KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace k podání Žádosti o proplacení v rámci opatření 1.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti v roce 2012.

18/01/12

Informace k podání Žádosti o proplacení v rámci opatření 1.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti v roce 2012.

V souladu s Pravidly, kterými se stanoví podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, které mimo jiné upravují i podmínky poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením zemědělské činnosti (dále jen „PUZČ“) upozorňujeme, že pro vyplacení dotace za rok 2012 je třeba podat Žádost o proplacení na místně příslušný RO SZIF od 1.1.2012 do 15.2.2012.

 

Žádost o proplacení podávají všichni žadatelé, se kterými byla v předchozích letech sepsána Dohoda o poskytování dotace.

Formulář Žádosti o proplacení včetně Instruktážního listu k jeho vyplnění je umístěn ke stažení na webových stránkách www.szif.cz v sekci PRV – Osa I. – opatření I.3.3 PUZČ.

Společně s Žádostí o proplacení je nutné předložit i čestné prohlášení o tom, že žadatel nebyl poživatelem starobního důchodu nebo potvrzení o výši částky vyplacené žadateli na starobním důchodu za předchozí kalendářní rok.

 

Na vyplacení dotace mají za předpokladu splnění podmínek dle Pravidel nárok i žadatelé, kteří v předchozím roce podali První žádost o proplacení, ale s žadatelem do konce roku 2011 nebyla uzavřena Dohoda o poskytování dotace. Těmto žadatelům bude Žádost o proplacení administrována až po dokončení administrativního procesu u První žádosti o proplacení.

Zdroj: www.szif.cz

 

 

 

Zařazeno v Operační programy