KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Oprávněnost podnikání v zemědělství

16/02/09

Zveřejnění informace o oprávněnosti podnikání v zemědělství – MZe ČR.

                                                                            
 
 Ministerstvo zemědělství
 

        Věc: Zveřejnění informace o oprávněnosti podnikání v zemědělství
 
 
 
Legislativní a právní odbor doporučuje zveřejnit níže uvedenou informaci :
 
„V současné době v resortu zemědělství stále ještě podniká řada fyzických osob, které zemědělskou výrobu provozují na základě osvědčení vydaného podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.. Jedná se o tzv. SHR (samostatně hospodařící rolníci), kteří využili přechodných ustanovení novely zákona                       o zemědělství č. 85/2004 Sb., podle nichž zmíněné osvědčení platí 5 let ode dne nabytí účinnosti zmíněné novely, tj. do 1.5.2009. Po uvedenou dobu se takové osoby považují za zemědělského podnikatele k provozování zemědělské výroby podle zákona o zemědělství, aniž se musely jako zemědělský podnikatel podle tohoto zákona zaevidovat.
 
Pokud však budou osoby, které tímto způsobem dosud podnikají, provozovat zemědělskou výrobu i po 1.5.2009, aniž budou zaevidovány jako zemědělský podnikatel u příslušného obecního úřadu podle zákona o zemědělství, jednalo by se o podnikání neoprávněné. Takovým osobám by jednak hrozilo uložení pokuty podle § 5 odst. 4 zákona o zemědělství, jednak by mohlo jít o porušení rozpočtové kázně , a to u osob, které se předtím staly příjemci dotací a u nichž byla stanovena podmínka podnikat s předmětem dotace po určené období.
 
Ministerstvo zemědělství s ohledem na výše uvedené doporučuje osobám, které chtějí nadále podnikat v zemědělské výrobě a dosud tak činily na základě osvědčení pro SHR, aby se nejpozději ke dni 1.5.2009 zaevidovaly jako zemědělský podnikatel u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je takový úřad v místě jejich trvalého pobytu.“
 
 
 
 
 

Zařazeno v Ostatní, Zemědělství