KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lesy ČR prý chtějí převzít národní parky

20/07/10
Kateřina Patočková

Hradec Králové, 19. července 2010 – Zájem sdělovacích prostředků i veřejnosti vyvolala v minulých dnech informace čerpající z dílčího dokumentu k Národnímu lesnickému programu, že Lesy ČR mají převzít do své správy existující národní parky.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Lesy ČR prý chtějí převzít národní parky

Hradec Králové, 19. července 2010 – Zájem sdělovacích prostředků i veřejnosti vyvolala v minulých dnech informace čerpající z dílčího dokumentu k Národnímu lesnickému programu, že Lesy ČR mají převzít do své správy existující národní parky. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela tendenční a z kontextu daných faktů zřejmě záměrně vytrženou informaci, je nutné tyto informace uvést na pravou míru. Jaká je tedy skutečnost? Návrh nepředstavuje jakékoliv omezení vlastní ochrany přírody.

V rámci rozpracování jednotlivých kapitol platného Národního lesnického programu probíhají odborné diskuze, jejichž cílem by měla být analýza stávajícího stavu a následné přijetí relativních závěrů. Zástupce Lesů ČR v dubnu tohoto roku předložil členům pracovní skupiny Lesy ve vlastnictví státu k diskuzi námět, který rámcově doplňuje možné alternativy v přístupu ke správě lesů ve vlastnictví státu, tedy včetně lesů národních parků. "Vycházíme z toho, že jde o dílčí příspěvek do budoucí odborné diskuze nad důležitým společenským tématem. Zásadně odmítáme veškeré dezinterpretace a fámy, že Lesy ČR chtějí dosáhnout zrušení národních parků či omezení ochrany přírody v nich. Jedná se o komplexní téma, které má rozměr nejenom ekologický, ale i ekonomický a sociální. Navíc v rámci příslušné odborné skupiny Národního lesnického programu dávají každému účastníkovi právo předkládat náměty k diskuzi," zdůrazňuje výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

Námět, který Lesy ČR letos na jaře předložily, přitom není a nebyl tajný, jak některé sdělovací prostředky mylně informovaly. Od května tohoto roku je námět veřejně vystaven na internetových stránkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů.

 

Námět vychází z následujících principů:

  • Samotná existence národních parků, či jakýchkoliv jiných chráněných uzemí není návrhem jakkoli dotčena, nejedná se o jejich omezení, rušení či cokoliv jiného, co by omezilo ochranu přírody! Na principu, společně a přitom funkčně diferencované správy lesů, úspěšně stojí ochrana přírody v národních parcích nejen na Slovensku, ale jen namátkou i v Rakousku a Sasku. Stejný model fungoval v ČR do roku 1992.
  • Nezávislost na státním rozpočtu – navrhovaný systém společné a přitom funkčně diferencované správy lesů by podstatou měrou eliminoval nároky na státní rozpočet pro hospodaření v národních parcích. Obdobným způsobem je z výnosů Lesů ČR spravováno např. i 20 tis. km drobných vodních toků nejen v lesích, ale i v intravilánu obcí, včetně všech protipovodňových opatření – i to veřejným zájmem, právě tak jako je veřejným zájmem ochrana přírody.
  • Principiálně lze považovat za správné a logické, je-li státní správa jakékoli činnosti oddělena od její vlastní realizace. Z uvedeného principu vychází i návrh oddělení státní správy ochrany přírody a lesů v národních parcích od vlastní realizace těchto činností. Stejný model úspěšně funguje v případě 24 chráněných krajinných oblastí v ČR a ve stovkách maloplošných chráněných území a lokalitách soustavy NATURA 2000, kde Lesy ČR hospodaří podle plánů péče zpracovaných orgány ochrany přírody.

 

Zbyněk Boublík

Tiskový mluvčí Lesů ČR

Tel.: +420 724 813 301, E-mail: Boublik@lesycr.cz