KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vesnice roku 2009

17/03/09

Podmínky soutěže byly podepsány na Dni malých obcí.

Soutěž Vesnice roku 2009 vyhlášena
Dne 10. března 2009 na Dni malých obcí v Praze byly slavnostně podepsány podmínky soutěže. Přihlášky se podávají do 30. dubna. Charakteristika předmětu soutěže je ke stažení zde.  Informace také na webu MMR.
Do soutěže bude zařazena obec, která ve výše uvedeném termínu podá řádně vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 podmínek. Posílá se v listinné i elektronické (na CD nosiči) podobě na adresu kontaktního místa v kraji (adresa uvedena v bodě 4.2. podmínek). Rozhodující je razítko pošty.
K přihlášce do soutěže musí být přiloženy:
– doklad o úhradě registračního poplatku ve výši 2 Kč za každého občana přihlašované obce (posílá se na účet SPOV ČR číslo 1931013349/0800 u České spořitelny, a. s., pod VS 1111);
– charakteristika obce zpracovaná podle přílohy č. 2 (Podmínky).
Bez výše uvedených příloh nebude přihláška do soutěže považována za řádně vyplněnou.
 
Zdroj: SPOV

Zařazeno v Ekonomika a politika