KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kontrola podmíněnosti pro rok 2009 – MZe

19/01/09

Kontrola podmíněnosti pro rok 2009 – kompletní přehled požadavků vyplývajících z právních standartů, jejichž plnění bude od 1. 1. 2009 podmínkou pro poskytování finančních podpor.

 

 

Kontrola podmíněnosti pro rok 2009
Kompletní přehled požadavků vyplývajících z právních předpisů a standardů, jejichž plnění bude od 1.1 2009 podmínkou pro poskytování finančních podpor. Postupy kontrol, hodnocení jejich výsledků a další užitečné informace, které Vám mohou pomoci k bezproblémovému průběhu kontrol podmíněnosti.

Odešlete článek e-mailem známým Vytiskněte si článek

Článek: 42795 Vydáno: 29.12.2008
Následující informace jsou určeny zejména všem zemědělským podnikatelům, kteří žádají o přímé podpory, vybrané platby osy II Programu rozvoje venkova (PRV) a podpory společné organizace trhu s vínem,  ale i široké zemědělské veřejnosti.

Zavedení kontroly podmíněnosti v ČR
Jedním z hlavních témat současné zemědělské politiky je řešení negativních dopadů zemědělství na krajinu a životní prostředí. Dotační podpora zemědělskému sektoru v EU dnes již není chápána pouze jako dotace či příspěvek k výnosům za zemědělskou produkci, ale stále více odráží požadavky veřejnosti a klade důraz na odpovědný přístup zemědělců. Z tohoto důvodu je vyplacení přímých podpor a dalších evropských dotací od roku 2009 „podmíněno“ plněním standardů udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu, zákonných požadavků v oblasti životního prostředí, v oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a minimálních požadavků v rámci agroenvironmentálních opatření. V případě, že žadatel o dotace tyto podmínky nedodrží, může mu být snížena výplata využívaných dotací z oblasti přímých podpor, společné organizace trhu s vínem a vybraných opatření osy II Programu rozvoje venkova. V nejkrajnějším případě může dojít i ke zrušení platby pro rok, v němž se neshoda vyskytla.
 Podrobnější informace o tom, koho se sytém kontrol podmíněnosti týká, najdete zde.
Kontrola podmíněnosti (anglicky: Cross Compliance) byla iniciována reformou společné zemědělské politiky v roce 2003 a je jedním z jejích základních pilířů. Její platnost v České republice nabývá 1.1. 2009.
Struktura kontroly podmíněnosti
 
1) Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC – Good Agricultural and Environmental Conditions) a Dodržování poměru stálých pastvin. Standardy GAEC jsou povinné již od května 2004 a do dnešního dne byly začleněny do mnoha nařízení vlády ve vztahu k platbám v rámci osy II PRV. Ze standardů GAEC bylo pro rok 2009 vybráno 5 kontrolovaných požadavků.
 Podrobnější vysvětlení najdete zde.
 
2) Zákonné požadavky na hospodaření (SMR – Statutory Management Requirements), budou postupně vyžadovány 19 evropskými směrnicemi a nařízeními v následujících oblastech:
Oblast:                       Životní prostředí
Oblast:            Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin
Oblast.            Dobré životní podmínky zvířat
Tyto zákonné požadavky jsou zaváděny v platných českých právních předpisech. Ze zákonných požadavků na hospodaření platných v ČR pro rok 2009 bylo vybráno 29 kontrolovaných požadavků, s plánovaným rozšířením na celkový počet 76 v roce 2013. 
Podrobnější vysvětlení najdete zde.
 
Minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v agroenvironmentálních opatřeních (AEO) byly již v letech 2007 a 2008 povinnou podmínkou rozhodnou pro poskytnutí dotace. Od 1. 1. 2009 se stávají součástí kontroly podmíněnosti a jejich porušení může znamenat snížení dotací v AEO i v některých dalších opatřeních osy II Programu rozvoje venkova (PRV). Tato sankce se však nebude vztahovat na dotace v rámci přímých podpor a společné organizace trhu s vínem. V roce 2009 platí 11 kontrolovaných požadavků AEO. 
Podrobnější vysvětlení najdete zde.

V roce 2009 budou kontroly podmíněnosti prováděny těmito kontrolními organizacemi:
Dobrý zemědělský a environmentální stav (GAEC) Státní zemědělský aintervenční fond (SZIF)
Zákonné požadavky na hospodaření (SMR)
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Česká plemenářská inspekce (ČPI)
Minimální požadavky pro použití hnojiv

a přípravků na ochranu rostlin (AEO)
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Státní rostlinolékařská správa
                        
Počet a výběr kontrolovaných podniků
Výběr podniků ke kontrole probíhá na základě analýz rizik prováděných kontrolními organizace tak, aby byly vybrány především ty zemědělské podniky, u kterých je zvýšené riziko porušení kontrolovaných požadavků se závažnými následky. Část žadatelů o platby a dotace je vybírána náhodně (20-25% z celkového počtu subjektů vybraných ke kontrole). Počet podniků vybraných ke kontrole podmíněnosti v roce 2009 bude 1 % žadatelů za každou kontrolní organizaci.
 
Hodnocení míry porušení požadavků a standardů
Hlavními kritérii hodnocení nedodržení požadavků a standardů kontroly podmíněnosti jsou rozsah, závažnost a trvalost. Také opakování stejného porušení má vliv na stanovení výše krácení plateb. Systém posuzování neshod je nastaven výchovně. Krácení plateb při prvním porušení velkého rozsahu nemá být likvidační. Je také ale třeba zdůraznit, že systém kontroly podmíněnosti nenahrazuje správní pokutu ani jakoukoli jinou sankci, která může být udělena národním kontrolním úřadem nebo soudem za porušení národních právních předpisů. 
Podrobnější vysvětlení najdete zde.

Další informace
Obsah této webové stránky slouží jako pomůcka k orientaci v systému kontrol podmíněnosti, detailní popis však nenahrazuje závazný výklad právních norem a metodických postupů kontrolních organizací.

:

  1. MZe