KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lhůta pro příjem žádostí o přímé platby a další dotace skončí 15. května

23/04/12

Zdroj: MZe –  http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_lhuta-pro-prijem-zadosti-o-prime-platby.html 

Lhůta pro příjem žádostí o přímé platby a další dotace skončí 15. května

23.4.2012

Tisková zpráva – Již od 16. dubna přijímá Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) jednotné žádosti o dotace na přímé platby a plošná opatření v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Kromě klasického papírového podání mohou zemědělci žádost podat také elektronicky. Z pohledu žadatelů je letos nově připraveno elektronické podání přes Portál farmáře, které je jednodušší a uživatelsky komfortnější než elektronické podání pomocí datové schránky nebo prostřednictvím elektronické podatelny SZIF, které bylo užívané již v minulých letech.

Lhůta pro podání jednotných žádostí skončí 15. května. Předpokládaný objem finančních prostředků vyplacených na opatření v rámci Jednotné žádosti v roce 2012 je 29,5 mld Kč.

Ministr zemědělství Petr Bendl na dnešní tiskové konferenci uvedl, že je elektronická komunikace ze strany farmářů stále žádanější a resort se snaží na tuto poptávku reagovat. „V rámci snižování administrativní zátěže, na kterém Ministerstvo dlouhodobě spolupracuje i s Antibyrokratickou komisí, se snažíme v maximální míře redukovat složitost a rozsah povinností, které zemědělcům ukládáme. Bez žádostí to nepůjde nikdy, ale kdo má dobrý vztah k počítačům, ten elektronickou komunikaci bezpochyby ocení. Internetoví žadatelé budou mít třeba příležitost kdykoli sledovat aktuální stav vyřizování žádostí, které podali. Samozřejmě i nadále můžou lidé žádosti osobně donést, nebo poslat poštou na příslušnou Agenturu pro zemědělství a venkov,“ řekl ministr.

Dotace dostanou farmáři v rámci těchto opatření:

 • Jednotná platba na zemědělskou půdu (SAPS)
 • Platby podle článku 68 (tzv. zvláštní podpora na citlivé sektory)
 • Platba v rámci méně příznivých oblastí (LFA)
 • Platba v rámci oblastí NATURA 2000 na zemědělské půdě
 • Platby v rámci Agroenvironmentálního opatření (AEO)
 • Oddělená platba za cukr
 • Oddělená platba za rajčata

Zmíněná zvláštní podpora na citlivé sektory se v letošním roce podstatně rozšiřuje. „V letech 2010 a 2011 mohli tyto dotace získat pouze zemědělci, kteří chovají krávy na mléko. Od letoška o ně mohou požádat i ti, kteří pěstují chmel a brambory na výrobu škrobu, ale také chovatelé telat masného typu a ovcí nebo koz pasoucích se na travních porostech. Celková výše této podpory může letos dosáhnout až 800 milionů korun,“ uvedl ministr Petr Bendl.

Počet žádostí podaných zemědělci se v uplynulých letech zvyšuje. V roce 2008 jich bylo podáno 23 500, rok poté necelých 25 000, v roce 2010 přes 26 000 a loni necelých 27 000.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Podmínky podání žádosti o jednotlivé typy plateb

SAPS

O Jednotnou platbu na plochu (SAPS) zemědělsky obhospodařované půdy může požádat fyzická i právnická osoba. Pozemky musí být evidovány na žadatele v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS) minimálně od podání žádosti do 31. srpna současného roku.

LFA

Méně příznivé oblasti (LFA) podporuje dotacemi Program rozvoje venkova. Peníze jsou určené na pozemky s travním porostem, které leží v LFA. Pozemky musí být evidovány na žadatele v LPIS minimálně od podání žádosti do 30. září daného roku.

NATURA 2000 na zemědělské půdě

Příspěvek je určený pro pozemky s travním porostem v oblastech, kde žije ptactvo, ve významných přírodních lokalitách a zároveň na územích 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí. Pozemky musí být evidovány v LPIS minimálně od podání žádosti do 30. září.

Oddělená platba za cukr (SSP)

Platba se vyplácí na tuny cukrovky podle smluv z hospodářského roku 2005/2006. Žadatel nemusí řepu cukrovku pěstovat v současné době, protože jde o platbu historickou. Podmínkou pro úspěšného žadatele je přiznání platby SAPS v daném roce.

Oddělená platba za rajčata (STP)

Platba se vyplácí na tuny rajčat podle smluv 2006/2007. Žadatel nemusí rajčata pěstovat v současnosti. Podmínkou je přiznání SAPS v současném roce.

AEO

Podmínkou platby na agroenvironmentální opatření je, aby byl žadatel zapojený do pětiletých závazků do titulů Ekologické zemědělství, Integrovaná produkce, Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Pěstování meziplodin a Biopásy. Většina těchto opatření dobíhá, letos je možné vstoupit jen do opatření Zatravňování orné půdy.

Zvláštní podpora na citlivé sektory:

 • Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka se poskytuje chovatelům zvířat, která jsou na hospodářství evidovaná k 31. březnu daného roku.
 • Nově může získat žadatel zvláštní podporu na telata masného typu, pokud na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vykáže narození telete od 1. dubna loňského roku do letošního 31. března.
 • Letos poprvé se vyplácí zvláštní podpora na bahnice, nebo kozy pasené na travních porostech evidovaných v LPIS nejméně od 15. května do 11. září příslušného roku a na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci.
 • podporu se může nově ucházet i žadatel, který pěstuje brambory pro výrobu škrobu. Pozemek musí být v evidenci LPIS minimálně od podání žádosti do 31. října daného roku.
 • Nově bude poskytována platba na pozemky s kulturou chmelnice, na nichž je pěstována aromatická odrůda chmele. Tyto pozemky musí být evidovány na žadatele v LPIS minimálně od data podání žádosti do 31. prosince daného roku.

TOP-UP

Národní doplňkové platby (TOP-UP) letos nejsou součástí Jednotné žádosti. Pokud se do konce roku podaří získat na ně prostředky, uskuteční se samostatné kolo podávání žádostí.

Přílohy