KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele v rámci jednotné žádosti

19/04/10

Informace pro žadatele v rámci jednotné žádosti, žádosti o zařazení AEO a žádosti o změnu zařazení AEO.Je možné podávat od 12. dubna 2010.

Od 12. dubna 2010 je možné podávat Jednotné žádosti, dále žádosti o zařazení AEO a žádosti o změnu zařazení AEO.

Jednotná žádost obsahuje žádosti o dotaci pro následující opatření:

  • jednotná platba na plochu (SAPS),
  • národní doplňkové platby k jednotné platbě na plochu (Top-Up),
  • platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (dojnice)
  • oddělená platba za cukr (SSP),
  • oddělená platba za rajčata (STP),
  • platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA),
  • platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě,
  • agroenvironmentální opatření (AEO).

Formulář Jednotné žádosti dále slouží k uvedení veškeré obhospodařované zemědělské půdy i pro zemědělce, kteří nechtějí v roce 2010 žádat o dotaci na žádné z uvedených opatření, ale povinnost deklarovat veškerou zemědělskou půdu se na ně vztahuje ve vztahu k jiným opatřením a platbám.

Jednotné žádosti i žádosti o zařazení AEO resp. žádosti o změnu zařazení AEO se podávají na místně příslušná pracoviště Agentur pro zemědělství a venkov (AZV) a to nejpozději do 17. května 2010. Upozorňujeme žadatele, že od letošního roku již není nutné, aby podpis na podané žádosti byl ověřený.

Kromě osobního doručení a doručení poštou na AZV je dalším způsobem doručení také podání žádosti elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu podatelna@szif.cz. Novou možností je pak zaslání formulářů žádostí prostřednictvím datových schránek. V takovém případě je nutné žádost zaslat do datové schránky Státního zemědělského intervenčního fondu (tedy nikoli do datové schránky Ministerstva zemědělství
ČR).

Formuláře příslušných žádostí jsou ke stažení na internetových stránkách v sekcích pro jednotlivá opatření, a to včetně příručky pro žadatele.

Přípravu příslušných formulářů (předvyplnění identifikačních údajů žadatele, aktuálních údajů z LPIS, využití údajů ze stávajících závazků AEO, natažení údajů do deklarací atd.) včetně generování map mohou řešit žadatelé jednak s pracovníky AZV, kteří budou jednotlivé žadatele také kontaktovat, anebo si žadatel může tyto formuláře připravit samostatně na Portálu farmáře SZIF (do portálu je možné se přihlásit v pravé horní části obrazovky www.szif.cz). Zde v sekci Nová podání/Jednotná žádost a žádosti AEO je umístěna příručka o podoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání.

Hlavní změnou při přípravě předvyplněných formulářů je možnost provést a editovat elektronický zákres deklarovaných ploch do mapy půdních bloků přímo v internetové aplikaci (v LPIS), tj. již v procesu přípravy předvyplněných formulářů žádostí. V roce 2010 tedy není nutnost zakreslovat výměry jen do papírové podoby map půdních bloků (i tato možnost však zůstává zachována).

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Zemědělství