KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vyhlášení výzvy v Operačním programu Technická pomoc

15/05/08

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 1. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007–2009 v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP)

Prioritní osy jsou: 1a, 1b – Podpora řízení a koordinace; 2a, 2b – Monitorování; 3a, 3b – Administrativní a absorpční kapacita a 4a, 4b – Publicita.

Pro individuální projekty jsou připraveny z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu v rámci jednotlivých prioritních os operačního programu na období 2007–2009 celkem tyto částky:

  • Prioritní osy  1a,1b: 300 658 542 Kč 1 (11 907 269 EUR)
  • Prioritní osy  2a, 2b: 575 440 455 Kč (22 789 721 EUR)
  • Prioritní osy  3a, 3b: 1 203 667 196 Kč (47 669 988 EUR)
  • Prioritní osy  4a, 4b: 797 436 057 Kč (31 581 626 EUR)

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc upozorňuje na nutnost plánovat aktivity projektů průběžně a rovnoměrně podle ročního rozdělení přidělené alokace. Ukončení realizace projektu by mělo proběhnout do 30. 9. 2009.

Oprávnění žadatelé dotací z tohoto programu jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (odbor řízení a koordinace NSRR, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, odbor správy monitorovacího systému, odbor řídícího orgánu IOP a OPTP, odbor rozpočtu, odbor účetnictví a finančních služeb), Ministerstvo financí ČR (odbor Auditní orgán – CHJ, odbor Národní fond – platební a certifikační orgán) a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Podporovanými oblastmi podpory jsou v prioritních osách 1a, 1b – Řízení a implementace NSRR; Finanční řízení, kontrola a audit; Řízení a koordinace HSS; Příprava nového programového období 2014+; v prioritních osách 2a, 2b – Monitorovací systém; v prioritních osách 3a, 3b – Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání; Absorpční kapacita; v prioritních osách 4a, 4b – Aktivity pro informování a publicitu; Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OPTP.

Realizované projekty budou mít dopad na celé území ČR včetně území hlavního města Prahy. Žadatel musí mít nejprve schválenou Osnovu rámcového projektu na úrovni porady ministra MMR (netýká se projektů MF), poté žadatel podává projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář projektové žádosti je k dispozici  na stránkách www.eu-zadost.cz.

Tištěné žádosti bude přijímat zprostředkující subjekt Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) na adrese: CRR ČR, pobočka NUTS II Praha, Náměstí Míru 9 (Národní dům – KDŽ), 120 53 Praha 2 Vinohrady. Žádosti CRR bude přijímat řídící orgán Operačního programu Technická pomoc na adrese: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řídícího orgánu IOP a OPTP, Staroměstské náměstí 6, 110 16 Praha 1.

Příručka pro žadatele a příjemce v OPTP, kde naleznete další podrobné informace, je zveřejněna na stránkách www.strukturalni-fondy.cz pod odkazem Programy 2007–2013, Tematické operační programy, Operační program Technická pomoc, Dokumenty.

Kontaktní osoby:
Ing. Lucie Tučná – MMR ČR, Odbor řídícího orgánu IOP a OPTP,
lucie.tucna@mmr.cz, tel.: +420 22486 1695
Ing. Magdaléna Šourková – MMR ČR, Odbor řídícího orgánu IOP a OPTP,
magdalena.sourkova2@mmr.cz, tel.: +420 22486 1275
Bc. Vladimír Studnička – CRR ČR, vedoucí pobočky NUTS II Praha,
studnicka@crr.cz, tel: +420 22159 6520

Zdroj: MMR

1Částky v Kč byly přepočteny podle kurzu 25,25 Kč/EUR.