KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Sněm Agrární komory České republiky 2013

18/03/13

Usnesení XXI. sněmu Agrární komory České republiky konaného dne 14. března 2013 v Olomouci.

Sněm Agrární komory České republiky 2013

Usnesení XXI. sněmu Agrární komory České republiky

konaného dne 14. března 2013 v Olomouci

 

Sněm svolalo představenstvo Agrární komory České republiky podle §13 odstavce 7 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění.

Komora sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání.

Členové Agrární komory České republiky obhospodařují téměř 2 miliony hektarů zemědělské půdy, to jsou zhruba tři pětiny z celkové výměry České republiky.

Počet členů organizovaných prostřednictvím 58 okresních, 2 regionálních a 12 krajských komor je 2.999 z toho 2.507 zemědělských organizací. U podnikatelů v zemědělství převažují počtem 1.284 fyzické osoby. Počet zaměstnanců členstva komory je 111.900. Fyzické osoby jsou v orgánech okresních a regionálních komor zastoupené 37 %.

V těchto počtech se neuvádí členstvo třiceti členských svazů, sdružení a unií, kde se členství jednotlivých podnikatelů někdy vzájemně překrývá.

Sněmu se zúčastnilo 121 delegátů všeobecné sněmovny, to je 91,7 % a 49 delegátů sněmovny společenstev, to je 89,1 % z pozvaných s hlasem rozhodujícím a 106 hostů.

XXI. sněm Agrární komory České republiky:

1. konstatuje, že:

1.1. meziroční snížení podnikatelského důchodu zemědělství o 1 miliardu Kč bylo v loňském roce způsobeno především rychlejším růstem mezispotřeby než produkce. Výrazný vliv mělo i snížení průměrné ceny mléka o 7 %,

1.2. v důsledku mrazů a dlouhotrvajícího sucha se meziročně snížila sklizeň obilovin o 20 %, nejvíce v Jihomoravském kraji o 45 %. Nejvíce postižené podniky se skutečné pomoci od státu dosud nedočkaly,

1.3. pokračoval trend k nižší finalizaci a nižší intenzitě. Živočišná výroba, která zhodnocuje rostlinnou produkci, se na celkové produkci podílela již jen 37 %,

1.4. nedaří se výrazněji zpomalit úbytek výrobní základny pro produkční zemědělství. Pokračují zábory zemědělské půdy, finanční skupiny skupují tisíce hektarů, na orné půdě i rozoraných pastvinách sází nezemědělští podnikatelé rychle rostoucí dřeviny pro energetické využití,

1.5. většinu požadavků členstva k návrhu Společné zemědělské politiky Evropské unie, na kterých jsme se usnesli na minulém XX. sněmu, se za podpory nevládních agrárních organizací sdružených v Konsorciu a Ministerstva zemědělství ČR daří prosazovat. Nepodařilo se však, aby Vláda České republiky přijala zemědělství za svou prioritu,

1.6. „Strategie pro růst – České zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie po roce 2013“ představená Ministerstvem zemědělství České republiky dává naději na obrat ve vývoj zemědělství od útlumového odvětví k rozvojovému. Přijetí Strategie plně podporujeme,

2. žádá:

2.1. poslance Evropského parlamentu za Českou republiku, zástupce v Ekonomickém a sociálním výboru Evropské unie i Výboru regionů Evropské unie a Vládu České republiky, aby se zasadili o prosazení požadavků Konsorcia nevládních agrárních organizací na Společnou zemědělskou politiku Evropské unie v příštím sedmiletém plánovacím období, které jsou obsaženy ve Stručné koncepci AK ČR – tato příloha k usnesení ke stažení zde,

2.2. Vládu České republiky, aby:

2.2.1. projednala a schválila „Strategii pro růst – České zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie po roce 2013“ jako základní dokument, podle kterého se bude vývoj agrárních odvětví řídit do roku 2020,

2.2.2. s ohledem na krácení národní obálky pro program rozvoje venkova umožnila čerpání podpor souvisejících zejména s ochranou životního prostředí, vybaveností obcí, zachováním kulturních památek i tradic, vodního hospodářství a s činností místních akčních skupin z ostatních evropských fondů a programů,

2.2.3. přijala účinnější opatření k omezení záborů zemědělské půdy, proti jejímu skupování nezemědělskými subjekty  přijala předběžná opatření k zamezení výsadby rychle rostoucích dřevin na orné půdě, produktivních loukách i pastvinách,

2.2.4. upustila od enormního nárůstu administrativy požadováním prokazování výše majetkových podílů v zemědělských společnostech a družstvech při jakýchkoliv žádostech o podpory,

2.2.5. prodloužila vratku spotřební daně u motorové nafty v nezměněné výši i nadále,

2.3. ministra zemědělství České republiky, aby:

2.3.1. prosadil přijetí „Strategie pro růst – České zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie po roce 2013“ ve Vládě České republiky,

2.3.2. se zasadil za úspěšné dokončení jednání o Společné zemědělské politice Evropské unie na plánovací období 2014 – 2020 a prosazení těchto priorit:

– odmítnout zastropování přímých plateb, v případě neúspěchu prosadit dobrovolné zastropování nebo zohlednit pracovní náklady,
– možnost využití 15 % z přímých plateb na citlivé komodity,
– zařazení chovu prasnic do citlivých komodit, některých druhů ovoce a zeleniny,
– možnost rozdílné základní sazby přímých plateb,
– zařazení víceletých pícnin a luskovin do výměry půdy mimo produkci v rámci systému ozelenění a započítat i TTP a trvalé kultury,
– nahradit snížení rozpočtu na plán rozvoje venkova přesunem financování konkrétních opatření na programy z jiných evropských fondů,
– financování místních akčních skupin metodou LEADER z jiných operačních programů,
– řešení systému plateb pro živé pěstitele cukrovky pro období 2014-2020,
– zařadit přísuškové oblasti do LFA,
– uplatnit jednotné procento z národní obálky u zemědělských podpor, daňových výhod, zvýhodnění odvodu na sociální a zdravotní pojištění i všech dalších plateb,

2.3.3. zabezpečil

– dofinancování odrůdových pokusů pro systém doporučování odrůd, vedení plemenných knih, kontroly užitkovosti, podpory zemědělských výstav a dalších programů v rámci národních dotací,
– financování Krajských informačních středisek a programu Regionální potravina,
– financování PGRLF,
– podporu pojištění plodin v r. 2013 a vytvoření systémového nástroje řízení rizik po r. 2013,
– podporu opatření z PRV na welfare hospodářských zvířat,
– dodatečnou kompenzaci újmy způsobenou suchem v roce 2012 v postižených oblastech,
– při přípravě pravidel na čerpání prostředků na citlivé komodity směřované na přežvýkavce a prasnice byl brán za základ průměrný celoroční stav zvířat přepočítaný na DJ nebo VDJ.

2.4. ministra životního prostředí České republiky, aby přijal bezodkladné opatření proti devastaci orné půdy a zejména druhově pestrých luk a pastvin výsadbou rychle rostoucích dřevin,

3. schvaluje:

3.1. Zprávu představenstva Agrární komory České republiky o činnosti za uplynulé období od XX. sněmu a o úkolech v příštím období – tato příloha k usnesení ke stažení zde

3.2. Informaci o schválení účetní závěrky za rok 2011, o předběžné účetní závěrce za rok 2012 a plánu příjmů a výdajů na rok 2013

3.3. Zprávu a stanovisko dozorčí rady Agrární komory České republiky k předběžné účetní závěrce za rok 2012,

3.4. Stručnou koncepci Agrární komory České republiky na implementaci pravidel Společné zemědělské politiky Evropské unie pro roky 2014 – 2020 – tato příloha k usnesení ke stažení zde

4. pověřuje představenstvo Agrární komory České republiky posoudit a schválit účetní závěrku za rok 2012 a informovat o tom příští sněm,

5. ukládá:

5.1. představenstvu Agrární komory České republiky

5.1.1. řídit činnost komory v souladu s usnesením XXI. sněmu, zaměřením práce na další období vyjádřeném v přednesené zprávě představenstva a Stručnou koncepcí Agrární komory České republiky na implementaci pravidel Společné zemědělské politiky Evropské unie pro roky 2014 – 2020,

5.1.2. vyhodnotit činnost komoditních rad a odborných komisí AK ČR,

5.1.3. posoudit v případě neúspěchu jednání s vládou o dodatečnou kompenzaci újmy způsobené suchem v r. 2012 zorganizovat celostátní protestní akce s cílem vymoci kompenzaci silou

5.2. krajským, regionální a okresním agrárním komorám a členským společenstvům:

5.2.1. rozpracovat Zprávu o činnosti Agrární komory České republiky od XXI. sněmu a úkolech na další období a usnesení XXI. sněmu do vlastních podmínek,

5.2.2. napomáhat představenstvu Agrární komory České republiky v jeho činnosti a aktivně plnit jeho usnesení,

5.2.3. jednat s poslanci a senátory v jejich volebních obvodech o podpoře zájmů členstva Agrární komory České republiky,

5.2.4. aktivně podporovat zapojování členů do odbytových organizací zemědělců,

5.2.5. zabezpečit předávání pravidelných informací AK ČR svým členům nebo zabezpečit jejich přímé připojení na informační portál Agrární komory České republiky a předávání informací osobním stykem se členy představenstva AK ČR,

5.2.6. připravit v souladu s volebním řádem primární volby v krajích a skupinách společenstev v měsících listopadu a prosinci 2013.