KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podnikání v zemědělství

15/04/09

Informace Krajského živnostenského úřadu Jihomoravského kraje.

Podnikání v zemědělství

Krajský živnostenský úřad
Základní informace (nejen) pro podnikatele
 
PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ


 
Státní správu v přenesené působnosti na úseku podnikání v zemědělství vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 2h zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). Na území Jihomoravského kraje tuto agendu vykonávají všechny obecní živnostenské úřady (OŽÚ) vyjma Živnostenského úřadu města Brna, neboť Statutem města Brna byla tato agenda svěřena úřadům městských částí Statutárního města Brna (ÚMČ Brno).
Příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu; nelze-li územní působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností určit těmito způsoby, je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa podnikání na území České republiky.
 
·   Formuláře

Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství , v platném znění

 Podpora podnikání, dotace, informace

 Regionální agrární komora Jihomoravského kraje   (Informační server pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje)

Zařazeno v Ekonomika a politika