KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z mimořádného jednání představenstva AK ČR

03/06/12

Informace z mimořádného jednání představenstva AK ČR, konaného dne 30. května 2012 v Praze.

Informace z mimořádného jednání představenstva AK ČR, konaného dne 30. května 2012 v Praze

 

V Praze 31. května 2012

Informace z mimořádného jednání představenstva AK ČR, konaného dne 30. května 2012 v Praze

 1. Mimořádné jednání představenstva AK ČR bylo svoláno v přímé reakci na pokračující aktivity vlády ke zrušení vratky zelené nafty od 1. 1. 2013. Protestní jízdy dne 23. 5. byly vyhodnoceny jako velice úspěšné (vlastní organizace, demonstrace síly, možností a jednoty), bohužel bez kontrérního efektu. Z tohoto důvodu budou aktivity pokračovat.
  • AK ČR zahájí cílenou kampaň; v celostátních médiích bude formou placené inzerce zveřejněn otevřený dopis premiérovi (vysvětlení pozice zemědělců, argumenty o neplnění slibů, apod.). Podobný text bude připraven a poslán také OAK k umístění v regionálním tisku a členské základně, aby jej využila po vlastní linii (vyzvat všechny členy družstev, akcionáře, vlastníky půdy, aj.). Oslovit co největší spektrum veřejnosti.
  • Premiér bude opětovně požádán o jednání s tím, že AK ČR a další organizace jsou stále připraveny jednat a čekají na konkrétní reakci vlády k našim požadavkům.
  • Bude zahájeno jednání s poslanci a senátory v regionech s argumenty k obhajobě udržení zelené nafty a ve snaze rozhodnutí vlády vetovat.
  • V případě, že výše uvedené kroky nepovedou k uspokojivému výsledku bude připravena důrazná protestní akce v Praze.
 2. Dalším bodem jednání bylo vyhodnocení závažného kumulovaného dopadu nepříznivých klimatických jevů v roce 2012, tedy zimní mrazy, vlna jarních mrazů a sílící dopady sucha a tímto způsobené škody. Ze současných hlášení jsou zřejmé nejen masivní propady produkce a příjmů v sektoru ovoce a vinné révy (v řádech stovek mil. Kč), ale také zvyšující se rizika snížení výnosů dalších polních plodin i trvalých kultur, včetně poklesu výroby krmiv v provázanosti na dopady do živočišné výroby. Stav je nejhorší v Jihomoravském kraji. Situace bude nadále detailně monitorována a postup konzultován a koordinován s MZe, včetně hledání možností aktuální i systémové pomoci a řešení.
 3. Představenstvo AK ČR projednalo současný vývoj v sektoru výroby a prodeje mléka. Stávající tlak na cenu a její prudký meziměsíční pokles, včetně neuspokojivého výhledu, je kritický. Řešením je posílení pozice odbytových organizací a další sdružování prvovýrobců a souběžné jednání se zpracovateli o nalezení vzájemného kompromisu. Výhledově je nezbytné udržet i po roce 2015 v sektoru mléka kvótový systém tak, aby nedošlo ke zhroucení trhu a k masivním dovozům ze silných zemí EU15 (Německo, Nizozemí, aj).
 4. Představenstvo AK ČR odsouhlasilo v souladu s ustanoveními příspěvkového řádu snížení členských příspěvků Chovatelské unii a Lnářskému svazu.
 5. V dalších bodech byl navržen postup k řízení AK ČR v době kampaně do senátních voleb, včetně rozhodnutí poskytnout tuto informaci detailně směrem k členům AK ČR. Prodiskutována byla také probíhající reorganizace Ekonomické komise AK ČR.

Ing. Jiří Felčárek
30. květen 2012, Praha

Zdroj: http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo16625