KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Národní doplňkové platby TOP-UP 2012

18/10/12

Dne 15. 10. 2012 bude zahájen příjem žádostí o Národní doplňkové platby (TOP-UP) pro rok 2012.

Národní doplňkové platby TOP-UP 2012

Dne 15. 10. 2012 bude zahájen příjem žádostí o Národní doplňkové platby (TOP-UP) pro rok 2012.
V rámci jedné žádosti TOP-UP 2012 lze podávat žádosti o následující platby:

  • Platba na chmel
  • Platba na přežvýkavce
  • Platba na chov ovcí, popřípadě na chov koz
  • Platba na chov krav bez tržní produkce mléka
  • Platba na zemědělskou půdu
  • Platba na brambory pro výrobu škrobu

Podmínky jednotlivých plateb jsou obsaženy v nařízení vlády č. 112/2008 Sb., který byl v letošním roce novelizován nařízením vlády č. 332/2012 Sb.

Na webových stránkách Fondu (www.szif.cz – sekce Platby na základě jednotné žádosti) bude ode dne zahájení příjmu žádosti k dispozici elektronická verze příručky pro žadatele.

Konečným termínem pro podání žádostí je 1. 11. 2012.

Po tomto datu lze ještě žádost podat 25 dní, avšak Fond uplatní snížení dotace 1% za každý pracovní den po datu 1. 11. 2012.

Zároveň upozorňujeme, že žadatel, který žádá o doplňkovou platbu na chov ovcí, popřípadě koz a platbu na chov krav bez tržní produkce mléka, je povinen do 28. 2. 2013 dodat nápočty VDJ.

Na Portále farmáře SZIF (dále jen PF) je připravena jednoduchá aplikace, ve které žadatel sám nebo ve spolupráci s referentem na AZV vyplní údaje žádosti TOP-UP. Jedná se o identifikační údaje, výběr konkrétních požadovaných plateb, historických údajů o zemědělském podniku (tzv. právní nástupnictví v případě koupě/darování/dědictví) a případné doplnění toho, jaké přílohy bude žadatel dokládat spolu s žádostí. Identifikační údaje a některé údaje o platbách budou žadateli automaticky nabídnuty.

Po vyplnění bude po stisku tlačítka vytvořena kompletní žádost ve formátu pdf. Takto vytvořenou žádost lze následně podepsat elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu a elektronicky odeslat.

Žádost lze elektronicky odeslat i bez nutnosti vlastnit elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Žádost odeslanou bez elektronického podpisu bude možné stvrdit „Potvrzením o podání žádosti“, které bude k dispozici na Portálu farmáře SZIF okamžitě po odeslání. Podepsané potvrzení je nezbytné doručit do 5 kalendářních dnů na příslušné pracoviště AZV. Žádost odeslanou s elektronickým podpisem není nutné jakkoliv potvrzovat.

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »