KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

V sektoru je dál co řešit

16/01/13

Začíná klíčové období k diskusi o konečné podobě reformy společné zemědělské politiky pro roky 2014– 2020 a její implementaci do agrární politiky České republiky.

V sektoru je dál co řešit

Začíná klíčové období k diskusi o konečné podobě reformy společné zemědělské politiky pro roky 2014– 2020 a její implementaci do agrární politiky České republiky. Je to poslední šance, jak zastavit trvalé snižování rozměru českého zemědělství a navazujícího potravinářství, snižování zaměstnanosti a na druhé straně trvalý růst dovozu potravin. Představenstvo Agrární komory ČR rozhodlo o posílení týmu konsorcia nevládních organizací při vyjednávání této reformy o odborné zástupce za citlivé komodity, které mají mít speciální pozici jak v prvním, tak druhém pilíři.

Tito odborníci za jednotlivé komodity budou k dispozici při jednání na úrovni Evropské unie – Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropské rady a především na úrovni České republiky, kde bude probíhat po celý rok 2013 podrobná diskuse na půdě ministerstva zemědělství o nastavení pravidel fungování v České republice. Vyjednávací tým bude doplněn o zástupce odborných společenstev Agrární komory ČR:

 • z Českomoravské drůbežářské unie,
 • z Českého svazu chovatelů masného skotu,
 • od chovatelů dojeného skotu ČR,
 • ze Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě,
 • z Ovocnářské unie ČR,
 • ze Svazu pěstitelů a zpracovatelů cukrovky,
 • ze Svazu pěstitelů chmele ČR,
 • ze Svazu vinařů ČR,
 • ze Zelinářské unie Čech a Moravy,
 • z Ústředního bramborářského svazu,
 • ze Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin,
 • od pěstitelů obilnin.

Zemědělský rozpočet pro roky 2012 a 2013

Díky naší soustavné práci, díky vstřícnosti zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i vedení Ministerstva zemědělství se podařilo prosadit rozpočet, který je vzhledem k situaci ve státním rozpočtu maximem možného. Klíčová byla novela zákona o Pozemkovém fondu, která umožnila transfer 2,6 miliardy korun z aktiv Pozemkového fondu do rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství na posílení rozpočtu.

Pro rok 2013 je v rozpočtu zatím navrženo bez předfinancování evropských zdrojů a pozemkových úprav 12,8 miliardy korun, k dispozici jsou další mimorozpočtové zdroje ve výši asi 1,8 miliardy korun, to je celkem 14,6 miliardy korun. Odhadem tedy chybí 2,42 miliardy korun na předpokládanou potřebu zhruba 17,02 miliardy korun.

Další zdroje jsou předjednány na Ministerstvu financí, a to na posílení kofinancování Programu rozvoje venkova, kde chybí asi 1,6 miliardy korun.

Dalšími potenciálními zdroji jsou aktiva lesů a možný výnos z prodeje státní půdy Státním pozemkovým úřadem v roce 2014. Rozpočet na rok 2013 by tedy neměl být katastrofický, bude však třeba sledovat jeho další vývoj.

Obnovitelné zdroje energie

zhledem k aktuální politické snaze zastavit veškerou podporu všech obnovitelných zdrojů energie díky nekontrolovatelnému rozvoji slunečních elektráren byl výrazný zájem Energetického regulačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu podstatně snížit výkupní cenu pro bioplynové stanice spuštěné v roce 2013. Dále se negativně projevil nový zákon, který počítá s prostou návratností bez započítání úroků z úvěru.

Intenzivním jednáním se nám podařilo vyjednat kompromis. Relativně výhodnou výkupní cenu se podařilo udržet u bioplynových stanic do velikosti 550 kW (3,70–4 Kč/kWh) podle toho, kolik využije provozovatel odpadního tepla. To je jen mírný pokles z ceny roku 2012, kde byla cena 4,12 Kč/kWh. Navíc nebude limitováno složení substrátů, takže je možné aplikovat větší množství kejdy, hnoje a případně odpadů z jiných výrob, které budou pro provozovatele přístupné.

Díky naší snaze se podařilo navýšit zelený bonus na bioplynové stanice zprovozněné do 31. 12. 2012, a to z původně zveřejněného 2,97 Kč/kWh na 3,06 Kč/kWh. To znamená výrazné zlepšení ekonomiky jejich provozu.

Vedle toho intenzivně jednáme s Ministerstvem průmyslu a obchodu o podmínkách podpory pro bioplynové stanice, které se budou realizovat od roku 2014. O průběhu jednání budeme informovat.

Zelená nafta

Dne 23. května 2012 jsme ve všech krajích ČR, s výjimkou Libereckého, provedli protestní jízdu zemědělské techniky proti chystanému odejmutí zelené nafty (60% vratky spotřební daně na naftu spotřebovanou při obdělávání polí a obsluze živočišné výroby). Byli jsme připraveni naše akce stupňovat. Poté premiér Petr Nečas oznámil, že vratka spotřební daně bude ponechána ve snížené výši 40 %. Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který byl rozeslán 27. 12. 2012, potvrzuje původní dohodu tak, že možnost odpočtu spotřební daně je zachována ještě v roce 2013, pro rok 2014 bude zrušena.

Osoba, která použila minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu může uplatnit nárok na vrácení spotřební daně za rok 2013 ve snížené výši z 60 % na 40 % u minerálních olejů (motorová nafta nebo její směs do 7 % s EEŘO nebo MEŘO) a ve snížené výši z 85 % na 57 % u směsi minerálních olejů a minimálně 30 % v. v. MEŘO.

Zachování kvót cukru

Na základě požadavku poradců ministra bude za Agrární komoru ČR svoláno v průběhu ledna 2013 jednání ministra Petra Bendla se zástupci pěstitelů a zpracovatelů cukrovky. Názor vedení Agrární komory ČR je jasný – zachovat cukerní kvóty i po roce 2015. K jednání máme zpracován monitoring pěstebních ploch cukrovky v jednotlivých okresech, který zveřejníme jako samostatnou informaci.

Komoditní rady a komise agrární komory

S tímto velmi důležitým odborným úsekem nemůžeme být úplně spokojeni. Činnost některých komoditních rad a komisí se musí zaktivizovat a zlepšit, protože některé nevykazují zřetelnou činnost. Z tohoto důvodu nyní provádíme na ústředí komory inventarizaci a vyhodnocení činnosti jednotlivých komoditních rad a komisí. Jejich aktivizaci pokládáme za mimořádně důležitou už proto, že dobře nefungují ani mnohé obdobné komoditní rady resortní.

Krajská informační střediska

Dne 23. 11. 2012 byl na poradě KIS (krajská informační střediska), svolané na Ministerstvu zemědělství náměstkem ministra pro úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství RNDr. Jiřím Machem, oznámen záměr neposkytnout dotačnímu titulu 9. F. e) – Regionální přenos informací prostřednictvím krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova jakoukoli podporu (celková potřebná částka je 5,2 milionu korun). Tento záměr Ministerstva zemědělství by prakticky znamenal konec působnosti a činnosti KIS s veškerým poskytovaným servisem pro zemědělskou veřejnost a další partnery. Po intervenci prezidenta Agrární komory ČR u prvního náměstka ministra Ing. Viléma Žáka 27. 11. 2012 došlo k dohodě o pokračování financování KIS v úsporném režimu.

Další postup bude takový, že 1. náměstek svolá pracovní jednání, na kterém bude AK ČR, resp. KIS zastupovat odborná pracovní skupina s cílem dojednat pokračování činnosti KIS, navýšení jejich rozpočtu a dohodnout jejich činnost po uplynutí doby jejich akreditace. Dalšími jsou otázky k diskusi zapojení KIS do poradenství zejména pro malé zemědělce, především nyní po zrušení AZV a obecně možnosti poradenství.

Podrobná identifikaci vlastníků k žádosti o dotace

Je třeba dořešit novelu zákona č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, povinnost právnických osob zveřejňovat jako přílohu k žádostem o vybrané resortní podpory seznam akcionářů. V současném nestandardním prostředí je podrobná identifikace vlastníků právnických osob pro jejich hospodaření a stabilitu nebezpečná.

Proto předložíme senátní novelu shora uvedeného zákona, jejímž cílem bude zabránit spekulativním majetkovým útokům vůči právnickým osobám při žádostech o resortní podpory.

Zrušení agentur pro zemědělství a venkov

Přes náš nesouhlas a nesouhlas většiny zemědělské veřejnosti byly agentury pro zemědělství a venkov jako samostatné instituce k 31. 12. 2012 zrušeny a začleněny do organizační struktury SZIF. Máme názor, že reorganizace měla být založena analýzou potřeb zemědělské veřejnosti a nikoli likvidací funkčního a spolehlivého servisu. Tento krok považujeme za chybný. Žádáme, abyste v terénu monitorovali další vývoj, především pak dopady a funkčnost této reorganizace směrem k zemědělcům, a podávali průběžné informace.

Úřad AK ČR