KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Welfare zvířat na ekofarmách bude pod přísnějším dohledem

04/05/09

Spolek poradců v ekologickém zemědělství EPOS ČR vytvořil návrhy metodiky hodnocení životní pohody jednotlivých druhů hospodářských zvířat chovaných na ekologických farmách.

Spolek poradců v ekologickém zemědělství EPOS ČR vytvořil návrhy metodiky hodnocení životní pohody jednotlivých druhů hospodářských zvířat chovaných na ekologických farmách. Cílem metodiky je vytvoření systému hodnocení životní pohody zvířat a jeho následná aplikace v praxi. Návrh metodiky byl vytvořen na pracovních workshopech za účasti odborníků z různých oborů.
 
Metodiky byly připomínkovány pracovníky VÚŽV Praha Uhříněves a v současné době jsou ověřovány v praxi ve spolupráci s kontrolní organizací ekologického zemědělství Biokont CZ, s.r.o. Metodika si klade za cíl vytvořit systém hodnotících kriterií, kterým se zjistí úroveň životní pohody zvířat na ekofarmě. 
 
Jednotlivá hodnotící kriteria se zaměřují na úroveň splnění požadavků zvířat známých jako „Brambelových pět svobod“: svoboda od hladu a žízně, nepohodlí, bolesti, zranění a onemocnění, stresu a strachu a svoboda projevit přirozené chování. Návrhy metodik byly vytvořeny pro hodnocení welfare koní, skotu, koz, prasat, dojnic, ovcí a drůbeže.
 
Vyhodnocování úrovně životní pohody welfare zvířat na ekofarmách bude následovat návrh a příjímání opatření na zvýšení životní pohody. Zahájení této fáze se očekává v roce 2010.
 
Návrh metodik pro hodnocení welfare jednotlivých druhů hospodářských zvířat je ke stažení na webové stránce www.pro-bioprojekt.cz.
 
Monitoring úrovně welfare je realizován v rámci projektu Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin, který je financován Ministerstvem zemědělství. 
 
Více informací poskytne
Ing. Petr David
mobil: 774 710 391
 
 
 
 
 
xxx
 
Charakteristika projektu Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin
 
Cílem projektu, který vychází z předpokladu, že pouze spotřebitelská poptávka nestačí, ale je třeba zajistit vzdělávání zemědělců i další veřejnosti a vytvořit stabilní komunikační platformu mezi zemědělskými a poradenskými strukturami, je zvýšit produktivitu českého ekologického zemědělství, posílit odbytové zpracovatelské struktury a odborné výzkumné zázemí ekologického zemědělství.
 
Za tímto účelem budou realizovány:
          odborné vzdělávací a osvětové semináře pro ekologické zemědělce, zpracovatele a prodejce biopotravin realizované za účasti českých i zahraničních lektorů;
          síť předváděcích podniků, vzorových ekologických farem s nadstandardními aktivitami v ochraně životního prostředí a v produkci biopotravin. Záměrem je zprostředkovat informace všem zájemcům o vazbu mezi šetrným hospodařením v krajině a druhovou rozmanitostí i krajinným rázem, a zájemcům zabývajícím se možností zpracování bioproduktů na farmě s návazností na přímý prodej ze dvora nebo na prodej v místních prodejnách. Síť bude navazovat na projekt Ekozemědělci přírodě;
          monitoring welfare na ekologických farmách, jehož cílem je vypracovat metodiku, podle níž se bude monitorovat úroveň welfare na ekologických farmách u všech běžně chovaných druhů hospodářských zvířat. Zároveň realizátoři provedou průzkum úrovně welfare na vybraných ekofarmách a navrhnou opatření, kterými by se zkvalitnily podmínky pro zvířata nejen na ekofarmách, ale i v běžných zemědělských podnicích;
          vypracování a zavádění metodik pro zpracování a prodej produktů ekologického zemědělství, které mají podpořit zpracování produktů na úrovni zemědělského podniku (tedy tzv. faremní zpracování). Realizace bude probíhat ve spolupráci s kontrolními organizacemi EZ a Státní veterinární správou.
 
Obecným cílem projektu je vytvořit jednotný komunikační systém, který kromě propagace vzdělávacích a odborných aktivit medializuje i jejich výstupy a zprostředkovává je moderními formami široké veřejnosti. Veškeré výstupy projektu budou veřejně k dispozici na webových stránkách www.pro-bioprojekt.cz. Propagaci a publicitu projektu zajišťuje PRO-BIO LIGA. 
 
Další informace poskytne:
Ing. Věra Kreutzerová, vera.kreutzerova@pro-bio.cz, tel.: 583 216 609
 
 
 
 
 
 
 
XXX
 
Charakteristiky jednotlivých realizátorů:
 
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
je celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství.
 
Hlavním posláním svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství v méně intenzivních oblastech ale stejně tak v oblastech produkčních. Důležitou součástí je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců, členů svazu PRO-BIO, kteří tento obor v ČR rozvíjejí a prosazují již od roku 1990.
Svaz PRO-BIO dbá na to, aby v ČR fungovala transparentní a nezávislá kontrola ekologického zemědělství a aby bylo pro přírodu i zdraví prospěšné hospodaření ekozemědělců, státem dostatečně kompenzováno.
 
Svaz ve spolupráci s předními evropskými svazy ekologického zemědělství vyvíjí vlastní směrnice pro hospodaření i zpracování, které respektují základní evropskou normu Nařízení Rady NR (dotace a legislativa), ale navíc požadují celopodnikový přechod na ekozemědělství, a jsou přísnější než základní požadavky NR v mnoha dalších oblastech (Směrnice PRO-BIO). Kromě toho poskytuje svaz PRO-BIO svým členům informační servis, poradenství, bezúročné půjčky, pořádá vzdělávací akce, pomáhá s odbytem a zajišťuje cílenou propagaci a reklamu.
 
Svaz PRO-BIO spolupracuje s ministerstvy zemědělství i životního prostředí a také s významnými zahraničními svazy, výzkumnými ústavy a je členem mezinárodní asociace IFOAM. Svaz PRO-BIO je registrován jako občanské sdružení (nestátní nezisková organizace), každoročně o své činnosti vydává veřejně přístupnou výroční zprávu.
 
BIOINSTITUT o.p.s.
 se sídlem v Olomouci byl založen v roce 2004 jako partnerská organizace švýcarského FiBL, výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství. Hlavní činností Bioinstitutu je přenos vědeckých poznatků a výzkumů v oblasti ekologického zemědělství do praxe a publikační a osvětová činnost v České republice a v zemích střední a východní Evropy. Je spolurealizátorem řady výzkumných a osvětových projektů.
 
Spoluzakladateli a partnery jsou Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL Frick, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk a Univerzita Palackého v Olomouci. Mezi nejdůležitější aktivity Bioinstitutu patří: přenos poznatků z vědy a výzkumu do praxe; výchova, vzdělávání, publikační činnost; výzkum
 
Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR (EPOS)
EPOS je sdružením poradců, výzkumných pracovníků a pedagogů v oblasti ekologického zemědělství. Vysoká odbornost a kvalifikace členů spolku je zaručena pravidelným vzděláváním členů na soustředěních probíhajících v ČR, zahraničními stážemi, vydáváním a distribucí odborných poradenských materiálů a publikací.
 
Organizace spolupracuje s řadou institucí v oblasti zemědělství a životního prostředí; mezi naše nejvýznamnější partnery patří: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk, ÚZPI Praha, MZe ČR, VÚŽV Praha – Uhříněves, VÚRV Praha – Ruzyně, ÚKZÚZ, JČU České Budějovice, MZLU Brno, ČZU Praha a kontrolní organizace v EZ.
 

Zařazeno v Zemědělství