KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Upozornění pro žadatele z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v 16. kole příjmu Žádostí o dotaci (27.6. – 3.7.2012)

15/06/12

Zdroj: http://eagri.cz

Upozornění pro žadatele z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v 16. kole příjmu Žádostí o dotaci (27.6. – 3.7.2012).

 

12.6.2012

Upozornění se týká udělování bodů za preferenční kritérium č. 3 v rámci 16. kola příjmu Žádostí o dotaci (27.6. – 3.7.2012).

Upozorňujeme na podmínky pro udělení bodů za preferenční kritérium č. 3:

„Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb v hodnotě minimálně 500 tis. Kč výdajů, na které může být poskytnuta dotace, a zároveň nedošlo v souvislosti s projektem k vyjmutí parcel/pozemků dotčených stavbou ze zemědělského půdního fondu“.

Vysvětlivka ke kritériu (citace z Pravidel):

Nárok na body náleží v případě investic pořizovaných v rámci dotace (tabulka 10a Pravidel) za podmínky, že

a) v době před pěti lety a zároveň v současné době (tj. v roce zaregistrování Žádosti o dotaci) pozemky/parcely nebyly/nejsou chráněny jako zemědělský půdní fond

nebo

b) v době před pěti lety a zároveň v současné době (tj. v roce zaregistrování Žádosti o dotaci) pozemky/parcely byly/jsou chráněny jako zemědělský půdní fond a v souvislosti s realizací projektu nedojde/nedošlo k vyjmutí pozemků/parcel ze zemědělského půdního fondu (bude zkontrolováno při Žádosti o proplacení)

nebo

c) v době před pěti lety nebyly a zároveň v současné době (tj. v roce zaregistrování Žádosti o dotaci) jsou pozemky/parcely chráněny jako zemědělský půdní fond a v souvislosti s realizací projektu nedojde/nedošlo k vyjmutí pozemků/parcel ze zemědělského půdního fondu (bude zkontrolováno při Žádosti o proplacení)

Posuzuje se stav pět let před zaregistrováním Žádosti o dotaci a aktuální stav. Pokud z doložených příloh nebude jasně patrný způsob ochrany parcely, bude rozhodující druh pozemku (dle § 1 odstavce 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů).

Do minimálního limitu 500 tis. Kč výdajů, na které může být poskytnuta dotace, se započítávají pouze stavební výdaje.

K výstavbě a/nebo rekonstrukci stavby/staveb musí být doloženo k datu podání Žádosti o dotaci pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat. Jiným opatřením stavebního úřadu se rozumí např. Územní souhlas/rozhodnutí, Veřejnoprávní smlouva, Souhlas se změnou stavby před jejím dokončením.

Jak vyplývá z výše uvedeného znění Pravidel, cílem tohoto preferenčního kritéria, na kterém se shodli členové pracovní skupiny Monitorovacího výboru PRV, je zvýhodňování pouze takových stavebních investic, které svým charakterem spadají pod vyjadřovací proces stavebního úřadu, a nejedná se tedy např. o jednoduché stavební úpravy spadající pod § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Pokud žadatel přesto pro realizaci stavebních prací, spadajících pod uvedený § 103, požádá o vyjádření stavební úřad, a tento se ve svém sdělení vyjádří, že pro dotčené stavební práce není zapotřebí souhlasu stavebního úřadu, upozorňujeme, že se nejedná o splnění podmínek preferenčního kritéria a žadateli nebudou uděleny body. Toto sdělení zároveň nesplňuje náležitosti povinné přílohy č. 1 předkládané po výzvě SZIF (V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat) a žadatel je tedy povinen předložit čestné prohlášení žadatele uvedené v elektronické Žádosti o dotaci.

Stejný postup platí i pro případy, kdy pouze část realizovaných stavebních prací nepodléhá souhlasu či povolení stavebního úřadu. Body budou uděleny pouze žadateli, u kterého všechny realizované stavební práce splňují podmínky kritéria.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, http://eagri.cz

Předchozí informace