KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Závěry ze setkání představitelů krajů a agrárních komor

07/07/09

Cílem jednání bylo zhodnocení současného stavu agrárního sektoru, který se dnes nachází ve velmi tíživé ekonomické situaci.

Závěry ze setkání představitelů krajů a agrárních komor
 Královéhradeckého kraje , Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje, konaného dne 19.června 2009 v Hradci Králové
Cílem jednání bylo zhodnocení současného stavu agrárního sektoru, který se dnes nachází ve velmi tíživé ekonomické situaci. Setkání bylo zaměřeno především na oblast výroby mléka, přípravy státního rozpočtu ČR na rok 2010 a ochranu zemědělského půdního fondu.
Cílem bylo dosažení jednotného postupu AKČR a jednotlivých krajů při řešení těchto otázek.
 
 1.    Výroba mléka
 
Současná situace v nízkých odbytových cenách mléka, které jsou hluboko pod výrobními náklady, a nedostatečná podpora českých výrobců mléka způsobuje výrobcům neřešitelné ekonomické problémy. Pokud nedojde k urychlenému řešení, bude pokračovat započatá likvidace stád. Nejvíce ohrožené jsou podniky, které investovaly značné finanční prostředky do modernizace farem pro skot s cílem zkvalitnění welferu skotu a podniky v podhorských oblastech.
Výsledkem jednání je doporučení:
1)   Využít zdrojů tzv.Barrosova balíčku na podporu producentů mléka
2)   Přerozdělit prostředky z fondů MZe ČR ve prospěch producentů mléka
3)   Znovu zavést minimální garantovanou farmářskou cenu mléka na úrovni příznivých výrobních nákladů
 
2.    Státní rozpočet na rok 2010 – kapitola zemědělství
Z dosud dostupných informací o připravovaném návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2010 je patrná snaha o snížení finančních zdrojů pro zemědělství, čímž je nejvíce ohrožena finanční částka pro tzv. národní doplňkové platby. Předpokládané snížení finančních zdrojů by podstatně zhoršilo konkurenceschopnost českých zemědělců, kteří se v současné době nacházejí v nerovných podmínkách z hlediska výše poskytnutých podpor v porovnání zejména s Německem, Rakouskem a dalšími státy EU15.
Účastníci setkání proto požadují:
Pro rok 2010 zajistit zdroje ve státním rozpočtu ČR pro oblast zemědělství na úrovni roku 2009.
 
3.    Ochrana zemědělského půdního fondu
 
Na jednání bylo konstatováno, že v ČR dochází k neúměrnému záboru kvalitní zemědělské půdy pro účely investiční výstavby. Nejsou dostatečně využívány plochy v likvidovaných průmyslových i zemědělských podnicích a staví se tzv. na zelené louce.
Pro novou výstavbu není využívána půda obtížně využitelná pro zemědělskou výrobu.
Doporučení:
Využít všech možností k dalšímu zamezení záboru zemědělské půdy pro účely investiční výstavby.
 
V další diskuzi byl vznesen požadavek intenzívně se zabývat v rámci Asociace krajů ČR dopadem klimatických změn na zemědělství a životní prostředí s důrazem na hospodaření s vodou v krajině. Je nezbytné vyčlenit potřebné finanční prostředky na provedení kvalifikovaných studií dopadu klimatických změn a na základě toho postupně realizovat v jednotlivých oblastech potřebná opatření vedoucí k eliminaci jejich dopadů na krajinu.
 
Účastníci jednání doporučují Asociaci krajů ČR podpořit požadavky Agrární komory ČR, vyplývající z tohoto jednání.
 
Zdroj: APIC