KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Systém zajištění bezpečnosti potravin v ČR (3. aktualizace)

17/01/11

ČR má vybudován systém, který zajišťuje, že se na trh dostávají bezpečné potraviny. Podle potřeb praxe se tento systém aktualizuje tak, aby pokrýval všechny aspekty související s bezpečností potravin, např. byl zřízen další z vědeckých výborů a to pro GM potraviny a krmiva (stav k 1. 1. 2011).

Organizace systému zajištění bezpečnosti potravin v ČR vychází, tak jako ve všech zemích EU, z analýzy rizik. Ta je složena ze tří velkých celků, jež jsou uspořádány nezávisle, ale navzájem se doplňují: hodnocení a řízení rizik a komunikace o riziku.

Bezpečnost potravin je jednou z priorit vlády ČR, proto jsou koncepční strategická rozhodnutí předkládána vládě ČR k informaci, případně souhlasu.

Hodnocení rizik
Za hodnocení zdravotních rizik jsou zodpovědná odborná pracoviště Ministerstva zdravotnictví. V celém potravinovém řetězci se ovšem vyskytuje celá řada dalších rizik, která mají vliv např. na zdraví zvířat a rostlin. Pro jejich hodnocení byly ustaveny vědecké výbory.
Jaké máme v ČR vědecké výbory a jaká je jejich činnost?

Řízení rizik
Systém bezpečnosti potravin je v České republice koordinován resorty zemědělství a zdravotnictví, ve spolupráci s dalšími ministerstvy a jinými organizacemi státní správy.
Za co jsou v systému bezpečnosti potravin zodpovědná jednotlivá ministerstva a úřady?

Pro koordinaci spolupráce byla výše uvedeným usnesením vlády ustavena Koordinační skupina bezpečnosti potravin, která je meziresortní platformou propojující jednotlivé subjekty v systému bezpečnosti potravin, tedy organizace zodpovědné za hodnocení rizik, řízení rizik a komunikaci o riziku.

Důležitou roli v systému bezpečnosti potravin hrají dozorové orgány, které vykonávají úřední kontrolu potravin (a krmiv) na trhu a dohlížejí nad dodržováním požadavků stanovených zákonem o potravinách a souvisejícími vyhláškami.
Jaké máme v ČR dozorové orgány a za co jsou zodpovědné?

Komunikace o riziku
Klíčovou částí systému je sdělování informací všem zúčastněným a veřejnosti. Nedílnou součástí systému je Informační centrum bezpečnosti potravin. V systému zajištění bezpečnosti potravin také mají nenahraditelné místo zájmové svazy a oborová spotřebitelská sdružení .

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0
false

21

false
false
false

CS
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Normální tabulka“;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:““;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:“Verdana“,“sans-serif“;
mso-fareast-language:EN-US;}

Orgány dozoru
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
vykonává státní dozor při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu a při vstupu a dovozu potravin a surovin ze třetích zemí, pokud tento dozor není prováděn orgány veterinární správy, nad ohlášením zásob. Bližší údaje naleznete na www.szpi.gov.cz.


Státní veterinární správa ČR
– orgány veterinární správy provádí státní dozor při výrobě, skladování, přepravě, dovozu a vývozu surovin a potravin živočišného původu, při prodeji surovin a potravin živočišného původu v tržnicích a na tržištích, při prodeji potravin živočišného původu v prodejnách a prodejních úsecích, kde dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo k prodeji zvěřiny, a v prodejnách potravin, pokud jsou místy určení při příchodu surovin a potravin živočišného původu z členských států Evropské unie.
Bližší údaje naleznete na www.svscr.cz.

Orgány ochrany veřejného zdraví provádějí výkon státního dozoru při poskytování stravovacích služeb a ke zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin. Odpovídají také za kontrolu materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.
Bližší údaje naleznete na www.mzcr.cz.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vykonává státní dozor nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat a dále provádí dozorovou a zkušební činnost na úseku krmiv a sleduje rizikové látky a kontaminanty v krmivech.
Bližší údaje naleznete na www.ukzuz.cz.

Státní rostlinolékařská správa jakožto národní orgán rostlinolékařské péče je odpovědná za státní kontrolu zdraví rostlin včetně zajištění odpovídajícího rostlinolékařského dozoru a diagnostiky. Sekce dovozu a vývozu provádí dovozní rostlinolékařskou kontrolu rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů. Bližší údaje naleznete na http://eagri.cz/public/web/srs/portal/.


Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv plní úkoly dané zejména zákonem o léčivech a veterinárním zákonem v oblasti regulace výroby, kontroly jakosti, distribuce a používání veterinárních léčiv a veterinárních přípravků. Bližší údaje naleznete na www.uskvbl.cz.


Role jednotlivých resortů a institucí v systému zajištění bezpečnosti potravin
Ministerstvo zemědělství odpovídá zejména za problematiku veterinární a fytosanitární, oblasti výživy a pohody zvířat a za procesy související s výrobou a označováním potravin a krmiv, za problematiku uvádění geneticky modifikovaných potravin a krmiv na trh. Rovněž řeší otázky bezpečnosti vstupů při výrobě, skladování, distribuci a používání potravin a krmiv.
Dále odpovídá za oblast ochrany zvířat, která se vztahuje i na zacházení se zvířaty, a to z hlediska jejich ošetřování, výživy a napájení, hygieny prostředí, šlechtění, plemenitby a rozmnožování, využívání, přepravy, léčení, zdolávání hromadných onemocnění a usmrcování zvířat. Prostřednictvím příslušných orgánů státního dozoru provádí úřední kontrolu trhu v těchto oblastech.
Ministerstvo zdravotnictví odpovídá za oblast společného stravování a předmětů a materiálů přicházejících do styku s potravinami. Dále pak, ve vztahu k výrobě a spotřebě potravin, za stanovení požadavků na potraviny v oblasti mikrobiologické, látek přídatných, pomocných a látek určených k aromatizaci potravin, kontaminantů, residuí pesticidů a veterinárních léčiv v potravinách a podmínek ozařování potravin. Zjišťuje příčiny ohrožení nebo poškození zdraví, a to i v oblasti výroby a uvádění potravin do oběhu. Je zodpovědné za agendu uvádění na trh potravin nového typu. Prostřednictvím příslušných orgánů státního dozoru vykonává kontrolní činnost nad trhem a službami v těchto oblastech.
Ministerstvo životního prostředí je odpovědné za řízení jednotného informačního systému o životním prostředí, včetně plošného monitoringu životního prostředí na území České republiky, přípravy a aktualizace právních předpisů, týkajících se nebezpečných chemických látek a směsí a správu v nakládání s geneticky modifikovanými organismy.
Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovává a udržuje systém na ochranu zájmů spotřebitele.
Misterstvo dopravy je kompetentní k zajišťování bezpečnosti potravin při jejich přepravě.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost je odpovědný za stanovení maximálních přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin a řídí sledování a vyhodnocování radioaktivní kontaminace potravin v rámci činnosti celostátní radiační monitorovací sítě, odborně usměrňuje ostatní sledování a vyhodnocování radioaktivní kontaminace potravin.
Celní orgány, které jsou příslušné k provádění celních kontrol, provádí při dovozu vybraných výrobků potravin a krmiv kontroly spolu s příslušnými orgány státního dozoru.

 

ICBP – Bezpečnost potravin

Zařazeno v Ekonomika a politika