KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Tiskové prohlášení Agrární komory ČR k návrhu Ministerstva financí

26/03/12

Změna rámcové pozice České republiky k rozpočtu společné zemědělské politiky.

Tiskové prohlášení Agrární komory ČR k návrhu Ministerstva financí

Změna rámcové pozice České republiky k rozpočtu společné zemědělské politiky

Česká republika je výrazným čistým příjemcem z rozpočtu EU, přičemž velkou zásluhu na tom má právě společná zemědělská politika.

Za rok 2011 získala ČR z rozpočtu EU o 30,7 mld. Kč více, než do něj sama zaplatila. Příjmy ČR se v rámci společné zemědělské politiky (SZP) na čisté pozici pozitivně podílely asi 26 mld. Kč. Přitom výplatu evropských peněz na rozdíl od jiných resortů nedoprovázely ani nedoprovází problémy s jejich neoprávněným užitím, nedočerpáním nebo pozastavením administrace ze strany EU.

Vláda ČR v srpnu 2011 schválila rámcovou pozici ČR k rozpočtu pro Evropu 2020 (Víceletý finanční rámec 2014-2020) a obecně konstatovala, že ČR je spokojena s návrhem Evropské komise, který částečně snižuje výdaje na SZP.

S velkým překvapením nyní zjišťujeme, že dochází k přehodnocení této rámcové pozice a Ministerstvo financí (ve spolugesci s Úřadem vlády) navrhuje další výraznější krácení finančních prostředků v kapitole 2, tedy ve společné zemědělské politice o dalších deset procent, a to paušálně!

Za rozhodující část českých zemědělců jsme nuceni prohlásit, že s tímto návrhem zásadně nesouhlasíme a žádáme o jeho přehodnocení.

Důvody našeho postoje jsou následující:

  • Prostředky ze SZP dlouhodobě představují stabilní příjem ČR z rozpočtu EU a přispívají k čisté pozici ČR, která je prostřednictvím rezortu zemědělství umí velmi dobře čerpat.
  • Na rozdíl od některých operačních programů v rámci koheze se blíží čerpání ze SZP k absolutní výši 100 % a již od roku 2004 patříme mezi nejúspěšnější země v rámci EU.
  • Tak výrazné snížení rozpočtu EU na SZP bude mít větší dopad na země s nižší agrární produkcí, mezi které bohužel patříme, s dopady do dalšího snížení potravinové soběstačnosti, s níž začínáme mít velké problémy
  • Tak výrazné snížení rozpočtu SZP bude mít dopad na státní rozpočet ČR, kde bude velký tlak na úhradu některých nezbytných nákladů, které nebudou řešeny ve SZP a navíc klesne příjem do rozpočtu kvůli poklesu zaměstnanosti ve vlastních zemědělských podnicích i v navazujících oborech.
  • Rovněž nemůžeme souhlasit s paušálním přístupem, neboť zcela jistě uvažované krácení přímých plateb, Programu rozvoje venkova či tržních opatření má zcela odlišné dopady.

Závěrem konstatujeme, že české zemědělství dospělo do stavu, kdy se stává věcí už zdaleka nejenom samotných zemědělců a potravinářů, ale celé společnosti a zejména pak vedoucích politiků. Je na nich, zda budou mít zájem na domácí produkci, domácích potravinách a zaměstnanosti nebo potraviny z tohoto titulu budeme dovážet za podstatně rozdílné ceny.

Zdroj: http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo16215

V Praze 20. března 2012                                                                                                                                                    Za vedení Agrární komory ČR
Ing. Jan Veleba
prezident