KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podpora nákupu půdy – PGRLF, a.s. – pokyny pro poskytování podpory

14/12/09

  Pokyny pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu „Podpora nákupu půdy“    A.1. Vymezení pojmů   A.1.1. "Podporou" se rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěru podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství. Podpora se poskytne na podnikatelský záměr v rámci vyhlášeného investičního Programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického […]

 
Pokyny pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu „Podpora nákupu půdy“ 
 
A.1. Vymezení pojmů
 
A.1.1. "Podporou" se rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěru podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství. Podpora se poskytne na podnikatelský záměr v rámci vyhlášeného investičního Programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického PGRLF, a.s. (dále „PGRLF, a.s.“) při splnění podmínek uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým PGRLF, a.s. (dále jen „Pokyny“).
A.1.2. "Žadatelem" nebo "Příjemcem podpory" může být osoba, která je zemědělským podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
A.1.3. "Bankou" se pro účely těchto Pokynů rozumí banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, s níž PGRLF, a.s. uzavřel smlouvu o spolupráci při naplňování programu Podpora nákupu půdy. Bankou se rozumí i spořitelní a úvěrové družstvo ve smyslu zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, s nímž PGRLF, a.s. uzavřel smlouvu o spolupráci při naplňování programu Podpora nákupu půdy.
A.1.4. "Úvěrem" se rozumí úvěr poskytnutý Žadateli Bankou na podnikatelský záměr v rámci vyhlášených Programů PGRLF, a.s. Úvěr může být poskytnut v českých korunách nebo v eurech.
A.1.5. "Programem" se rozumí soubor pravidel a specifických podmínek zahrnujících předmět a účel konkrétní Podpory poskytované PGRLF, a.s., a který je jako Program označen v části C. Pokynů.
A.1.6. "Zemědělskou výrobou" se rozumí činnosti uvedené v § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
A.1.7. "Zemědělskou prvovýrobou" se rozumí produkce výrobků spadajících do přílohy I Smlouvy o ES a to do úkonu, kterým začíná zpracování zemědělského produktu, jenž je definováno v bodě A.1.9. těchto Pokynů. Příloha I Smlouvy o ES je uvedena v těchto Pokynech pro poskytování podpor PGRLF, a.s. v části D.
A.1.8. "Zpracováním zemědělského produktu" se rozumí jakýkoli úkon na zemědělském produktu (tj. na produktu uvedeném v příloze I Smlouvy o ES), jehož výsledkem je produkt, který je rovněž zemědělským produktem, s výjimkou činností prováděných v zemědělském podniku, které jsou nezbytné pro přípravu živočišného nebo rostlinného produktu pro první prodej.
A.1.9. "Malým a středním podnikem" se rozumí podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a s ročním obratem méně než je korunový (Kč) ekvivalent částky 50 mil. eur nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje korunový (Kč) ekvivalent částky 43 mil. eur.
A.1.10. „ Podnikem v obtížích“ se rozumí:
a) pokud jde o velké podniky: podnik v obtížích definovaný v bodě 2.1 pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (Úř. věstník C 244, 1.10.2004 s. 2 umístěné na www.pgrlf.cz)
b) pokud jde o malé a střední podniky: podnik v obtížích definovaný v čl. 1 odst. 7 obecného nařízení o blokových výjimkách (Úř. věstník L 214, 9.8.2008, s. 3 umístěné na www.pgrlf.cz).
 
 
A.2. Výše Podpory
 
A.2.1. Procentní sazbu Podpory stanovuje PGRLF, a.s., dle kreditní kvality žadatele bude v souladu s metodikou ES vypočtena výše Podpory, jejíž výše může být proměnná v čase.V případě, že PGRLF, a.s. poskytnutí Podpory schválí, uzavře s Žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory, přičemž Podpora bude poskytována jen na splátky úvěru uhrazené Žadatelem, uhrazené dle názoru Banky řádně a včas, do 31.12.2012. Maximální procentní sazba podpory je však 5 %. 
A.2.2. Pro přiznání konkrétní výše Podpory je rozhodný den zaregistrování žádosti o poskytnutí Podpory na příslušném regionálním pracovišti Ministerstva zemědělství nebo na jiných PGRLF, a.s. k tomu určených subjektech.
A.2.3. Úrokové zatížení Příjemce podpory plynoucí z Úvěru musí činit minimálně 1 %. Podpora bude v této souvislosti PGRLF, a.s. úměrně upravena.
 
A.3. Podmínky pro získání Podpory
 
A.3.1. Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika Programů PGRLF, a.s.
A.3.2. Na jeden záměr v rámci příslušného Programu může být poskytnuta Podpora pouze jednou.
A.3.3. U Žadatele musí v době podání žádosti tvořit příjmy ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů alespoň 25 % celkových příjmů. Počátek období, ve kterém musí u Žadatele o poskytnutí Podpory prostřednictvím PGRLF, a.s. tvořit příjmy ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů (mimo dotací investičního charakteru) alespoň 25% celkových příjmů, se stanovuje na období počínaje druhým nejbližším účetním obdobím předcházejícím období podání žádosti. (To znamená např. u žádosti podané v roce 2010 musí Žadatel 25 % příjmů dosahovat již v roce 2008). V případě začínajících zemědělců – tedy těch, kteří nepodnikají déle než-li jedno účetní období – bude požadováno doložení uvedené hranice příjmů v prvním a druhém roce poskytování Podpory v rámci tohoto programu.
A.3.4. Na stejný záměr nesmí být Žadateli poskytnuta dotace nebo příspěvek z rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů nebo Národního PGRLF, a.s. či strukturálních fondů EU nebo Programu rozvoje venkova apod.
A.3.5. Podpora se neposkytuje na úvěry, které byly před datem registrace žádosti vyčerpány.
A.3.6. Podpora se neposkytuje na úvěry, které byly v době podání žádosti již splaceny.
A.3.7. Podpora se neposkytuje na kontokorentní a revolvingové úvěry a na úhradu závazků vyplývajících z leasingových smluv.
A.3.8. Příjemce podpory odpovídá za použití Úvěru, na který byla Podpora poskytnuta, v souladu a příslušným Programem.
A.3.9. Příjemce podpory je povinen na vyžádání PGRLF, a.s. předložit i další dokumenty, které s předkládanou žádostí a poskytnutím Podpory souvisí.
A.3.10. Podpora přísluší žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo neprobíhá řízení dle insolvenčního zákona.
A.3.11. Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF, a.s., respektive neuzavřeli s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. V případě právnických osob se Podpora neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako společníky, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřeli s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání.
A.3.12. Podpora nebude poskytnuta v případě, že k nabytí vlastnictví nemovitosti (nestátní zemědělské půdy, která má být předmětem Podpory) Žadatelem, došlo před podáním žádosti o poskytnutí Podpory. Okamžik nabytí vlastnictví nemovitosti nastává vkladem do katastru nemovitostí, podle zvláštních předpisů.
 
 A.4. Podmínky pro čerpání Podpory
 
A.4.1. Při nedodržení podmínek pro poskytnutí Podpory stanovených Pokyny a Smlouvou o poskytnutí podpory Příjemcem podpory, postupuje PGRLF, a.s. v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, včetně stanovení případných sankcí (tj. například vrácení již vyplacené Podpory, úhrada smluvních pokut apod.).
A.4.2. Žadatel i Příjemce podpory se zavazuje poskytovat PGRLF, a.s. a Ministerstvu zemědělství vybrané informace o svém hospodaření na médiu a ve formátu stanoveném PGRLF, a.s. nebo Ministerstvem zemědělství.
A.4.3. Příjemce podpory umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A.6.1. Pokynů).
A.4.4. Příjemce podpory zajistí, aby nedošlo k použití prostředků, na které byla poskytnuta Podpora, v rozporu s účelem a s Pokyny PGRLF, a.s., zvláště pak na úhradu finančního plnění, které bylo realizováno před podpisem úvěrové smlouvy. V případech, kdy je Bankou úvěr poskytnut v českých korunách a platba za podporovaný předmět probíhá v jiné měně než v českých korunách, může dojít v důsledku kursového rozdílu k vrácení části úvěrových prostředků dodavatelem na účet Příjemce podpory. Za takové situace je Příjemce podpory povinen vrátit tuto částku v jedné mimořádné splátce úvěrující Bance a to ve lhůtě 60 dnů od připsání výše uvedené části úvěrových prostředků na jeho účet. V případě, že Příjemce podpory neodešle řádně a včas na příslušný účet výše uvedenou částku, bude PGRLF, a.s. považovat takové jednání za neúčelové čerpání a bude postupovat dle smlouvy o poskytnutí podpory.
A.4.5. Čerpání Úvěru je podmíněno předložením originálu kupních smluv a je možné jen ve prospěch běžných účtů příslušných subjektů, a to i takovým způsobem, že Příjemce podpory předloží Bance žádost o čerpání Úvěru zároveň s příkazem k převodu prostředků ze svého běžného účtu ve prospěch účtů příslušných prodávajících. Na tomto základě Banka převádí úvěrové prostředky z úvěrového účtu Banky na běžný účet Příjemce podpory u Banky a následně, bez zbytečného odkladu, na běžné účty příslušných prodávajících. Výjimečně je možné čerpání úvěru ve prospěch prodávajícího uskutečnit i v hotovosti (např. přímo prodávajícímu na pokladně banky), poštovními poukázkami apod., přičemž vždy musí čerpání proběhnout tak, aby byla zajištěna účelovost čerpání úvěrových prostředků.
 
A.5. Ostatní
 
A.5.1. Na Podporu není právní nárok.
A.5.2. Příjemce podpory uděluje PGRLF, a.s. souhlas se zveřejněním, zpracováním a uchováním v databázi PGRLF, a.s. svých základních údajů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí podpory uzavřené s PGRLF, a.s.
A.5.3. Příjemce podpory je povinen oznámit PGRLF, a.s. změny související s poskytováním Podpor PGRLF, a.s., a to ve lhůtě stanovené PGRLF, a.s.
A.5.4. Pro plátce DPH se poskytuje Podpora na ceny hrazené z Úvěrů bez DPH. Pro neplátce DPH se poskytuje Podpora na ceny hrazené z Úvěrů včetně DPH.
A.5.5. Jediný akcionář PGRLF, a.s. je oprávněn měnit Pokyny a rozhodnutí PGRLF, a.s.
A.5.6. Jediný akcionář PGRLF, a.s. je oprávněn vyhlásit pozastavení, zastavení jednotlivých Programů nebo naopak jejich opětovné otevření.
A.5.7. Úvěry poskytnuté v eurech lze akceptovat PGRLF, a.s. s tím, že výše Podpory bude vypočtena kursem ČNB platným 30.6. a 31.12. příslušného kalendářního roku.
A.5.8. PGRLF, a.s. je oprávněn podat výklad k těmto Pokynům.
A.5.9. Veškeré změny týkající se poskytování Podpor budou oznamovány na internetové adrese www.pgrlf.cz, prostřednictvím regionálních pracovišť Ministerstva zemědělství nebo prostřednictvím jiných PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů.
A.5.10. Vztahy mezi PGRLF, a.s. a Bankou se řídí smlouvou o spolupráci při naplňování programu Podpora nákupu půdy, uzavřenou mezi Bankou a PGRLF, a.s.
A.5.11. PGRLF, a.s. může na základě předchozí písemné žádosti žadatele udělit souhlas se změnou nebo rozšířením podnikatelského záměru při zachování původního rámce schválené Podpory.
A.5.12. Po dobu poskytování Podpory nesmí být majetek z tohoto Úvěru pořízený předmětem prodeje nebo jiného převodu na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu PGRLF, a.s.. Toto ustanovení neplatí pro případy zajišťovacího převodu vlastnického práva na úvěrující Banku, kdy Žadatel PGRLF, a.s. o této skutečnosti pouze písemně informuje. V případě přechodu zmíněného majetku ze zákona PGRLF, a.s. převod neschvaluje, ale nabyvatel o této skutečnosti PGRLF, a.s. neprodleně informuje.
 
A.6. Kontrola
 
A.6.1. Kontrolu dodržování Pokynů zajišťuje PGRLF, a.s. svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty (např. Ministerstvo zemědělství), případně oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci PGRLF, a.s., nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému příjemci Podpory (nebo Žadateli o podporu) písemné pověření PGRLF, a.s. k provedení kontroly a prokáží svou totožnost služebním průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.
A.6.2. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí podpory a těchto Pokynů.
A.6.3. PGRLF, a.s. je ze strany Banky průběžně informován o plnění úvěrových podmínek příjemcem Podpory.
 
 B. Postup vyřizování žádostí
 
B.1. Žádost
 
B.1.1. V případě žádosti o poskytnutí Podpory Žadatel předloží svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři, jehož vzor stanoví PGRLF, a.s. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit. Žadatel požádá Banku o poskytnutí Úvěru.
B.1.2.V případě kladného stanoviska Banky předloží Žadatel svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři "Žádost o podporu poskytovanou PGRLF, a.s.", jejíž vzor stanoví PGRLF, a.s. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit a k žádosti připojit stanovisko Banky (úvěrová smlouva nebo úvěrový příslib obsahující zejména předpokládanou výši Úvěru, účel užití úvěrových prostředků = předmět úvěru (seznam katastrálních území a celková nakupovaná výměra zemědělské půdy), procento úročení, splátkový kalendář a termín úhrady úroků). Žádost se podává prostřednictvím příslušného regionálního pracoviště Ministerstva zemědělství nebo prostřednictvím jiných PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů, podle místa ( v případě fyzických osob) nebo sídla ( v případě právnických osob) podnikání Žadatele k zaregistrování a případnému vyjádření spolu s čestným prohlášením, souhlasem se zpracováním údajů a přílohami. Příslušné regionální pracoviště Ministerstva zemědělství nebo jiné PGRLF, a.s. k tomu určené subjekty zajistí předání kompletní žádosti PGRLF, a.s.
Konkrétní výši podpory, která bude Žadateli poskytnuta stanoví PGRLF, a.s. v souladu s pravidly tohoto programu.
B.1.3. Podáním žádosti se rozumí datum registrace žádosti příslušným regionálním pracovištěm Ministerstva zemědělství nebo prostřednictvím jiných PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů. Podpora se poskytuje dle podmínek platných ke dni této registrace.
 
B.2. Vyřízení
 
B.2.1. PGRLF, a.s. provede analýzu žádosti a dalších PGRLF, a.s. vyžadovaných příloh předložených Žadatelem, provede ratingové ohodnocení Žadatele a v závislosti na tomto ohodnocení stanoví výši podpory, která není fixní po celou dobu poskytování Podpory. V případě, že PGRLF, a.s. Podporu schválí, uzavře s Žadatelem smlouvu o poskytnutí Podpory, přičemž Podpora bude poskytována jen na splátky hrazené žadatelem, uhrazené dle názoru Banky řádně a včas, do 31.12.2012. O jiném rozhodnutí je Žadatel písemně informován.
B.2.2. PGRLF, a.s. poskytuje Podporu vždy zpětně, dvakrát ročně za každé kalendářní pololetí. V případě, že je u jednotlivých Programů stanoven odlišný postup pro poskytování, platí postup uvedený u těchto Programů.
B.2.3. PGRLF, a.s. si vyhrazuje právo stanovit postup vyřizování žádostí v rámci jednotlivých Programů odlišně.
B.2.4. Proti rozhodnutí PGRLF, a.s. lze podat odůvodněnou, písemnou námitku. PGRLF, a.s. námitku projedná. Své rozhodnutí revokuje, pokud budou v námitce sděleny nové, nebo věc významně doplňující, skutečnosti.
B.2.5. Na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení ani ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
B.2.6. Standardní přílohy k žádosti:
 
1. Ke každé žádosti se připojuje daňové přiznání za dva kalendářní roky předcházející podání žádosti, neplatí pro případy, kdy Žadatel ve stanovené době nebyl podnikatelem.
2. Přílohy k standardnímu formuláři Žádosti:
Oprávnění k podnikání:
Právnické osoby:
 aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců před podáním žádosti) – originál nebo kopie ve formě stanovené PGRLF, a.s.,
 osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele dle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – originál nebo ve formě stanovené PGRLF, a.s.
Fyzické osoby:
 osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele dle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – originál nebo kopie ve formě stanovené PGRLF  a.s.,
3. Účetní výkazy podle formy účetnictví – vše kopie
a) Žadatelé vedoucí účetnictví (dříve podvojné) – Přiznání k dani z příjmů za 2 roky předcházející podání žádosti – Účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce za 2 roky předcházející podání žádosti – Aktuální výkazy v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty, k datu podání žádosti
 b) Žadatelé vedoucí daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) – Kopie přiznání k dani z příjmů za 2 roky předcházející podání žádosti, včetně příloh – Doplňující údaje – daňová evidence – Doplňující bilance podnikatelů s daňovou evidencí. Neplatí pro případy, kdy Žadatel ve stanovené době nebyl podnikatelem
 
4. Uzavřená úvěrová smlouva včetně všech dodatků a obecných úvěrových podmínek která bude obsahovat tyto údaje: výše Úvěru, konečná doba splatnosti, úroková sazba, předpokládaný splátkový kalendář a seznam katastrálních území a výměra nakupované půdy dle podnikatelského záměru Žadatele. Všechny doklady v originále nebo ve formě stanovené PGRLF, a.s.
5. Závazek k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakupované půdě nebo na půdě vydané jako náhradní za nakupovanou půdu na dobu po kterou je PGRLF, a.s. poskytována Podpora (může být obsažen v podnikatelském záměru).
6. V případě, že se nakoupená půda stane součástí SJM Žadatele, musí Žadatel předložit souhlas druhého z manželů s tím, že nakoupenou půdu bude Žadatel užívat k podnikatelské činnosti – na tomto dokumentu musí být úředně ověřený podpis druhého z manželů.
7. V případě, že Žadatel nakupuje i jiné pozemky (společně se zemědělskou půdou lze nakoupit i jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků např. lesní půdu, ostatní plochy, vodní plochy či zastavěné plochy, za předpokladu že jejich výměra nepřesáhne 20% nakupované půdy), musí spolu se žádostí předložit Čestné prohlášení, ve kterém čestně prohlásí, že společně se zemědělskou půdou nakupuje i jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků a jejich výměra nepřesahuje 20% nakupované půdy. Logickou součástí nakupovaných pozemků se pro účely tohoto programu rozumí, že jiné nakupované pozemky mají společnou hranici (sousedí) s nakupovanými zemědělskými pozemky.
8. K žádosti se připojuje řádně a úplně vyplněný Sběrný arch spisu, který je ke stažení na internetové adrese www.pgrlf.cz a to dle programu v rámci jehož je žádáno o poskytnutí podpory. Sběrný arch spisu obsahuje seznam jednotlivých podkladů předaných Žadatelem.
 
B.3. Postup projednávání žádostí
 
1. Žadatel předloží PGRLF, a.s. žádost o poskytnutí Podpory v rámci Programu Podpora nákupu půdy včetně všech příloh.
2. PGRLF, a.s. žádost projedná a rozhodne o poskytnutí nebo neposkytnutí Podpory. Provede ratingové ohodnocení Žadatele a v závislosti na tomto ohodnocení stanoví výši podpory, která není fixní po celou dobu poskytování Podpory. V případě, že PGRLF, a.s. Podporu schválí, uzavře s Žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory, přičemž Podpora bude poskytována jen na splátky hrazené žadatelem do 31.12.2012. O jiném rozhodnutí je Žadatel písemně informován.
3. V případě souhlasného stanoviska PGRLF, a.s. se Žadatelem uzavře Smlouvu o poskytnutí podpory části úroků z úvěru.
4. Výplata Podpory bude zahájena až po doručení oznámení Banky o tom, že úvěr byl vyčerpán (toto oznámení Banky musí obsahovat datum vyčerpání úvěru, výši vyčerpané částky, IČ Žadatele, jeho název a reg. číslo úvěru).
 
C.1. Program „Podpora nákupu půdy“
 
C.1.1. Předmět a účel Podpory
 
Cílem programu je přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů zemědělských prvovýrobců za současné finanční a hospodářské krize a umožnit tím nákup nestátní zemědělské půdy, jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.
 
 
C.1.2. Přístup k Programu
 
a) Komu je Program určen
Do Programu se mohou přihlásit pouze Žadatelé, kteří jsou zemědělskými podnikateli ve smyslu části A.1.2. a zároveň jsou zemědělskými prvovýrobci ve smyslu části A.1.7. těchto Pokynů
b) Specifická kriteria
Žadatelé musí splňovat následující podmínky:
ba) Žadatel musí v době podání žádosti dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů a dalších plnění alespoň 25 % celkových příjmů. Počátek období, ve kterém u žadatele tvoří příjmy ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů (mimo dotací investičního charakteru) alespoň 25 % celkových příjmů, se stanovuje na období počínaje druhým nejbližším účetním odvodním předcházejícím období podání žádosti, v případě začínajících zemědělců – tedy těch, kteří nepodnikají déle než-li jedno účetní období – bude požadováno doložení uvedené hranice příjmů v prvním a druhém roce poskytování Podpory v rámci tohoto programu.
bb) Žadatel se musí zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě min. po dobu kdy PGRLF, a.s. poskytuje Podporu v rámci tohoto programu – tato lhůta začíná plynout od data uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.
bc) Nakoupená půda nesmí být předmětem smluvního převodu (např. prodeje či darování; nikoli tedy např. dědění) ani pronájmu (vyjma ujednání o náhradním užívání) po celou dobu trvání smluvního vztahu s PGRLF, a.s. bez jeho předchozího písemného souhlasu,
bd) Podpora poskytovaná PGRLF, a.s. se bude vztahovat na úvěr, který poskytne Banka, s níž PGRLF, a.s. uzavřel Smlouvu o spolupráci při naplňování programu Podpora nákupu půdy. Podpora bude poskytována jen na splátky hrazené žadatelem do 31.12.2012.
Toto ustanovení však nevylučuje předčasné splacení úvěru.
be) Čerpání Úvěru je podmíněno předložením originálu kupních smluv a je možné jen ve prospěch běžných účtů příslušných prodávajících a to i takovým způsobem, že Příjemce podpory předloží Bance žádost o čerpání Úvěru zároveň s příkazem k převodu prostředků ze svého běžného účtu ve prospěch účtů příslušných prodávajících. Na tomto základě Banka převádí úvěrové prostředky z úvěrového účtu Banky na běžný účet Příjemce podpory u Banky a následně, bez zbytečného odkladu, na běžné účty příslušných prodávajících. Výjimečně je možné čerpání úvěru ve prospěch prodávajícího uskutečnit i v hotovosti (např. přímo prodávajícímu na pokladně banky), poštovními poukázkami apod., přičemž vždy musí čerpání proběhnout tak, aby byla zajištěna účelovost čerpání úvěrových prostředků,
bf) Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude PGRLF, a.s. poskytnuta Podpora v rámci Programu Podpora nákupu půdy, nesmí překročit částku 10 mil. Kč.
bg) Úvěr poskytnutý žadateli na nákup nestátní zemědělské půdy na který má být poskytována podpora nesmí být nižší než 100 tis. Kč.
bh) Podpora nebude poskytnuta podnikům v obtížích ve smyslu části A.1.10. těchto Pokynů
 
C.1.3. Podpora poskytovaná v rámci Programu Podpora nákupu půdy
 
Dotace části úroků z úvěru.
 
 
 
 
Způsob zjištění "příjmů" ze zemědělské výroby u žadatele o podporu
Žadatel přihlašující se k programům PGRLF, a.s. a účtující v soustavě podvojného účetnictví musí mít zajištěno účtování a průkaznost příjmů ze zemědělské činnosti a lesní činnosti v analytické evidenci.
 Příjmy se zjišťují z účtů:
 • 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
  • tržby za zboží
  • tržby za vlastní výrobky
   • – tržby za výrobky rostlinné výroby
   • – tržby za výrobky živočišné výroby
   • – tržby za výrobky pomocné výroby (sena, siláže, kompostů, úsušků a šrotů)
   • – tržby za výrobky lesní výroby
   • – tržby z prodeje služeb za práce v lesní činnosti
 • 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti
  • Změna stavu výrobků:
   • – produkce rostlinné výroby a lesní činnosti
   • – produkce živočišné výroby
   • – produkce pomocné výroby
   • – prodej rostlinné výroby a lesní činnosti
   • – prodej živočišné výroby
   • – prodej výrobků pomocné výroby (sena, siláže, kompostů, úsušků a šrotů)
   • – spotřeba vlastních osiv a sadby
   • – spotřeba vlastních hnojiv
   • – spotřeba vlastních krmiv a steliv
   • – manka a škody vlastních výrobků do normy a nad normu u polních plodin a lesní činnosti
  • Změna stavu zvířat:
   • – příchovky zvířat
   • – přírůstky zvířat
   • – prodej zvířat
   • – úhyny zvířat
   • – manka a škody do normy a nad normu u zvířat
   • – výdej zvířat na reprezentaci, reklamu a dary
   • – ostatní výdaje
 • 64 – Jiné provozní výnosy
  • tržby z prodeje nehmotného a hmotného investičního majetku (týká se prodeje zvířat základního stáda)
  • ostatní provozní výnosy
 • 68 – Mimořádné výnosy
  • ostatní mimořádné výnosy
   • – předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách, lesních kulturách a zvířatech – předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události v případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na polních plodinách, lesních kulturách a zvířatech
 • 50 – Spotřebované nákupy
  • Prodané zboží
 • 54 – Jiné provozní náklady
  • Zůstatková cena prodaného hmotného a nehmotného investičního majetku (týká se prodeje zvířat základního stáda)
Pozn.: Dotace z veřejných zdrojů, které neslouží k pořízení investic se započítávají jak do dosahovaných příjmů, tak do dosahovaných příjmů ze zemědělské (lesní) činnosti.
Žadatelé, kteří vedou daňovou evidenci postupují obdobně.
 
 
 
 
 Část D Pokynů poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým PGRLF, a.s.v rámci programu „Podpora nákupu Půdy“
 
 
Příloha I Smlouvy o ES podle článku 38 Smlouvy
 
Kapitola v Bruselské nomenklatuře
Produkt (surovina)
Kapitola 1
Živá zvířata
Kapitola 2
Maso a poživatelné droby
Kapitola 3
Ryby, korýši a měkkýši
Kapitola 4
Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med
Kapitola 5
Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části
Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nevhodná k lidské spotřebě
Kapitola 6
Živé rostliny a květinářské produkty
Kapitola 7
Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy
Kapitola 8
Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Kapitola 9
Káva, čaj, koření, kromě maté (čísla 09.03)
Kapitola 10
Obiloviny
Kapitola 11
Mlýnské výrobky; slad; škroby; lepek; inulin
Kapitola 12
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody, průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny
Kapitola 13.03
Pektin
Kapitola 15.01
Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo tavený drůbeží tuk
Kapitola 15.02
Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, surový nebo tavený, též „premier jus“
Kapitola 15.03
Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin a oleomargarin, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
Kapitola 15.04
Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
Kapitola 15.07
Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo rafinované
Kapitola 15.12
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované, ale jinak neupravené
Kapitola 15.13
Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky
Kapitola 15.17
Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků
Kapitola 16
Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Kapitola 17.01
Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
Kapitola 17.02
Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním medem); karamel
Kapitola 17.03
Melasa, též odbarvená
Kapitola 17.05
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoli poměru
Kapitola 18.01
Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
Kapitola 18.02
Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Kapitola 20
Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných rostlin nebo částí rostlin
Kapitola 22.04
Hroznový mošt částečně zkvašený nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno jinak než přidáním alkoholu
Kapitola 22.05
Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
Kapitola 22.07
Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
Kapitola 22.08
Kapitola 22.09
Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o jakémkoli obsahu alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů a složených lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro výrobu alkoholických nápojů
Kapitola 22.10
Stolní ocet a jeho náhražky
Kapitola 23
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
Kapitola 24.01
Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Kapitola 45.01
Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach rozemletý
Kapitola 54.01
Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný, avšak, nespředený, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)
Kapitola 57.01
Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)
 
 
 
 
 
 
 
 ZDROJ: PGRLF, a.s.