KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z jednání představenstva AK ČR – 24. 10. 2012

25/10/12

Informace z jednání představenstva AK – 24. října 2012 v Praze 1. Představenstvo AK ČR jednoznačně doporučilo prezidentovi AK ČR Janu Velebovi pokračovat v dokončení mandátu prezidenta do řádného volebního sněmu, který se bude konat v březnu 2014 a to souběžně s funkcí senátora v Senátu Parlamentu ČR. Vedení AK ČR v této souvislosti připraví řešení […]

Informace z jednání představenstva AK – 24. října 2012 v Praze

1. Představenstvo AK ČR jednoznačně doporučilo prezidentovi AK ČR Janu Velebovi pokračovat v dokončení mandátu prezidenta do řádného volebního sněmu, který se bude konat v březnu 2014 a to souběžně s funkcí senátora v Senátu Parlamentu ČR. Vedení AK ČR v této souvislosti připraví řešení optimalizace souběhu těchto dvou funkcí (racionalizace času, mzdy a nákladů, delegování úkolů, apod.). Výsledek senátních voleb je vyhodnocen jako osobní úspěch Jana Veleby a současně úspěch zemědělců a AK ČR, které přispěje ke zvýšení prestiže a k posílení vyjednávací pozice.

2. Představenstvo AK ČR bylo informováno o probíhajících jednáních s MZe a dalšími institucemi o aktuálních tématech (řešení následků sucha, rozpočet 2012 a výhled 2013, podpory a platby, modulace, restrukturalizace AZV a PF ČR, nastavení dobíhajícího PRV, koncepce zemědělství, aj.). Z diskuze vzešel požadavek na větší důraz na podporu podniků s intenzivní živočišnou výrobou, podporu chovu dojeného skotu, vyjasnění rozsahu kontrol SZIF, či ověření výkladu předkládání seznamu akcionářů k podávání žádostí o podpory.

3. Představenstvo AK ČR bylo informováno o průběhu jednání k reformě SZP pro plánovací období let 2014 – 2020 v EP a EK, dále o činnosti Konsorcia a jednáních na národní úrovni. Dlouhodobým cílem je obhájit rozpočet pro ČR a dále hlavní okruhy (zastropování, jedna výše coupleovaných plateb, zařazení chovu prasat mezi citlivé komodity, regulace národních a regionálních dotací v EU15 a zrušení omezení velkých podniků). V této souvislosti vyjádřilo představenstvo zájem o zachování podpor integrované produkce speciálních plodin a jejich finančního rozsahu.

4. Představenstvo AK ČR bylo informováno o jednáních s ERÚ na téma výkupní ceny energií (tlak na snížení) a o jednáních s MPO k rozvoji sektoru obnovitelných zdrojů energie, kde dochází k útlumu podpory BPS, přičemž podpora jiných segmentů (voda, vítr, spalování biomasy) pokračuje. AK ČR bude primárně hájit původní nastavení Národního akčního plánu ČR pro OZE.

5. Jednání představenstva AK ČR se jako host zúčastnil Ing. Mojmír Severín, ředitel sektoru zemědělství GE Money Bank, který poděkoval za spolupráci a představil činnost a aktivity GE MB v agropotravinářském sektoru ČR, kde banka zaujímá téměř 40% podíl. Analýzy bohužel i zde potvrzují postupné snižování investic do živočišné výroby. Zhruba dvě třetiny investic v sektoru jsou podpořeny přes PRV. Snahou GEMB je být nadále vůdčím partnerem českých zemědělců.

6. Na žádost Svazu chovatelů prasat Čech a Moravy byl do představenstva AK ČR kooptován předseda svazu p. Jindřich Macháček, řádně zvolený náhradník, který nahradil rezignujícího Ing. Jana Čecha.

7. Mezi dalšími tématy bylo diskutováno zpřísnění limitu a kontrol PCB v odvětvích živočišné výroby, záměr EK na snížení podpory biopaliv a možný dopad na pěstitele řepky, definice erozně ohrožených oblastí a z ní vyplývající omezení v praxi, či podpora likvidace kadaverů v roce 2012.

V Praze dne 24. říjen 2012 zapsal Ing. Jiří Felčárek.

Zařazeno v Zemědělství