KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Tisková zpráva – Dopady jarních mrazů, sucha a krupobití na jzemědělství v Jihomoravském kraji.

03/10/12
Ing. Eva Chromečková

TK 3. 10. 2012, Praha

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

V Jihomoravském kraji (dále JmK) bylo v letošním roce oseto obilovinami 161 159 hektarů. Z této plochy bylo sklizeno celkem 458 164 tuny, což představuje průměr 2,82 tuny z hektaru. V běžných letech se dociluje s průměrnými výnosy v rozmezí 5,50 – 5,76 tuny z hektaru. Letošní výpadek je v průměru JmK na úrovni více jak 60%. K tomu je třeba uvést, že průměr JmK vylepšuje sklizeň okresu Blansko a část okresu Vyškov.

 

Nejen obiloviny, ale veškeré pěstované plodiny v JmK včetně plodiny vinic a sadů, zejména pak v okresech Břeclav, Hodonín, Znojmo, jižní části okresu Brno-venkov a okolí Slavkova v okrese Vyškov, byly ovlivněny dlouhotrvajícím obdobím sucha od založení porostů (podzim 2011), zimou s následnými holomrazy i více než mínus 20°C a s nástupem jara s téměř tropickými teplotami, opět bez významných srážek pokračujícími až do sklizně. Druhým negativním faktorem, který ovlivnil sklizeň v roce 2012, byl pozdní jarní mráz (18. května 2012) s poklesem teploty až na mínus 6,5°C.

 

Letošní sklizeň neskýtá kvalitu, neboť nebyly naplněny základní předpoklady pro tvorbu kvalitativních parametrů, zejména souběhu správného poměru srážek a teplot. Naopak, došlo k souběhu extrémně nízkých srážek (až nulových) a vysokých teplot (až tropických), které byly navíc příčinou extrémně vysoké evapotranspirace.

 

V Jihomoravském kraji je nedostatek kvalitních objemných krmiv (seno, senáž,…) a není ani předpoklad pro dostatek kvalitní kukuřičné siláže. Chovatelé se budou potýkat nejen s nedostatkem objemu, ale i kvalitou těchto krmiv mimo objemná krmiva chybí stelivová sláma. Taktéž chybí dostatek jadrných krmiv, ale tento problém je řešitelný ve spolupráci se státem a to formou zápůjček z hmotných rezerv státu za ekonomicky přijatelných podmínek. Někteří chovatelé tento problém řeší zcela radikálním způsobem, tj. likvidací celého chovu.

 

Vytvořené rezervy z minulých let nemohou v žádném případě vykompenzovat letošní výpadek produkce. Letošní rok pro zemědělce v nejpostiženějších okresech Jihomoravského kraje se nevlastní vinnou dostávají do kritického až velmi kritického ekonomického stavu. Pokud stát nepodá v této situaci pomocnou ruku zemědělcům v JmK formou přímé pomoci, nemají šanci přežít. Pro řešení této kritické situace žádá Regionální agrární komora JmK Zemědělský výbor PSP ČR a Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu SP ČR, MZe ČR o projednání této přímé pomoci směřované nejpostiženějším zemědělcům v nejpostiženějších okresech JmK. V průběhu sklizně byly s touto situací, přímo v terénu, seznámeni např. ministr zemědělství Petr Bendl, jeho náměstek Martin Hlaváček, hejtman Jm kraje Michal Hašek, poslanec PSP Jan Husák a senátor a předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Jan Hajda a Rada Jihomoravského kraje.

 

Zemědělci hospodařící na území JmK odmítají pomoc MZe ČR, vyhlášené panem ministrem Bendlem, protože nepovažuje tato opatření za řešení, která by zemědělcům pomohla. Představenstvo RAK JMK odmítá podmínky pro zápůjčky krmného obilí z hmotných rezerv, považuje je za nepřijatelné.

 

Představenstvo RAK JMK navrhuje následující opatření k částečné kompenzaci vynaložených nákladů u pěstovaných plodin v nejpostiženějších okresech Jihomoravského kraje:

– přímá finanční pomoc, cca 750 miliónů Kč (minimální částka)

– urychlená výplata jednotné platby

– obnovení dotačního titulu “provoz“ u PGRLF s dotací úroků a poskytnutí garance

– zápůjčka krmného obilí z hmotných rezerv státu pro chovatele hospodářských zvířat s garancí dodavatele krmných směsí za ekonomicky přijatelných podmínek

– systémová opatření: zařazení postiženého území s kritickým a vysoce kritickým suchem do oblastí trvale znevýhodněných – LFA
                                       : rebonifikace BPEJ
                                       : přijetí zákonného komplexního pojištění úrody s podporou státu
                                       : zapojení státu do šlechtění nových typů plodin se zaměřením na nejvýznamnější pěstované plodiny
                                       : revitalizace melioračních zařízení
                                       : zachování národních dotačních titulů k budování soustavy k zadržení a užití vody v krajině včetně kapkových závlah

 

Návrh opatření vychází z podrobné analýzy ekonomické situace zemědělců hospodařících v nejvíce postižených územích Jihomoravského kraje. Z analýzy vyplývá, že řada zemědělců je existenčně ohrožena a bez přímé finanční pomoci státu nemohou tuto situaci zvládnout. Existuje reálná situace, že tyto podniky převezme silný finanční kapitál a dojde k nárůstu nezaměstnanosti.

 

Pozn.: Výše uvedená opatření byla projednána s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem, poslancem J. Husákem, senátorem J. Hajdou, na zemědělské komisi Rady hospodářské a sociální dohody KrÚ Jihomoravského kraje, na plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje a s vedením Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.

 

Vláhový deficit roku 2011 se prohloubil o 30% a pokračuje v tomto trendu i v tomto období. Tím je ohrožena i budoucí úroda zakládaných porostů ozimých plodin. Tento problém není pouze problémem samotných zemědělců, ale je problémem každého občana ČR, to proto, že každý z nás potřebuje každý den ke svému bytí dostatek zdravých a cenově dostupných potravin.

 

Porovnání sklizně obilovin v ČR

Sklizeň v Jihomoravském kraji v roce 2012