KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Soupis ploch osevů v ČR k 31. 5. 2009

27/07/09

Soupis ploch osevů v ČR k 31. 5. 2009 vydaný Českým statistickým úřadem.

Soupis ploch osevů v ČR k 31. 5. 2009

Výměra zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch v roce 2009 činí 3 546 tis. ha, tj. o 26 tis. ha méně (o 0,7%) než v roce loňském. Výměra orné půdy zaujímá 2 574 tis. ha, což je snížení o 18 tis. hektarů (o 0,7%) proti roku předchozímu. Její podíl na celkové zemědělské půdě je 72,6%.

 Na trvalé travní porosty připadá 925 tis. ha, tj. o 8 tis. ha (o 0,8%) méně než v roce loňském. Jejich podíl na celkové zemědělské půdě činí 26,1%. Výměra orné půdy neoseté a úhoru se zvýšila, a to o 5 tis. ha (o 22,0%) a reprezentuje 1,1% ze sledované výměry orné půdy.

Obiloviny jsou pěstovány na 60,0% osevní plochy (59,4% orné půdy), z toho nejrozšířenější obilovina pšenice ozimá zaujímá 31,2% osevní plochy. Okopaniny tvoří 3,2%, olejniny 19,1 % (z toho  řepka 13,9%), pícniny na orné půdě 15,6% (z toho víceleté 7,1%) osevní plochy.

Obilovinami osetá plocha ve výši 1 528 tis. ha je o 25 tis. ha (o 1,6%) nižší než v roce minulém. Luskovinami bylo oseto 29 tis. ha, což je o 7 tis. ha více. Okopaniny zaujímají 82 tis. ha a to představuje zvýšení o 1 tisíc ha. Vyšší osevní plocha je u olejnin, a to 487 tis. ha, tj. o 3 tis. ha více a u plodin technických je to 494 tis. ha, to je o 4 tis. ha více než v roce 2008. Pícniny na orné půdě celkem zaujímají v letošním roce plochu 397 tis. ha, ta je o 9 tis. ha nižší než v roce minulém.

 Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2009

1. část

2. část

Struktura ploch osevů zemědělských plodin 

zrniny, okopaniny, technické plodiny  

pícniny na orné půdě, ostatní plodiny  

 Plochy osevů k 31. 5. 2009 podle krajů

 zrniny, okopaniny

1. část
(Praha – Liberecký kraj)  

2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)  

 technické plodiny, pícniny, zelenina

1. část (Praha – Liberecký kraj)  

2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)  

 zelenina, ostatní plodiny, zemědělská půda

1. část (Praha – Liberecký kraj) 
 
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)  

 Grafy – vývoj ploch osevů v letech 1960 – 2009

Graf 1 zrniny celkem, obiloviny celkem

Graf 2 pšenice, žito, ječmen

Graf 3 brambory celkem, cukrovka technická, řepka

 Metodické vysvětlivky

 V roce 2002 zharmonizoval Český statistický úřad zjišťování v rostlinné výrobě podle legislativních předpisů a doporučení platných pro členské země EU. Rozsah statistického šetření (vybraný soubor respondentů) vychází z aktualizovaného stavu zemědělského registru. Zjišťování dat u podnikatelských subjektů je výběrové, výsledky jsou dopočteny pomocí matematicko-statistických metod.

 Osevními plochami zjišťovanými k 31. květnu, se rozumí jarní produktivní plocha, ze které se ve sledovaném roce očekává sklizeň, tj. plochy ozimů osetých na podzim předchozího roku a dochované do termínu jarního soupisu ploch ve sledovaném roce, plochy víceletých plodin osetých v předchozích letech a plochy jařin osetých ve sledovaném roce. V osevech se zjišťují plochy plodin pěstovaných v daném roce jako hlavní plodina, nezjišťují se plochy předplodin a meziplodin a neuvádějí se také oseté plochy plodin, které byly zaorány, ale uvedena je již plocha té plodiny, která byla na zaorané ploše nově pěstována. Osevní plochou úhrnem se rozumí, kromě osevu na orné půdě, také případný osev v sadech, zahradách, chmelnicích a na dočasně rozoraných trvalých travních porostech.

 Plochy obilovin a luskovin zahrnují pouze plochy určené ke sklizni na zrno; obiloviny určené pro sklizeň v mléčné zralosti nebo do bubnových sušáren jsou uvedeny v ostatních jednoletých pícninách. Námelové žito je zahrnuto pouze v rozsahu předpokládaného použití zrna, ostatní plocha námelového žita je zahrnuta v položce léčivé rostliny. Směsi obilovin vč. směsi ovsa s ječmenem, dále proso, pohanka, čirok a další druhy sklízené na zrno jsou uvedeny v ostatních obilovinách. Krmné luskoviny a ostatní luskoviny, směsi luskovin a luskovinoobilní směsi jsou uvedeny v položce ostatní luskoviny.

 Za brambory rané jsou považovány brambory s předpokládanou sklizní do 30. 6. (bez sadby). V bramborách ostatních jsou zahrnuty brambory konzumní a průmyslové (bez sadby). V ostatních okopaninách plocha tuřínu, tykve, topinambur, vodnice a plocha ostatních krmných okopanin (krmná mrkev, krmná cukrovka, krmná kapusta apod.). Řepice, crambe (katrán habešský), saflor (světlice barvířská) apod. jsou uvedeny v ostatních olejninách a v ostatních technických plodinách jsou uvedeny kořen čekanky (v čisté hmotnosti po srážce na nečistoty), konopí seté, tabák apod.

 Jednoleté pícniny jako hlavní plodina (nepatří sem meziplodiny a následné plodiny) zahrnují jarní a ozimé směsky, bob na zelené krmení atd. Do ploch jetele a vojtěšky nejsou zahrnuty plochy oseté jako podsev v krycí plodině, ostatní víceleté pícniny zahrnují také víceleté pícniny zaseté do senážního ovsa, luční dočasné porosty na orné půdě a víceleté trávy na orné půdě na píci i na semeno.

 Plochy rané, letní a pozdní zeleniny (vč. pařenišť a skleníků) jsou uvedeny dohromady, opakované plochy (pozdní, zasetá za jarní) se nezjišťují proto, aby nedošlo k dvojímu záznamu osetých ploch. Ostatní plochy zahrnují plochy pokusných pozemků, případně plochy plodin do výše uvedených skupin nezařazených. Plochy orné půdy z různých důvodů neobdělávané (neoseté a neosázené) jsou uvedeny mimo osevní plochu úhrnem jako orná půda v klidu (úhor).

Publikované výsledky jsou propočteny z nezaokrouhlených hodnot a jsou uvedeny za republiku celkem a v územním členění NUTS-3 (kraje).

 

Zdroj: Český statistický úřad, 10.7.2009

Zařazeno v Žně 2009