KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podnikání v ekologickém zemědělství – postup při registraci

29/03/10

Detailní postup registrace pro podnikání v ekologickém zemědělství.

Detailní postup  registrace pro podnikání v ekologickém zemědělství

Detailní postup registrace pro podnikání v ekologickém zemědělství

Pravidla pro hospodaření jsou upravena naší i evropskou legislativou, konkrétně se jedná o nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008, zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a prováděcí vyhlášku č. 16/2009 Sb.

Každý nový zájemce, který hodlá podnikat v ekologickém zemědělství (ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, výrobce biokrmiv, dodavatel biosiv a biosadby a ekologický včelař), musí podat žádost o registraci na MZe. Vzory žádosti o registraci jsou uvedeny v panelu Formuláře. Rozsah žádosti je 1 strana. Žádost je možné si vyžádat také na příslušném útvaru MZe (Iva Šípková, tel. , iva.sipkova@mze.cz, , ) nebo u kontrolních organizací. Ekologický včelař se registruje na stejném formuláři jako ekologický zemědělec.

Žádost se podává na adresu:

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Oddělení ekologického zemědělství (18032)
Těšnov 65/17, Praha 1, 11705
Iva Šípková
tel.
iva.sipkova@mze.cz

 Od 30.12.2005 nemusí být registrován maloobchodník, který pouze prodává biopotraviny konečnému spotřebiteli ve spotřebitelském balení. To znamená, že je např. nepřebaluje, ale pouze je odebere od dodavatele, umístí do regálu a prodá konečnému spotřebiteli.

Přílohou žádosti o registraci musí být vyjádření kontrolní organizace, že žadatel prošel vstupní kontrolou a plní podmínky zákona i nařízení.

V praxi je proto nezbytné postupovat tak, že žadatel nejdříve zkontaktuje příslušnou kontrolní organizaci, přihlásí se u ní ke kontrole a certifikaci, uzavře s ní smlouvu o kontrole, kontrolní organizace provede vstupní kontrolu a poté vystaví příslušné potvrzení, které tvoří přílohu žádosti o registraci.

V případě ekologických zemědělců vystaví MZe po podání žádosti o registraci informaci o zahájení přechodného období, případně rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství (po uplynutí doby přechodného období). U ostatních osob podnikajících v ekologickém zemědělství vystaví MZe po podání žádosti rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství.

V případě zvýšení nebo snížení výměry pozemků na ekofarmě, nebo v případě zařazení nového druhu zvířat do ekologického zemědělství nebo vyřazení stávajícího druhu, je ekologický zemědělec povinen tuto skutečnost písemně oznámit. Vzhledem k tomu, že prováděcí vyhláškou není stanoven formulář pro oznamování změn, hlásí se změny na formulářích, které si lze vyžádat přímo u kontrolní organizace, která je pověřena ministerstvem výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství, a se kterou má ekologický zemědělec uzavřenu smlouvu (KEZ o.p.s., ABCERT AG nebo Biokont CZ, s r.o.). Formulář se po vyplnění zasílá zpět kontrolní organizaci, podání oznámení o změně nepodléhá žádnému správnímu poplatku. V případě zvýšení výměry začíná přechodné období na nových pozemcích dnem doručení oznámení. V případě převodu nebo přechodu farmy na jinou osobu musí tato nová osoba, pokud hodlá nadále hospodařit na ekofarmě, podat žádost o registraci jako nový žadatel.

Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou kontrolní organizací, která je pověřena MZe výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství. V současné době jsou MZe pověřeny výkonem kontroly a certifikace následující kontrolní organizace:

 

KEZ o.p.s.

IČO 25916076
Adresa Poděbradova 909, Chrudim, 53701
Adresa WWW http://www.kez.cz
E-mailová adresa kez@kez.cz
Telefon
Číslo faxu

ABCERT AG, organizační složka

IČO 27662179
Adresa Pastrnkova 674/45, Brno, 61500
Adresa WWW http://www.abcert.cz
E-mailová adresa info@abcert.cz
Telefon
Číslo faxu

Biokont CZ, s.r.o.

IČO 26978474
Adresa Měřičkova 159/34, Brno, 62100
Adresa WWW http://www.biokont.cz
E-mailová adresa slavik@biokont.cz, rozsypal@biokont.cz
Telefon
Mobilní telefon +420606605728