KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Obilnářské forum 2010 – vystoupení prezidenta AK ČR

14/06/10

Vystoupení prezidenta AK ČR Jana Veleby na Obilnářském fóru 2010 Vážený pane ministře, vážení hosté, dámy a pánové, po pauze v roce 2009 se opět vracíme k dlouholeté tradici a pořádáme tuto významnou předžňovou akci Obilní fórum 2010. Jeho cílem je, aby zde vyjádřili své názory ke sklizni a trhu obilí a řepky všichni zainteresovaní […]

Vystoupení prezidenta AK ČR Jana Veleby na Obilnářském fóru 2010

Vážený pane ministře, vážení hosté, dámy a pánové,

po pauze v roce 2009 se opět vracíme k dlouholeté tradici a pořádáme tuto významnou předžňovou akci Obilní fórum 2010. Jeho cílem je, aby zde vyjádřili své názory ke sklizni a trhu obilí a řepky všichni zainteresovaní hráči tohoto trhu. Dovolte mně, abych zde přednesl několik postřehů za prvovýrobce, dále za představenstvo a vedení AK ČR.

 Především chci konstatovat, že v ČR bude vždy nadúroda obilí bez ohledu na to, jaký bude průměrný hektarový výnos. Důvodem tohoto stavu jsou zhroucené stavy hospodářských zvířat. Jeden příklad za všechny – tři čísla vývoje stavů prasat, největšího konzumenta obilí:

 • 1994 – 4.071.000 ks (doba transformace)
 • 2008 – 2.433.000 ks
 • 2009 – 1.971.000 ks

 V minulém roce jsme už dovezli 176.946 tun vepřového masa, to je 40% naší spotřeby. Meziroční nárůst dovozů se zvýšil o 19%. Je třeba si uvědomit, že spolu s masem jsme dovezli defakto i obilí z výměry 19.000 ha!

 Základním problémem českého zemědělství nejsou kvetoucí lány řepky, které dráždí i tajemníka prezidenta republiky, ale nerovnováha mezi produkcí RV a spotřebou ŽV. Dokladem toho je skutečnost, že jsme například v minulém roce vyvezli už 1,7 mil. tun obilí.
Za této situace jsme u hlavní komodity rostlinné produkce, obilí, které se pěstuje už na 60ti procentech orné půdy totálně závislí na potřebách zahraničního trhu. V minulém roce potřeby neměl a tomu odpovídala cena obilí, která byla pod hranicí 2.500 Kč/t. Jenom pro oživení a nakonec i srovnání. Před listopadovou revolucí jsem pracoval na státním statku a tam jsme dostávali tzv. záhumenky. Obilí z ní, krmnou pšenici jsem tehdy prodával za 3.000 Kč/t. Psala se druhá polovina osmdesátých let a například litr nafty stál kolem šesti korun.

 Jsme dva měsíce přede žněmi a je na místě se ptát, jaká bude naše závislost, respektive potřeby zahraničního trhu s obilím.

Zdá se, že letošní žně dávají lepší předpoklady farmářské ceny obilí. Důvody jsou následující:

 • odhad světové produkce nižší o 1,5 % díky méně osetým plochám (-1%)
 • u silně exportujících zemí došlo ke snížení zásob a jejich doplnění by mohlo mírně oživit trh
 • podle zdroje Ministerstva zemědělství USA, jeho Národní zemědělské statistické služby by průměrná farmářská cena potravinářské pšenice v sezóně 2010/2011 měla dosáhnout 4,90 USD za bušl. Při přepočtu kurzu dolaru 21,5 Kč to představuje 3 790 Kč na tunu pšenice potravinářské. Podotýkám, že cituji přesný údaj – na statistické služby Mze USA máme přímý kontakt
 • ve středoevropském regionu bude mít vliv špatná situace v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku díky rozsáhlým záplavám a dále díky masivním dešťům na rozsáhlém území střední Evropy, které poškodily zejména jarní osevy
 • východní Evropa, která má díky nízkým stavům dobytka nadprodukci, by neměla místní ani světový trh příliš ovlivnit (negativně), protože porosty jsou postiženy těžkou zimou – např. Ukrajina zaorala 1 mil. ha pšenice a 200 tis. ha řepky (z 800 tis. ha)
 • odhaduji, je to můj osobní názor, že letošní sklizeň zrnin bude o 10 až 15% nižší

Toto jsou jasné signály k posílení farmářské ceny, nicméně je třeba předpokládat, že  během sklizně se ceny mírně sníží a o nejvhodnější době prodeje je třeba se rozhodnout během marketingového roku. Je tedy třeba mít zajištěné skladování.

Podrobné informace o situaci v zemích V 4 a Ukrajiny zveřejníme koncem příštího týdne po dvoudenním zasedání agrárních komor těchto zemí v Kyjevě 15. a 16. června.

 

Pokud se týká olejnin, ty zde bude referovat pan ředitel Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Ing. Volf, nicméně dovolte dvě krátké poznámky k cenotvorným vlivům:

 • sklizeň bude o něco nižší než vloni, díky nižší očekávané produkci v EU, Číně a Kanadě
 • vzroste garantovaný odbyt díky závazkům z programů biopaliv

V další části svého vystoupení chci prezentovat vizi AK ČR, jak stav trvalé a permanentní krize českého zemědělství, která rezultuje ze strukturální nerovnováhy, tedy nadprodukce RV, řešit.

Stojíme totiž na rozcestí. Bude-li dosavadní vývoj pokračovat, dojde k trvalému odklonu od produkčního zemědělství, k prosté údržbě krajiny, likvidaci tuzemské konkurence a plné závislosti na dovozech potravin.

Jedinou metodou, jak tento vývoj zastavit je obnovení rovnováhy mezi rostlinnou a živočišnou produkcí. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je vyčlenění určité výměry zemědělské půdy a její zapojení do energetické bilance státu. Jedná se o cca 600 tis. ha půdy, což představuje 11 mld. Kč produkce, která chybí a 20 tisíc pracovních míst.

Mluvím o zapojení půdy do produkce surovin pro obnovitelné zdroje energie. Jako hlavní vidí AK ČR tři základní oblasti této produkce:

 1. bioplynové stanice
 2. výroba tepla z biomasy
 3. biopaliva pro dopravu

Možnosti zemědělství v této oblasti jsou obrovské. Dám příklad. V současné době je v ČR v provozu 160 bioplynových stanic. V sousedním Německu jich je 4 334. Pokud přepočteme výměru obdělávané půdy, pak by nyní mělo u nás být 1 000 těchto stanic. Pokud by byly v provozu, pak roční výroba elektřiny a tepla z nich by činila 7,5 mil. MWh!
Ano, takové jsou možnosti. O tom, zda budou využity a zda se pád českého zemědělství zastaví a naopak nastane jeho stabilizace, o tom rozhodnou politici a my. Agrární komora vyvíjí v současné době mimořádné úsilí, které směřuje k tomu, aby naznačené možnosti byly akceptovány a zařazeny do Národního akčního plánu ČR pro obnovitelné zdroje energie do roku 2020 a do zákona o podpoře využívání energie. Vedeme v tomto smyslu intenzívní dialog s ministerstvem průmyslu a obchodu, včetně jednání s ministrem, a s Energetickým regulačním úřadem. Docílili jsme toho, že jsme se stali regulérním připomínkovým místem MPO a naše připomínky jsou brány na zřetel. To je výrazný posun a záruka, že budeme jak se říká u toho. Nebudu se zde dámy a pánové zabývat podrobnostmi, byť jsou důležité. Odkazuji vás v tomto směru na článek pana viceprezidenta Bohumila Belady, který vyjde v nadcházejícím čísle Týdeníku zemědělec a sděluji, že toto téma je pro současné vedení AK naprosto prioritní.

Dámy a pánové, v další části svého vystoupení bych se chtěl zmínit o našich aktivitách, které souvisely s vetem prezidenta republiky novely zákona, které mohlo mít velké dopady na letošní ceny řepky. Na tomto příkladu bych chtěl v této těžké době, kdy mnozí z nás podléhají skepsi, poukázat na naši sílu.

Chronologie událostí:

 • 12.5. prezident republiky novelu zákona vetoval
 • 13.5. jsme vydali razantní stanovisko, které interpretovaly média
 • 18.5. vyhověla PS PČR naší žádosti, a aby mohlo být projednáno veto prezidenta (možnost až po deseti dnech), byla schůze sněmovny přerušena do 27.5.
 • 24.5. v podvečer jsme zachytili informaci, že Strana svobodných chystá 27.5. na Malostranském náměstí demonstraci proti biopalivům
 • 25.5. jsme o vývoji situace informovali členskou základnu a pozvali 500 lidí do Prahy na protidemonstraci
 • 27.5. se sjelo do Prahy 1000 našich lidí a sněmovna ústavní většinou veto prezidenta přehlasovala a tímto jsme si podle mého názoru zabezpečili letošní cenu řepky

Politická situace pro nás není příznivá a bohužel si myslím, že těmto a podobným akcím se nevyhneme ani v budoucnu.

Abych byl pochopen, v jaké situaci se nacházíme, dovolím si ocitovat krátkou pasáž z dopisu tajemníka prezidenta republiky, kterým odpovídá OAK Trutnov na dopis panu prezidentovi Klausovi stran jeho veta.

Cituji: „Dále tvrdíte, že bez českých zemědělců nelze dodávat našim občanům kvalitní, prověřené a bezpečné potraviny. Doufám, že si uvědomujete, že jsme součástí jednotného evropského trhu, jakkoliv s touto skutečností nemusíme souhlasit, a že je nepřípustné uvažovat v kategoriích nacionalistického přístupu k zásobování potravinami. Kromě toho kvalitu potravin nezávisle na tom, odkud pocházejí, občanům zajišťuje výhradně Státní zemědělská a potravinářská inspekce, nikoliv zemědělci.“

Je to neuvěřitelné, leč taková je realita. Řepka je vylíčena jako škodlivá, jedovatá plodina, která zaneřáďuje krajinu. Pravda je taková, že to je plodina zúrodňující, jejíž podíl v osevním postupu je limitován agrotechnickými zásadami. V minulém roce to bylo 14% z orné půdy.

Obilí, na které nikdo neútočí se přitom vloni pěstovalo už na řečených 60%. Vysoké procento ploch obilí a poloviční objem víceletých pícnin (15,6% v r. 2009 a 30,3% v r. 1993) daný polovičními stavy dobytka – to je hlavní problém naší krajiny, nikoliv řepka. Problém, který se nevyřeší administrativními nařízeními typu GAEC, ale dodržováním daných zákonitostí zemědělské soustavy. Zmíněná produkce obnovitelných zdrojů energie může zlepšení současného stavu napomoct. Bioplynové stanice jak víme potřebují k provozu kejdu, tedy zvířata.

Biopaliva tedy mohou pozitivně velmi ovlivnit  české zemědělství a jejich role je ve světě velmi významná.V této souvislosti ocituji poslední zprávu americké Asociace pěstitelů sóji, která vyšla na americkém agrárním webu Gold standart: „Bionafta má nejlepší energetickou bilanci, její použití nejvíce snižuje skleníkové plyny a je jediným pokrokovým biopalivem, s nímž se obchoduje na komerčních trzích.  Bionafta je domácí obnovitelný zdroj, který může americkým pěstitelům sóji pomoci zvýšit energetickou bezpečnost USA, podpořit hospodářský rozvoj a zlepšit životní prostředí.

Odborníci z Iowské zemědělské univerzity k tomu dodávají, že se v těchto dnech má prezident Obama vyjádřit k návrhu senátu a stvrdit tak svým podpisem prodloužení daňového kreditu pro bionaftu. Inu, jiný kraj, jiný mrav.

Dnes je na tapetě řepka, zítra to bude obilí a pozítří možná my všichni. Ani ve snu mně nenapadlo, když jsem v srpnu minulého roku navrhl představenstvu AK založení Marketingového výboru, jehož hlavním cílem bude propagovat a bránit české zemědělství, jak to bude potřebné. Všechno co vymyslíme, kde najdeme skulinu je vzápětí torpedováno. Například prodej mléka prostřednictvím mléčných automatů a ihned vystoupí hlavní hygienik a cílenými výroky prodej srazí na polovinu. Tentýž hygienik, který má prsty v neuváženém nákupu vakcíny proti prasečí chřipce, která se teď bude hromadně ničit. Další příklad jsou biopaliva. Marketingový výbor právě nyní startuje svou činnost a v dané situaci může pro nás, pro naši existenci sehrát klíčovou úlohu. Chci informovat, že v tomto týdnu bude dokončena smlouva mezi agenturou Omnimedia a AK a po podpisu postupně naběhnou jednotlivé směry činnosti. Tím prvním směrem bude plošná reklama u komunikací.

Už jsem řekl mnohokrát a dnes to zopakuji. O tom, jestli zde budeme, jestli budeme vyrábět, o tom rozhodne společnost, občané a politici. Musí nás tady chtít, musí chtít české potraviny. O tom, aby nás chtěli, o tom je musíme přesvědčit. Proto Marketingový výbor, jehož jasným cílem je v horizontu dvou let dostat do povědomí občanů pravdivý obraz českého zemědělství a obrátit společnost a tím i politiky k výrazné podpoře domácího zemědělství.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dospěl jsem k závěru svého vystoupení, ale je obtížné závěr udělat. Čekají nás těžké časy a je obtížné prognózovat cokoliv. A tak mohu za vedení a představenstvo AK ČR slíbit jediné – budeme naši společnou práci a činnost řídit tak, abychom maximálně obstáli. Podobně, jako při přehlasování prezidentova veta.

Zdroj: http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo11709

Zařazeno v Zemědělství