KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ohlášení vyšší moci v důsledku přírodní katastrofy

07/06/10

Zdroj: SZIF

Ohlášení vyšší moci v důsledku přírodní katastrofy
V uplynulých dnech jsme opakovaně svědky ničivých povodní, které zasáhly území ČR. V případě, že byly zaplaveny i půdní bloky, na které jejich uživatelé pobírají dotace, je třeba, aby se obrátili na příslušnou Agenturu pro zemědělství a venkov (dále jen AZV) a podali formulář Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností.
V případě, že došlo k vážné přírodní katastrofě, která významným způsobem postihla zemědělskou půdu bez zavinění příjemce dotace (např. povodně, vichřice apod.), musí každý žadatel samostatně zvážit, zda se vzniklá situace (např. povodeň) dotýká plnění podmínek některého opatření, na něž žádal pro daný rok dotace. V případě, že ano, je třeba pro zohlednění výjimečné okolnosti u každého jednotlivého žadatele, který je stavem dotčen, aby každý takový žadatel samostatně podal na příslušné AZV formulář Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností. (Formulář naleznete na www.szif.cz – Program rozvoje venkova – Ke stažení – Přílohy k informaci pro žadatele). 
Pokud byly poškozeny porosty či budovy více žadatelů spadajících místně příslušně pod jednu Agenturu pro zemědělství a venkov (AZV), podá Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu daná AZV hromadné ohlášení o zásahu Vyšší moci – výjimečných okolností, ve kterém bude uveden seznam žadatelů, kterých se Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností týká, včetně protokolů o kontrole.
U každého žadatele, kterého se daná situace dotkla, provede AZV místní kontrolu. Zjištěný stav bude zaznamenán do Protokolu o kontrole skutečného stavu porostů či budov po přírodní katastrofě k Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností včetně uvedení dotčených půdních bloků.
V případě dotazů se můžete obrátit na Infolinku SZIF tel.: +420 222 871 871,
nebo písemnou formou na e-mail: info@szif.cz .
 
Zdroj: SZIF