci může požádat subjekt  z primární i sekundární oblasti zemědělské výroby      a produkce. Žadatel z oblasti sekundární výroby (zpracovatelská odvětví) má nárok na dotaci pouze při první účasti na zahraničním veletrhu či výstavě, počínaje Zásadami pro rok 2007.

 

Seznam vybraných mezinárodních veletrhů a výstav, pro něž je možno podat žádost o dotaci, je uveden v části D Zásad.

 

Obsah žádosti:

a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b) doklad o registraci podnikání subjektu ve vztahu k předmětu dotace nebo doklad prokazující působnost subjektu v rezortu zemědělství,

c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),

d) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),

e) daňové doklady (faktura nebo faktury o úhradě nákladů na plochu)  a doklady prokazující zaplacení nákladů na předmět dotace (výpis z účtu s realizovanou platbou za plochu), pokud je platba provedena v jiné měně než CZK, je nutno doložit příslušný devizový kurz a přepočet na CZK,

f) vyplněná tabulka v části C.

 

Zhodnocení účinnosti:   zpracuje MZe dle předmětu dotace.

 

 

10.D.  Podpora evropské integrace nevládních organizací

 

Účel: zlepšení efektivnosti a odborné úrovně činnosti nevládních organizací formou podpory  integrace v rámci ES.

 

Předmět dotace: podpora vstupu, členství, zastoupení členství a  činnosti českých stavovských agrárních nevládních organizací (u členů řádných                     i přidružených) v mezinárodních nevládních organizacích                       (podpora rozvoje demokratické občanské společnosti), za které se z hlediska tohoto dotačního programu pro rok 2008 považují:

 

·        Konfederace mladých farmářů (CEJA)

·        Evropská konfederace zemědělských producentů (COPA)

·        Všeobecný výbor pro zemědělské družstevnictví EU (COGECA)

·        Konfederace potravinářských sdružení EU 15 (CIAA)

·        Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF)

·        Evropská federace obecních lesů (FECOF)

·        Asociace evropských regionů horských oblastí (EUROMONTANA)

·        Sdružení evropských vinařských regionů (AREV)

 

Subjekt: česká stavovská agrární nevládní organizace s významnou celostátní působností v zemědělsko-potravinářském komplexu, s minimální dobou registrace 2 roky k datu podání žádosti o dotaci a minimálním počtem 150 členů (právnických i fyzických osob; u kolektivních členů se započítávají jejich jednotliví členové), která je členem ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích.

Forma dotace:   dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace:  

·        do výše 100 % nákladů na členské příspěvky ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích.

·        do 32 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích (1 osoba / 1 jednací den ) s dopravou do zahraničí a zpět.

·        do 10 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních  organizacích (1 osoba / 1 jednací den ) bez dopravy do zahraničí a zpět.

·        do 9 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích (1 osoba / 1 jednací den ) při zastoupení mandatářem; částka               se poměrně krátí při zastoupení mandatářem na stejném jednání pro více subjektů dotace současně.

 

Poznámka: čerpání dotace je možné až po předložení zaplacených daňových dokladů na členské příspěvky, letenek, jízdenek a vyúčtování pracovních cest na jednání. Jednání se dokládají pozvánkou nebo jiným dokladem odůvodňujícím účast na jednání a zápisem z jednání. Realizovaná jednání se hradí maximálně                2 účastníkům.

 

Obsah žádosti:

a)     identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b)     doklad o registraci žadatelského subjektu,

c)      doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),

d)     potvrzení, že žadatel je řádným nebo přidruženým členem vyjmenovaných mezinárodních nevládních organizací,

e)     doložení počtu členské základny,

f)        vyplněná tabulka v části C.

 

 

 

 

 

Podmínky pro rozhodnutí:

                                         a)  žadatel je povinen předložit požadované doklady           pro čerpání dotace na příslušnou ZA a PÚ                   do 30. června 2008 za měsíce I. II. III. IV. V.,                 do 30. září 2008 za měsíce VI. VII. VIII.,                      do 28. listopadu 2008 za měsíce  IX. X.                      a do 5. prosince 2008 za měsíc  XI. a část měsíce XII. roku 2008.

                                          b) žadatel je povinen průběžně zasílat zprávy                     ze zahraničních služebních cest, zápisy a informace z jednání ve vyjmenovaných mezinárodních nevládních organizacích příslušnému gesčnímu odboru MZe.

 

Zhodnocení účinnosti: zpracuje MZe dle znění předmětu dotace.

 

 

 

10.E.  Podpora České technologické platformy pro potraviny

Účel: podpora činnosti technologické platformy zaměřená na posílení funkčnosti, budování vnitřní struktury, personálního zajištění a zapojení do národních                i evropských struktur. Informační a propagační činnost sloužící k propagaci cílů, aktivit a výsledků práce platformy, včetně zajištění přenosu informací mezi vědou, výzkumem a podnikatelskou praxí s důrazem na malé a střední podnikání z oblasti výroby potravinářských produktů.

 

Předmět dotace:

a)     mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím koordinační                               a administrativní činnosti,

b)     náklady týkající se zabezpečení a provozu (zejména: nájmy kancelářských prostor, telekomunikační služby, cestovní náklady tuzemské a zahraniční),

c)      náklady vztažené k informačním, propagačním a vzdělávacím činnostem, s výjimkou nákladů na vědecko výzkumnou činnost (zejména: inzerce v odborném tisku vztažená k propagaci akcí a výstupů odborných činností, provoz a udržování webových stránek, publikační činnost zajišťující šíření informací         o výsledcích dosažených v rámci jednotlivých aktivit, autorské a licenční poplatky, organizace seminářů, pořádání konferencí sloužících k prezentaci dosažených výsledků a k výměně poznatků z odborné i organizační oblasti),

d)     náklady jednání orgánů ČTP.

 

Subjekt: odpovědný koordinátor a sekretariát platformy uvedený ve stanovách platformy.

 

Forma dotace:  dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace:   do výše 100% prokázaných nákladů,

                         celková výše podpory může být maximálně 10 000 000,- Kč na jeden subjekt.

 

Poznámka: podporu lze poskytnout až poté, co bude režim podpory uznán Komisí za slučitelný se Smlouvou. Podpora nebude poskytnuta zpětně na činnosti, které příjemce vykonal dříve.

 

Obsah žádosti:

a)     identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b)     doklad o registraci žadatelského subjektu,

c)      doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),

d)     stanovy žadatele a stanovy technologické platformy, ze kterých je patrná úloha žadatele technologické platformě,

e)     doložení seznamu účastníků technologické platformy,

f)        vyplněná tabulka v části C.

Podmínky pro rozhodnutí:

a)     žadatel je povinen předložit požadované doklady pro čerpání dotace na příslušnou ZA a PÚ do 30. května 2008 za měsíce I. II. III. IV. V., do 31. srpna 2008 za měsíce VI. a VII., VIII. do 31. října 2008 za měsíce IX. a X. do 7. prosince 2008 za měsíce XI. a část měsíce XII. roku 2008.

b)     žadatel je povinen průběžně zasílat zprávy ze služebních cest, zápisy                           a informace z jednání a zasedání orgánů.

Zhodnocení účinnosti: zpracuje MZe dle znění předmětu dotace.

Znění dotačního programu může být v průběhu roku 2008 upřesněno.

 

 

13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování  konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

 

13 A.  Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování  konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

 

Účel:  zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů, zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských podniků na evropském trhu, hlavně s ohledem na jakost, nezávadnost a dohledatelnost výrobků. Zabezpečení  funkčnosti a účinnosti jakostních systémů  (včetně Integrované prevence a omezování znečištění).

 

Předmět dotace: dotaci lze poskytnout pro:

a)     modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení,

b)     zavádění nových technologií,

c)      zlepšení a racionalizaci postupů zpracování zemědělských produktů,

d)     investice ke zlepšování a monitorování kvality potravinářských výrobků,

e)     zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí,

f)         zavádění technologií souvisejících s dohledatelností  potravinářských výrobků.

 

Subjekt:  výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách                               a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož  podíl tržeb z vlastní výroby potravin je vyšší než 50 % a který nespadá do kategorie mikro, malých              a středních podniků dle doporučení Komise 2003/361/ES ( tj. podnik, který zaměstnává více než 250 osob nebo jehož roční obrat převyšuje 50 mil. EUR).

 

Forma dotace:  dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

                           (dříve investiční).

 

Výše dotace:  do 40 % prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu, max. do 10 mil. Kč na subjekt a projekt.

                            Minimální hodnota projektu je 3 mil. Kč.  

 

 

13.B.  Podpora zvýšení jakosti zpracování zemědělských produktů při výrobě krmiv

 

Účel:  zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů,  zvyšování konkurenceschopnosti výroby krmiv, zejména s ohledem na jakost,    nezávadnost  a dohledatelnost výrobků. Zabezpečení  funkčnosti                         a účinnosti jakostních systémů (včetně Integrované prevence a omezování znečištění).

Předmět dotace: dotaci lze poskytnout pro:

a)     modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení,

b)     zavádění nových technologií,

c)      zlepšení a racionalizaci postupů zpracování zemědělských produktů,

d)     investice ke zlepšování a monitorování kvality krmiv,

e)     zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí,

f)        zavádění technologií souvisejících s dohledatelností  vyrobených krmiv.

 

Subjekt: registrovaný výrobce hotových krmiv pro zvířata poskytující potraviny  podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů,  jehož podíl tržby za prodej krmiv (řádek 05, část výroba krmiv, výkaz zisku                      a ztrát) ku tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb (řádek 05, výkaz zisku a ztrát) je vyšší než 50 % a který nespadá do kategorie mikro, malých a středních podniků dle doporučení Komise 2003/361/ES                       (tj. podnik, které zaměstnává více než 250 osob nebo jehož roční obrat převyšuje 50 mil. EUR).

Forma dotace:     dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

                             (dříve investiční).

 

Výše dotace:  do 40 % prokazatelně vynaložených nákladů od data přihlášení žádosti dle předloženého projektu, max. do 10 mil. Kč na subjekt              a projekt.   Minimální hodnota projektu je 3 mil. Kč. 

 

 

 

Obsah žádosti: ( shodné pro 13.A.  a 13.B. )

a)     identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b)     doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu podpory, ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti,

c)      doklad o vedení (popř. zřízení) běžného účtu žadatele,

d)     základní ekonomické informace žadatele:

         účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohu) za předchozí tři uzavřená účetní období, včetně zprávy auditora, pokud byly účetní závěrky ověřeny auditorem,

         daňová přiznání (potvrzená finančním úřadem) včetně všech příloh předložených finančnímu úřadu za poslední tři účetně uzavřené roky,

e)     doklad žadatele o oznámení zahájení výroby potravin orgánu dozoru (§ 3 odst. 4. zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně           a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), respektive u krmiv (§ 8 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů) doklad o registraci,

f)        rozpis nákladů a další údaje podle příslušných tabulek v části C,

g)     podnikatelský projekt obsahující soubor opatření nutných k  provedení technických opatření příslušné tabulky  v části  C ,

h)      čestné prohlášení, že zpracování, které je předmětem žádosti o dotaci, se netýká výrobků ze třetích zemí a že projektem nejsou porušována omezení daná opatřeními společných tržních organizací EU pro zemědělské výrobky,

i)        doklad o vlastnictví pozemků či nemovitostí (tj. výpis z katastru nemovitostí), kterých se projekt  týká podle katastrálního úřadu ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti; v případě realizace projektu v pronajatém objektu/pozemku ještě nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu,

j)        písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí či pozemků vztahujících se k projektu s realizací projektu na dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu, ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti,

k)      doklady o vlivu realizace projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokud musí být projekt posuzován podle těchto předpisů,

l)        potvrzení příslušného dozorového orgánu (SVS, ČZPI) ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti dle vzoru příslušné tabulky části C, že žadatel splňuje minimální standardy uvedené v příslušné  tabulce části C.

 

Podmínky do rozhodnutí: (shodné pro 13.A. a 13.B.)

a)     žadatel předloží osobně na MZe odboru 17420 do 31.10. 2008 soupis účetních dokladů o skutečných vynaložených a uhrazených nákladech za období od podání žádosti do 31.10.2008 podle tabulek v části C „Zásad“, tj. soupis faktur a odpovídajících bankovních výpisů vztahujících se k podporované investici  (originály, ověřená kopie + 2. kopie v samostatných složkách),

b)     závazek žadatele na minimální dobu podnikání s  dotovaným hmotným investičním majetkem po dobu 5 let,

c)      za neplnění podmínky v bodě b) se nepovažuje likvidace předmětu dotace v důsledku živelné pohromy,

d)     podpora bude poskytnuta v souvislosti se zákonem č. 252/1997 Sb.,                             o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, pouze v případě, že žadatel splňuje definici subjektu již po dobu 3 let,

e)     investice musí zahrnovat pouze zpracovávání *) zemědělského produktu **).

 

*)   bod 7 pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007-2013 (Úřední věstník 2006/C 319/01).

**)  bod 6 pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007-2013  (Úřední věstník 2006/C 319/01).

   

Zhodnocení účinnosti: počet uskutečněných projektů.

 

 

15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků  

 

Účel: částečná kompenzace újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním  vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.

Předmět dotace: rybník plnící rozhodnutí vodoprávních úřadů, či orgánů   ochrany přírody nebo zajišťující veřejný zájem s  výměrou  nad  5 ha.

Subjekt: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

Výše dotace: do 1 000 Kč/1 ha katastrální plochy rybníka za:

a)     nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou

               1. akumulace vody v krajině                                                            

   2. retenční účinek při povodních                                                      

               3. zajišťování sportovních a rekreačních účelů                                          

               4. zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky                                                                   

b)     péče o rybniční fond ve veřejném zájmu

   5. odstraňování sedimentu z loviště                                                

 

c)     nařízená péče o životní prostředí

   6. zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů               

        7. omezení vysazování amura  orgány ochrany přírody                 

        8. omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy

        9. omezení aplikace minerálních a organických hnojiv                  

      10. další omezení na základě rozhodnutí orgánů ochrany přírody              

 

Poznámka: minimální  výměra  každého  podporovaného rybníka musí být větší              než 5 ha. Plnění výše uvedených podmínek 1 – 10 lze sčítat a násobit plochou každého podporovaného rybníka. V případě žádosti o dotaci           za odstraňování sedimentu z loviště lze vydat rozhodnutí o poskytnutí dotace až na základě fyzické kontroly stavu odstranění sedimentu z loviště a to nejpozději do 14.11.2008. Pro účel kontroly vyznačí žadatel o dotaci loviště tyčemi nebo bójkami. Dotace se neposkytne                    na rybník, který je v daném roce v rekonstrukci.

Příjemce dotace není oprávněn současně uplatnit a pobírat podporu na stejný předmět dotace z Operačního programu rybářství 2007-2013.

 

 

 

 

Obsah žádosti :

doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,

identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),

doklad o vlastnictví rybníka podle katastrálního úřadu, nebo dle bodu e),

v případě pronájmu nájemní smlouva, případně jiný doklad osvědčující oprávnění k užívání rybníka,

kopie rozhodnutí vydaných vodoprávními úřady, nebo orgány ochrany přírody dle jednotlivých rybníků,

v případě žádosti o dotaci na odstraňování sedimentu z loviště plán výlovu                      a napouštění předmětných rybníků,

vyplněné tabulky v části C.

 

Zhodnocení účinnosti: výměra rybníků zajišťujících celospolečenské funkce (zpracuje MZe).

 

 

 

 

 

 

Zásady nabývají účinnosti dnem podpisu.         

 

 

 

 

 

 

V Praze dne  5. února 2008                                          Ministr zemědělství

                                                                       Mgr.  P e t r  G a n d a l o v i č  v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizační pokyny

 

Závazný postup pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace, kompetence              pro poskytnutí dotace a kompetence pro rozhodnutí o poskytnutých dotacích.

 

1.      Žádost o dotace, včetně textové informace, hodnotící činnost, na kterou                 je požadována, musí být zpracována samostatně za každý dotační  program            a předmět dotace, resp. za každou sazbu předmětu dotace (výjimku tvoří program 10.D. a 10.E., kde žadatel podává jednu společnou žádost na všechny uvedené podprogramy). Žadatel svým podpisem potvrzuje, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné, a že si je vědom právních následků, které v důsledku uvedení nepravdivých a neúplných informací mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuje, že se podrobně seznámil se Zásadami.

2.      Žádost předkládá žadatel o dotaci ve dvojím vyhotovení na příslušnou                 ZA a PÚ s výjimkou dotačních programů  8.B)., 8.E.), 15.,  které předkládá v jednom vyhotovení.

3.      Příslušná  ZA a PÚ přijatou žádost zaeviduje.

4.      Příslušná ZA a PÚ prověří žádost z hlediska formální správnosti  v souladu se Zásadami.

5.      Ředitel příslušné ZA a PÚ se písemně vyjádří k žádosti  z hlediska formální správnosti, sdělí další podstatné skutečnosti pro poskytnutí nebo neposkytnutí dotace.

6.      Příslušná ZA a PÚ si ponechá jedno vyhotovení žádosti. Druhé vyhotovení               – originál žádosti, s výjimkou dotačního programu 8.B.), 8.E.),  15.,  zašle příslušná ZA a PÚ s písemným stanoviskem podle bodu 5, gesčnímu útvaru MZe odpovědnému za dotační program.

7.      Poskytnutí dotace je v kompetenci MZe, s výjimkou dotačního programu  8.B.), 8.E.), 15. Tuto dotaci přiznává ZA a PÚ, na základě sazby, jejíž výši stanoví příslušný gesční útvar MZe dle celkových skutečně uplatněných požadavků.

8.      Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydá ředitel nebo vedoucí příslušného gesčního útvaru. Pouze u dotačních programů 8.B.), 8.E.), 15., vydá rozhodnutí ředitel  příslušné  ZA a PÚ.

9.      Čerpání prostředků je možné od data vydání rozhodnutí. U dotačních programů se stanovenou sazbou jsou  finanční prostředky  poukazovány           na  účty  příjemců dotace na základě rozhodnutí. U ostatních dotačních programů je čerpání prostředků podmíněno předložením dokladů, příslušné ZA a PÚ, kterými se prokazují náklady. U dotačního programu 9.E., 9.F., 13. je čerpání prostředků podmíněno předložením dokladů gesčnímu odboru MZe.

10. Příslušný útvar plateb MZe před poukázáním finančních prostředků rozhodnutí zkontroluje z hlediska úplnosti a správnosti údajů plynoucích ze Zásad                  a ve vztahu k údajům zaznamenaných v příslušném software.

 


1 ) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2 ) § 3 zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

3 ) § 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

 

Zařazeno v Operační programy